5/1 SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI TEBLİĞİ

5/1 NUMARALI TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/20)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –  (1) Bu Tebliğin amacı; 1/9/2020 – 31/8/2024 tarihleri arasında ticari amaçlı su ürünleri avcılığında uygulanmak üzere bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususlar göz önüne alınarak su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir işletilmesinin sağlanması için su ürünleri avcılığına ilişkin yükümlülük, sınırlama ve yasakları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

 1. a) Ağ gözü açıklığı: Ağ ıslakken, ağ ipinin ve düğümünün kalınlığına bakılmaksızın, gergin halde bir ağ gözünün karşılıklı iki düğümü arasındaki mesafe (Ek-1) olup ağın akış yönü dikkate alınarak, birbirini takip eden yirmi ağ gözünde yapılan ölçümün ortalamasını,
 2. b) Akarsu: Belirli bir yatak içinde sürekli veya zaman zaman akan nehir, çay, ırmak, dere olarak adlandırılan suları,
 3. c)  Akdeniz: 29° E (doğu) boylamı ile Suriye sınırı arasında kalan suları,

ç) Alamana ağı: Fanyalı ve fanyasız olabilen, mapa ve tel bulunmayan, alttan büzülmeyen, büzmeye yarayacak herhangi bir düzeneği bulunmayan, voli ağları olarak da adlandırılan çevirme ağlarını,

 1. d)  Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
 2. e) Balık boyu: Ölçülen metoda göre toplam boy veya çatal boy olarak yapılan balık boyu ölçümünü, tam boy; ağzı kapalı iken balık başının ön ucu ile kuyruk yüzgecinin en uzun ışınının bitim noktası arasındaki izdüşüm uzunluğunu, çatal boy; alt çene ucu ile kuyruk yüzgecinin çatalı arasındaki uzunluğu (Ek-1),
 3. f) Çanakkale Boğazı: Kuzeyde Çankaya Burnu (40° 25.222′ N – 26° 41.987′ E) ile (40° 24.230′ N – 26° 45.465′ E) koordinat noktasını; güneyde Mehmetçik Burnu Feneri (40° 02.465′ N – 26° 11.301′ E) ile Kumkale Burnu Fenerini (40° 00.511′ N – 26° 11.904′ E) birleştiren hatlar arasında kalan suları (Harita-1),
 4. g) Çapari: Bir beden üzerinde her biri ayrı köstek ile bağlı, ikiden fazla tüylü veya tüysüz, yemli veya yemsiz iğne bulunan olta takımını,

ğ) Çevirme ağı: Balıkların etrafını çevirmek ve bunları ağ içerisinde hapsetmek suretiyle yakalanmalarını sağlayan istihsal vasıtasını,

 1. h) Dip trolü: Su ürünleri avcılığında, kapı kullanılarak deniz zeminine temas etmek sureti ile çekilen trol ağlarını,

ı) Dolanan (sürüklenen) ağ (Drift-Net): Mantar yakası plastik yüzdürücüler ile donatılmış, kurşun yakası olmayan veya ağırlık takılsa dahi takılan ağırlık yeterli olmadığı için kendi ağırlığı ile suda asılı kalarak, rüzgâr ve akıntı etkisiyle su yüzeyinde hareket eden uzatma ağı çeşidini,

 1. i) Ege Denizi: Meriç Nehrinin denize döküldüğü yer ile 29° E (doğu) boylamı arasında kalan suları,
 2. j) Gırgır ağı: Alttan büzülen çevirme ağlarını,
 3. k) İğne büyüklüğü (ağız açıklığı): Olta iğnesi bedeninin dış düzlemi ile olta iğnesi ucu arasındaki dik mesafeyi (Ek-1),
 4. l) İl müdürlüğü: Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlüklerini,
 5. m) İlçe müdürlüğü: Tarım ve Orman Bakanlığı ilçe müdürlüklerini,
 6. n) İstanbul Boğazı: Kuzeyde Türkeli (Rumeli) Feneri (41° 14.126′ N – 29° 06.764′ E) ile Anadolu Fenerini (41° 13.101′ N-29° 09.173′ E); güneyde Ahırkapı Feneri (41° 00.739′ N – 28° 59.126′ E) ve Kadıköy İnci Burnu Mendirek Fenerini (40° 59.553′ N – 29° 00.893′ E) birleştiren hatlar arasında kalan suları (Harita-2),
 7. o) İstiridye boyu: Büyük kabuğun (sol kabuğun), baştaki tepe noktasından (umbo), dikey olarak inen çap uzunluğunu,

