2020-2021 Deniz Patlıcanı Avcılığı Genelgesi

2020-2021 AV SEZONU DENİZ PATLICANI AVCILIĞI KOTA MİKTARININ BELİRLENMESİ VE BU KOTANIN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE

(GENELGE NO: 2020-02)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu genelge, deniz patlıcanı avcılığına ilişkin usul ve esaslar ile 01 Kasım 2020 – 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında deniz patlıcanı avcılığı kota miktarının belirlenmesine, avcılığın ve kotanın uygulanmasına, kota dâhilinde avcılığı yapılan ürünlerin karaya çıkarılmasına, nakline, takibine ve deniz patlıcanının yasadışı avcılığının önlenmesine yönelik iş ve işlemleri düzenlemek amacı ile hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu genelge; 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliği, 22/8/2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanım ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu genelgede geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğü: Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerini,

c) Dalgıç: 2/9/1997 tarihli ve 23098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Profesyonel Sualtı Adamları Yönetmeliği kapsamında alınmış olan dalış belgesine sahip kişileri,

ç) Deniz patlıcanı: Deniz hıyarı olarak da bilinen Holothuroidea sınıfına ait omurgasız deniz canlısı türlerini,

d) Genel Müdürlük: Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünü,

e) Yetkili: Gemi sahibi/donatanı ile işletme sahip/sahiplerince noter vekâletnamesi ile yetkilendirilmiş kişi/kişileri,

f) Yetki belgesi: Bu genelge kapsamında, gemisine veya işletmesine ait işlemleri yürütmek üzere, gemi sahibi/sahipleri tarafından yetkilendirilen kişi/kişilere ait noter tasdikli belgeyi,

g) 5/1 Numaralı Tebliğ: 22/8/2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliği (Tebliğ No: 2020/20), ifade eder.

Kota miktarı ve kullanım usulleri

MADDE 4- (1) 01 Kasım 2020 – 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında, toplam 2500 ton suyu alınmış ağırlığa tekabül edecek miktarda deniz patlıcanının avlanmasına izin verilecektir.

(2) Bakanlıkça belirlenen kota, Aydın, İzmir veya Muğla İl Müdürlüklerinden birine müracaat ederek “Deniz Patlıcanı Avcılığı İzin Belgesi” alan balıkçı gemilerince avlanacaktır.

(3) Deniz patlıcanı avcılığı yalnızca dalma yöntemi ile yapılır.

(4) Gün batımından gün doğumuna kadar olan sürede deniz patlıcanı avcılığı yasaktır.

(5) Deniz patlıcanı avcılığı sadece İzmir İli, Çeşme İlçesinde; Karaabdullah Burnu (38° 15.955′ N – 26° 14.373′ E) ve Muğla İli, Datça Yarımadası İskandil Burnu (36° 42.627′ N – 27° 21.721′ E) arasında kalan karasularımızda dalma yöntemiyle ticari amaçlı su ürünleri avcılığının serbest olduğu alanlarda yapılabilecektir.

(6) Deniz patlıcanı avcılığı izin belgesi alan bir balıkçı gemisinde en fazla 5 adet dalgıç çalışabilecek olup, her bir dalgıç günde en fazla 40 kg suyu alınmış ağırlığa tekabül edecek miktarda deniz patlıcanı avlayabilecektir. Bu miktardan daha fazla deniz patlıcanının karaya çıkarılmasına ve nakledilmesine izin verilmeyecek, nakil belgesi düzenlenmeyecektir.

(7) Deniz patlıcanı avcılığı izin belgesi alan balıkçı gemisi sahip/donatan veya yetkilileri, gemilerinde çalışacak dalgıçların listesini Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerine Ek-1 de yer alan “Dalgıç Bildirim Dilekçesi” ile birlikte bildirmek zorundadır. Dalgıç değişikliği olması durumunda balıkçı gemisi sahip/donatan veya yetkilileri “Dalgıç Bildirim Dilekçesi”ni yeni dalgıç çalışmaya başlamadan önce güncelleyerek İl/İlçe Müdürlüklerine yazılı olarak bildirmek zorundadır.

(8) Dalgıç Bildirim Dilekçelerindeki bilgiler Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerince Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS)’ne kaydedilecektir. Dalgıçların gemi değişikliği yapması durumunda kayıtlar güncellenecektir.

(9) Bakanlıkça belirlenen toplam kota miktarına 31 Mayıs 2021 tarihinden önce ulaşılması durumunda deniz patlıcanı avcılığı sona erer.

(10) Deniz patlıcanı avcılık kotası miktarı, Su Ürünleri Bilgi Sistemi(SUBİS)’ne kaydedilen Nakil/Menşe Belgeleri sistem üzerinden takip edilecektir. Kota miktarına ulaşıldığında Nakil/Menşe Belgesi düzenlenmeyecektir.