ö) Kerevit, deniz böceği ve istakoz boyu: Burnun dikenimsi ucundan kuyruk yelpazesinin sonuna kadar olan kısmın uzunluğunu (Ek-1),

 1. p) Kum midyesi boyu: Kabukların birleşme noktasından dikey olarak inen çap uzunluğunu (Ek-1),
 2. r) Liman: Yükleme, boşaltma ve barınma amacı ile kullanılan, dalga hareketlerinin olumsuz etkisinden korunmak için mendireklerle çevrilmiş korunaklı su alanını,
 3. s) Mavi yengeç boyu: Kabuğun (karapaksın) sağ ve sol taraflarındaki sivri çıkıntıların uçları arasındaki izdüşüm uzunluğunu (Ek-1),

ş) Mesafe: Anakara sahilinden veya özel olarak belirtilen kara parçalarından deniz istikametinde her yöne olan uzaklığı,

 1. t) Mil: 1852 metrelik deniz mili uzunluğunu,
 2. u) Ortasu trolü: Pelajik balıkların avcılığında kullanılan, dibe temas etmeksizin suyun ortasından veya yüzeyine yakın kısmından çekilen trol ağlarını,

ü) Rekreasyonel balıkçılık: İnsanların dinlenme, eğlence ve spor amacı ile gönüllü olarak katılabilecekleri şekilde lagünlerde, nehirlerde, baraj gölü, göl ve düzenlenmiş bir alanda yürütülen istihsal faaliyetini,

 1. v) Su ürünleri istihsal hakkı: Dalyan, lagün ve iç sulardaki ticari, amatör ve rekreasyonel amaçlı su ürünleri avcılık hakkını,
 2. y) Tarih aralığı: Başlangıç ve bitişini gösteren günlerin, yapılan düzenlemeye dâhil olduğu ve belirtilen ayların bu Tebliğin geçerli olduğu yıllara ait ayları ifade ettiği zaman aralığını,
 3. z) Ticari amaçlı amatör balıkçılık turizmi: Yerli ve yabancı amatör balıkçıların 5/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ ile getirilen kurallara uymak kaydıyla katıldıkları amatör balıkçılık amaçlı turizm etkinliğini,
 4. aa) Uzatma ağı: Balıkların galsamalarından ağa takılması veya ağa vurdukları esnada yaptıkları hareketlerle ağlara sarılması ya da sık gözlü ağa çarparak, seyrek gözlü ağda torba yapmak suretiyle yakalanmalarını sağlayan istihsal vasıtasını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yer Yasakları

 

Akdeniz’deki yer yasakları

MADDE 4 – (1) Akdeniz’deki yer yasakları aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Hatay İli, Dörtyol İlçesi, İsdemir Özel Güvenlik Bölgesinde; (36° 42′ 20.444” N – 36° 11′ 35.487” E), (36° 42′ 20.572” N – 36° 11′ 34.813” E), (36° 42′ 25.448” N – 36° 11′ 16.412” E), (36° 42′ 30.323” N – 36° 10′ 58.010” E), (36° 42′ 36.952” N – 36° 10′ 32.978” E), (36° 42′ 40.379” N – 36° 10′ 31.342” E), (36° 42′ 44.050” N – 36° 10′ 30.624” E), (36° 43′ 19.686” N – 36° 10′ 28.723” E), (36° 43′ 28.145” N – 36° 10′ 38.587” E), (36° 43′ 28.391” N – 36° 10′ 53.566” E), (36° 43′ 27.038” N – 36° 10′ 55.250” E), (36° 43′ 44.027” N – 36° 11′ 05.418” E), (36° 44′ 17.424” N – 36° 10′ 39.303” E), (36° 44′ 52.327” N – 36° 10′ 42.527” E), (36° 45′ 07.106” N – 36° 11′ 07.316” E), (36° 45′ 07.633” N – 36° 11′ 21.085” E), (36° 45′ 10.469” N – 36° 11′ 31.262” E), (36° 45′ 10.006” N – 36° 11′ 34.572” E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-3-1),
 2. b) Hatay İli, Dörtyol İlçesi, Botaş Petrol Yükleme İskelesi Özel Güvenlik Bölgesinde; (36° 50′ 55″ N – 36° 07′ 24″ E), (36° 50′ 55″ N – 36° 08′ 40″ E), (36° 51′ 54″ N -36° 07′ 24″ E), (36° 51′ 54″ N – 36° 08′ 40″ E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-3-2),
 3. c) Adana İli, Ceyhan İlçesi, Botaş Petrol Yükleme İskelesi Özel Güvenlik Bölgesinde; (36° 52′ 08″ N – 35° 55′ 06″ E), (36° 50′ 30″ N – 35° 56′ 02″ E), (36° 51′ 30″ N – 35° 58′ 24″ E), (36° 53′ 24″ N – 35° 56′ 42″ E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-3-3),

ç) Adana İli, Yumurtalık İlçesi Sugözü Elektrik Santralinin bulunduğu (36° 50′ 24″ N – 35° 53′ 48″ E), (36° 50′ 06″ N – 35° 54′ 36″ E), (36° 49′ 42″ N – 35° 54′ 12″ E), (36° 49′ 26″ N – 35° 53′ 54″ E), (36° 50′ 00″ N – 35° 53′ 00″ E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-3-4),

 1. d) Adana İli, Yumurtalık İlçesinde; Yumurtalık Balıkçı Barınağı Feneri (36° 45.980′ N – 35° 47.717′ E), Kale (36° 46.134′ N – 35° 47.817′ E) ve Emniyet Tesisleri (36° 46.425′ N – 35° 47.727′ E) arasında çekilen hattın batısında kalan alanda (Harita-3-5),
 2. e) Adana İli, Yumurtalık İlçesinde; Kokar Burnu (36° 42.591′ N – 35° 42.921′ E) ile Yumurtalık Balıkçı Barınağı (36° 46.044′ N – 35° 47.498′ E) arasında çekilen hattın batısında kalan alanda uzatma ağları dışındaki avlanma araçlarıyla (Harita-3-6),
 3. f) Mersin İli, Erdemli İlçesinde; ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü sınırları içerisinde (36° 33.599′ N – 34° 14.959′ E), (36° 33.497′ N – 34° 15.276′ E), (36° 34.069′ N -34° 15.875′ E), (36° 34.216 ‘N – 34° 15.545’ E)  koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-4-1),
 4. g) Mersin İli, Taşucu İlçesinde; Ağalar Bakım Koruma Amirliği Deniz Askeri Güvenlik Bölgesinin yer aldığı (36° 17.579′ N – 33° 50.825′ E), (36° 16.67′ N – 33 50.547′ E) koordinat noktalarını birleştiren hattın batısında kalan alanda (Harita-4-2),

ğ) Mersin İli, Aydıncık İlçesinde; Sancak Burnu (36° 07.480′ N – 33° 23.608′ E) ile Bozyazı İlçesi Kızılliman Burnu (36° 04.243′ N – 33° 04.708′ E) arasında kalan karasularımızda uzatma ağları ve parakete dışındaki avlanma araçlarıyla (Harita-4-3),

 1. h) Mersin İli, Anamur İlçesinde; Kızılliman mevkii Arap Burnu (36° 05.200′ N – 33° 05.466′ E) ile Gökçevlik (36° 06.500′ N – 33° 06.633′ E) mevkii arasında kıyıdan itibaren 200 metre mesafe içerisinde (Harita-4-4),