(11) Av sezonunda kota miktarı kadar av yapılamadığı takdirde kalan kota miktarı bir sonraki av sezonuna devredilmez.

(12) Bu genelgedeki kurallara uyulmadığının veya deniz patlıcanı stoklarının yıprandığının tespiti durumunda Bakanlık, sezon içerisinde kota miktarına ulaşılıp ulaşılmadığına bakmaksızın avcılığı sonlandırabilir.

Ürünlerin karaya çıkarılması

MADDE 5- (1) Avlanılan ürünler suyu alınmış halde, sadece aşağıda belirtilen karaya çıkış yerlerinden çıkarılabilecektir. Karaya çıkarılan ürünlere Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerince belirlenen saatlerde Nakil/Menşe Belgesi düzenlenecektir.

Deniz Patlıcanı Karaya Çıkış Yerleri

İl

İlçe

Karaya Çıkış Noktası

Aydın

Didim

Akbük Balıkçı Barınağı

Kuşadası

Güzelçamlı Balıkçı Barınağı

İzmir

Çeşme

Alaçatı Balıkçı Barınağı

Menderes

Özdere Balıkçı Barınağı

Seferihisar

Sığacık Balıkçı Barınağı

Muğla

Bodrum

Türkbükü Balıkçı Barınağı

Bodrum

Halikarnas İskelesi

Milas

Ören Bağlama Yeri

Milas

Güllük Balıkçılık İdari Binası

Datça

Karaköy Balıkçı Barınağı

Ula

Akyaka Doğal Barınma Yeri

Kota dahilinde avlanan ürünlere Nakil/Menşe Belgesi düzenlenmesi

MADDE 6- (1) Deniz patlıcanı avcılığında bulunacak izin almış her bir balıkçı gemisi karaya çıkarttığı ürünler için karaya çıkış noktasının bağlı olduğu Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerinden Nakil/Menşe Belgesi almak zorundadır.

(2) Nakil/Menşe Belgeleri, Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS) üzerinden düzenlenecektir. Avcılığı yapılan deniz patlıcanlarının kontrolü yapıldıktan sonra, Nakil/Menşe Belgelerinde ürünlerin suyu alınmış ağırlıkça miktarları belirtilecek olup, işletme adı ve onay numarası, istihsali gerçekleştiren gemi adı ile ruhsat kod numarası belgede belirtilecektir.

(3) Karaya çıkış noktasının bulunduğu yerde faaliyet gösteren su ürünleri kooperatif ve birlik temsilcileri gözlemci olarak bulunabilir.

(4) Nakil/Menşe Belgeleri, sadece deniz patlıcanına yönelik ihracat iznine sahip balıkçılık ürünleri işletmelerine, bu genelgede belirlenen usullere ve miktarlara göre düzenlenir.

(5) Deniz patlıcanı avcılığı izin belgesi alan balıkçı gemilerinin sahip ve donatanları ile çalışanları, Nakil/Menşe Belgesi düzenlenmesi iş ve işlemlerinde, Bakanlık İl/İlçe Müdürlükleri personeline ve diğer görevlilere yardımcı olmak zorundadır. Yardımcı olmayan ve zorluk çıkaranlara Nakil/Menşe Belgesi düzenlenmez.

İşletmelere Nakil/Menşe Belgesi düzenlenmesi

MADDE 7- (1) Toplam avcılık kotasından (2500 ton) avlanılacak ürünlerin;

a) Deniz patlıcanına yönelik ihracat iznine sahip faal balıkçılık ürünleri işletmelerine; 13 Kasım 2020 tarihi mesai bitimine kadar İl Müdürlüklerine başvurmaları ve Genel Müdürlükçe başvurularının olumlu sonuçlanması halinde suyu alınmış 30 ton ağırlığa kadar tekabül edecek miktarda deniz patlıcanına Nakil/Menşe Belgesi düzenlenir.

b) İşletme onay belgesine sahip ancak hali hazırda ihracat izni bulunmayan balıkçılık ürünleri işletmelerine, sezon içerisinde deniz patlıcanına yönelik ihracat izni almalarını müteakip, İl Müdürlüklerine başvurmaları ve Genel Müdürlükçe başvurularının olumlu sonuçlanması halinde genel av kotasına ilave yapılarak suyu alınmış 30 ton ağırlığa kadar tekabül edecek miktarda deniz patlıcanına Nakil/Menşe Belgesi düzenlenir.