ı) Mersin İli Anamur İlçesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (K.K.T.C.) Girne arasında kurulan K.K.T.C. su temin hattının bulunduğu (36° 01′ 52.18” N – 32° 48′ 42.01” E), (36° 01′ 02.78” N – 32° 48′ 04.86” E), (35° 49′ 40.30” N – 32° 53′ 01.61” E), (35° 35′ 57.62” N – 32° 58′ 52.32” E), (35° 35′ 30.91” N – 33° 01′ 15.24” E), (35° 50′ 06.11” N – 32° 54′ 21.49” E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-4-5),

 1. i) Mersin İli, Anamur İlçesinde; Karaağan Burnu merkezde kalacak şekilde (36° 02.282′ N – 32° 41.907′ E), (36° 02.129′ N – 32° 43.150′ E) koordinat noktaları arasındaki 1 millik sahil şeridinde, kıyıdan itibaren 200 metre mesafe içerisinde (Harita-4-6),
 2. j) Su ürünleri ile ilgili araştırmalar yapmak amacıyla Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne tahsis edilmiş olan Antalya İli, Demre İlçesi, Beymelek Lagünü ile Lagüne ait her iki mendireği birleştiren hattın deniz tarafındaki 1 millik alan içerisinde ve Acıgöl’de (Harita-5),
 3. k) Antalya İli, Kaş İlçesinde;

1) Üçağız Limanında (36° 11.534′ N – 29° 50.998′ E) ve (36° 11.536′ N – 29° 51.23′ E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-6-1),

2) Sıcak Denizde (36° 10.268′ N -29° 48.709′ E) ve (36° 10.027′ N – 29° 48.715′ E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-6-2),

3) Aperlia mevkiinde (36° 9.283′ N – 29° 45.328′ E) ve (36° 8.551′ N – 29° 45.421′ E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-6-3),

4) Ufakdere mevkiinde; (36° 08.788′ N – 29° 39.896′ E) ile (36° 09.129′ N – 29° 40.766′)  koordinat noktalarını birleştiren hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-6-4),

5) Beşadalar mevkiinde; (36° 10′ 03” N – 29° 37′ 31” E), (36° 09′ 10” N – 29° 36′ 50” E), (36° 08′ 52” N – 29° 36′ 59” E), (36° 09′ 05” N – 29° 38′ 08” E), (36° 09′ 25” N – 29° 38′ 29” E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-6-5),

6) İnceburun mevkiinde; (36° 11′ 04” N – 29° 39′ 02” E) ile (36° 11′ 00” N – 29° 38′ 32” E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güneyinde kalan alanda (Harita-6-6),

7) Çondur Burnu mevkiinde; (36° 11′ 15” N – 29° 36′ 17” E), (36° 11′ 12”  N – 29° 36′ 40” E), (36° 11′ 49” N – 29° 37′ 01” E)  koordinat noktalarını birleştiren hattın batısında kalan alanda (Harita-6-7),

8) Bucak Denizinde (36° 11.359′ N – 29° 35.007′ E) ve (36° 12.09′ N – 29° 34.862′ E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-6-8),

su ürünleri avcılığı yasaktır.

(2) Anamur Burnu (36° 00.906′ N – 32° 48.200′ E) ile Eşen Çayı (36° 17.590′ N – 29° 15.820′ E) arasında kalan karasularımızda (Harita-7), 1 Nisan – 31 Ekim tarihleri arasında köpek balığı avcılığı yasaktır.

 

Ege Denizi’ndeki yer yasakları

MADDE 5 – (1) Ege Denizi’ndeki yer yasakları aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Muğla İli, Fethiye İlçesinde;

1)     Ölüdeniz mevkiinde (36° 35.364′ N – 28° 50.765′ E), (36° 32.604′ N – 29° 00.51′ E) koordinat noktalarını birleştiren hattın kuzeybatısında kalan alanda (Harita-8-1),

2) Fethiye Limanında, Fethiye Adası Feneri (36° 38.824′ N – 29° 05.896′ E) ile Paçarız Burnu (36° 38.517′ N – 29° 06.075′ E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-8-2),

3) Gökgemiler Koyunda (36° 38.334′ N – 28° 49.859′ E), (36° 37.596′ N – 28° 49.560′ E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-8-3),

4) Hamam Koyu ve Yavansu Koyunda (36° 39.274′ N – 28° 51.975′ E), (36° 38.874′ N  -28° 52.674′ E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güneybatısında kalan alanda (Harita-8-4),

5) Tersane Adası ve Domuz Adası arasında (36° 40.133′ N  – 28° 54.643′ E), (36° 40.007′ N – 28° 54.166′ E) koordinat hattı ile (36° 38.391′ N – 28° 54.393′ E), (36° 39.292′ N – 28° 54.934′ E) koordinat hattı arasında kalan alanda (Harita-8-5),

6) Zeytinli Ada ile  (36° 42.037′ N – 28° 55.412′ E), (36° 41.979′ N – 28° 55.855′ E), (36° 41.541′ N – 28° 55.773′ E), (36° 41.572′ N – 28° 55.351′ E) koordinat noktalarını birleştiren hattın arasında kalan alanda (Harita-8-6),

7) Boynuzbükü Koyunda (36° 42.481′ N – 28° 54.528′ E), (36° 42.787′ N – 28° 54.550′ E) koordinat noktalarını birleştiren hattın batısında kalan alanda (Harita-8-7),

8) Göcek Koyunda (36° 44.129′ N – 28° 55.778′ E), (36° 44.308′ N – 28° 56.924′ E) koordinat noktalarını birleştiren hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-8-8),

 1. b) Muğla İli, Köyceğiz Dalyanını Akdeniz’e bağlayan kanalın başladığı İztuzu Sahilinde, Akiye Burnu (36° 47.945′ N – 28° 35.671′ E) ile Kamışlı Yalı Zeytin Horozu Kayalığı (36° 46.320′ N – 28° 37.070′ E) koordinatlarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-9-1),
 2. c) Muğla İli, Köyceğiz İlçesinde (36° 48.937′ N – 28° 28.698′ E), (36° 48.720′ N – 28° 28.691′ E), (36° 47.040′ N – 28° 24.399′ E), (36° 47.264′ N – 28° 24.376′ E) koordinat noktalarını birleştiren hattın kuzeyinde kalan Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Deniz Askeri Yasak Bölgesinde, bu bölge içinde kalan alanda ikamet eden balıkçıların faaliyetleri için Muğla İl Müdürlüğü ile Aksaz Deniz Üs Komutanlığı arasında belirlenen esaslar dâhilinde tanınan istisnalar hariç olmak üzere (Harita-9-2),

ç) Muğla İli, Marmaris İlçesi, Yalancı Boğazın her iki tarafında; (36° 48.817′ N – 28° 18.294′ E), (36° 48.994′ N – 28° 18.849′ E), (36° 49.173′ N – 28° 18.060’ E), (36° 49.304′ N – 28° 18.768’ E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-9-3),

 1. d) Hisarönü Körfezinde;

1) Bozburun ve Söğüt koylarını birleştiren ( 36°  40.148′ N – 28°  1.484′ E), (36°  39.479′ N – 28° 1.732′ E), (36°  37.169′ N – 28°  4.481′ E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda (Harita-10-1),

2) Selimiye Koyunda ( 36° 43.613′ N – 28° 5.85′ E) ile ( 36° 43.68′ N – 28° 6.823′ E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın güneyinde kalan alanda (Harita-10-2),

3) (36° 44.646′ N – 27° 55.694′ E) ile (36° 36.088′ N – 28° 57.424′ E) koordinat noktalarını birleştiren hattın kuzey doğusunda kalan alanda (Harita-10-3),

4) (36° 46.361′ N – 28° 02.223′  E) ile (36° 46.366′ N- 28° 02.374′ E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-10-4),

5) Kurucabük ve Çiftlik koylarında (36° 44.676′ N – 27° 52.236′ E) ile (36° 44.523′ N- 27° 55.305′ E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-10-5),

6) Kargı Koyunda, (36° 42.114′ N – 27° 41.155′ E) ile (36° 41.824′ N- 27° 40.787′ E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın batısında kalan alanda (Harita-10-