(2) Kota dahilinde avcılığı yapılacak ürünlerin bu maddenin 1 nci fıkrasının (a) bendi kapsamında dağıtımı yapıldıktan sonra kalan kısmına Nakil/Menşe Belgesi düzenlenebilmesi için, hali hazırda faaliyette olan ve deniz patlıcanına yönelik ihracat iznine sahip balıkçılık ürünleri işletmeleri 13 Kasım 2020 tarihi mesai bitimine kadar İl Müdürlüklerine başvurmaları halinde;

a) 2018, 2019 yılları ile 2020 yılı bu genelgenin yayım tarihi itibariyle işletmeleri adına üretici olarak düzenlenen veteriner sağlık sertifikalarında belirtilen dondurulmuş ve kurutulmuş toplam deniz patlıcanı miktarına, dondurulmuş ürünlerde %65, kurutulmuş ürünlerde % 90 olacak şekilde fire oranları eklenerek suyu alınmış ürün miktarı tespit edilir,

b) Bu maddenin, 2 nci fıkrası (a) bendi kapsamında başvuru yapan tüm üretici işletmelerin 2018, 2019 yılları ile 2020 yılı bu genelgenin yayım tarihi itibariyle Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerince deniz patlıcanına yönelik düzenlenen, veteriner sağlık sertifikalarında belirtilen dondurulmuş ve kurutulmuş toplam deniz patlıcanı miktarına, dondurulmuş ürünlerde % 65, kurutulmuş ürünlerde % 90 olacak şekilde fire oranları eklenerek suyu alınmış ürün miktarı tespit edilir,

c) Bu maddenin, 2 nci fıkrası (a) bendi kapsamında tespit edilen işletmelerin, suyu alınmış toplam ürün miktarı, aynı fıkranın (b) bendi kapsamında tespit edilen başvuru yapan tüm işletmelerin suyu alınmış toplam ürün miktarına bölünerek, işletmenin oranı hesaplanır. Bu oran kota dahilinde avlanacak olan ürünler bu maddenin 1 nci fıkrasının (a) bendi kapsamında işletmelere dağıtımı yapıldıktan sonra genel avcılık kotasından kalan kısmı çarpılır ve çıkan sonuç miktarınca suyu alınmış ağırlığa tekabül edecek kadar Nakil/Menşe Belgesi düzenlenir.

ç) Bu maddenin 1inci fıkrası (a) bendi kapsamında yer alan işletmelere, bu maddenin 2 nci fıkrası kapsamında İl Müdürlüklerine başvurmaları ve Genel Müdürlükçe başvurularının olumlu sonuçlanması halinde, toplam miktar üzerinden Nakil/Menşe Belgesi düzenlenir.

(3) Bu maddenin, 2 nci fıkrası kapsamında yapılacak hesaplamada, veteriner sağlık sertifikalarında dondurulmuş ve/veya kurutulmuş ürün haricinde başka bir formda deniz patlıcanı tespit edilirse dondurulmuş ürün olarak değerlendirilir.

(4) İsim, unvan vb. değişiklikler yapan işletmeler bunu belgelemek zorundadır.

(5) Nakil/Menşe Belgesi düzenlenme miktarları tespit edilen işletmeler, kendileri için belirlenen miktarlara 31 Mayıs 2021 tarihinden önce ulaşması durumunda, bu işletmelere Nakil/Menşe Belgesi düzenlenmez.

(6) Nakil/Menşe Belgesi düzenlenme miktarları tespit edilen işletmeler, kendileri için belirlenen miktarları başka işletmelere ve kişilere devredemez.

(7) İşletmelerin ve deniz patlıcanı avcılığı izin belgesi alan balıkçı gemilerinin, bu genelgede uygulanan kurallar ve aldıkları Nakil/Menşe Belgesi düzenlenme miktarları müktesep hak olarak değerlendirilmez.

(8) Deniz patlıcanına yönelik ihracat iznine sahip balıkçılık ürünleri işletmeleri, gelen ürünler için, Nakil/Menşe Belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren 72 saat içinde SUBİS’te satış bildirimi düzenlemek zorundadır. Satış bildirimlerindeki bilgiler, Nakil/Menşe Belgesindeki bilgiler ile uyumlu olacaktır.

(9) Sezon bitiminde; 5/1 Numaralı Tebliğ’in 48 nci maddesinin 21 nci fıkrası hükümleri doğrultusunda işletmelerde stok tespiti yapılacak olup, stok tespiti tutanağı üç nüsha halinde düzenlenecektir. Tutanakların bir nüshası işletmede, bir nüshası İl/İlçe Müdürlüklerinde bulundurulacak bir nüshası ise Genel Müdürlüğe gönderilecektir. Tespiti yapılan ürünlerin Nakil/Menşe Belgeleri kontrol edilecektir.

Başvuru

MADDE 8- (1) Genelgenin işletmelere Nakil/Menşe Belgesi düzenlenmesi başlıklı 7 nci maddesinin 1inci fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki şartlara uyan işletmeler ile aynı maddenin 2 nci fıkrası kapsamında Nakil/Menşe Belgesi düzenlenme talebi olan işletmeler bulundukları yerin İl Müdürlüğüne Ek-2’de yer alan dilekçe ile müracaat ederler. Dilekçe ekinde;

a) İşletmenin birden fazla kişiye veya tüzel kişiliğe ait olması halinde, bu genelge kapsamında ilgili işlemleri yürütmek üzere, yetkilendirilen kişiye ait yetki belgesinin noter onaylı nüshası,

b) Ek-4’te yer alan taahhütnamenin işletme yetkilisi tarafından imzalı sureti,

c) Geçerli işletme onay belgesinin Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerince onaylanmış sureti,

ç) İşletmelere Nakil/Menşe Belgesi düzenlenmesi başlıklı 7 inci maddenin 2 nci fıkrası kapsamında Nakil/Menşe Belgesi düzenlenme talebi olan işletmeler, işletmeleri adına üretici olarak 2018, 2019 yılları ile 2020 yılı bu genelgenin yayım tarihi itibariyle düzenlenmiş veteriner sağlık sertifikaları,

yer alır.

(2) İl Müdürlüklerine gelen başvurular İl Müdürlüğünün sorumluluğunda olmak üzere su ürünleri ihracatı konusunda görevli şube müdürlükleri tarafından incelenerek başvurusu,

a) Genelge’nin 7 nci maddesinin 1 inci fıkrası kapsamında uygun görülenler,

b) Genelge’nin 7 nci maddesinin 2 inci fıkrası kapsamında başvuru yapanların deniz patlıcanına ait veteriner sağlık sertifikaları bilgileri İl Müdürlükleri kayıtları ile karşılaştırıldıktan sonra Ek-3 de yer alan tabloya işlenip onaylananlar,

Genel Müdürlüğe gönderilir.

(3) İşletmenin bulunduğu il ile gümrüklemenin yapılacağı ilin farklı olması durumunda veteriner sağlık sertifikalarındaki bilgiler o ürüne yönelik düzenlenen ön sağlık sertifikasındaki bilgilerle karşılaştırılarak Ek-3’de yer alan tabloya işlenir.

(4) İncelemesi yapılan sağlık sertifikaları ayrıca Genel Müdürlüğe gönderilmeyecektir.

(5) Başvurular Genel Müdürlükçe değerlendirilerek sonucu ilgililere resmi yazı ile bildirilir.

Yetki, denetim ve yaptırımlar

MADDE 9– (1) Bakanlık, herhangi bir aksaklık durumunda olimpik kota sistemine geçebilir.

(2) Deniz patlıcanı avcılığı izin belgesi alan balıkçı gemilerinden 5/1 Numaralı Tebliğ hükümleri ile bu genelge hükümlerine aykırı hareket edenlerin izin belgeleri iptal edilir ve Genel Müdürlüğe bildirilir. İptal edilen iznin geçerli olduğu av dönemi için yeni deniz patlıcanı izin belgesi düzenlenmez.

(3) Sahte belge veya gerçeğe aykırı beyan ile idareyi yanıltmak suretiyle müracaat edenler Nakil/Menşe Belgesi düzenlenme miktarı belirlense dahi bu miktarlardan yararlandırılmazlar.

(4) İşletmelerin, Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerince düzenlenen Nakil/Menşe Belgesi olmadan ürün alımı gerçekleştirmeleri ve yasadışı avcılık faaliyeti sonucu elde edilen ürünleri değerlendirmeleri durumunda Nakil/Menşe Belgesi düzenlenme miktarları iptal edilir.

(5) Bakanlık, ihtiyaç duyulduğunda deniz patlıcanı Nakil/Menşe Belgesi düzenleme miktarını dağıtım yaparken, kota miktarında arttırma ve eksiltme yapabilir.

(6) Kullanılamayan kota hiçbir şekilde satılamaz ve devredilemez.

(7) İşletmelerde yapılan kontrollerde ve Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerince deniz patlıcanına yönelik düzenlenecek olan, veteriner sağlık sertifikaları ve ön sağlık sertifikalarında; Nakil/Menşe Belgelerinde belirtilen suyu alınmış ürün miktarından, dondurulmuş ürünlerde ağırlıkça %65 fire, kurutulmuş ürünlerde ise ağırlıkça %90 fire oranı dikkate alınacaktır. Belirtilen fire oranları sonucu hesaplanan ürün miktarında dondurulmuş ürünlerde ± %5 kurutulmuş ürünlerde ise ± %2 tolerans tanınır. Aksi durumlarda 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

(8) Uygulamada karşılaşılan durumların çözüme kavuşturulmasında ve sonuçlandırılmasında Genel Müdürlük yetkilidir.

Sorumluluk

MADDE 9 – (1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi doğrudan sorumludur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir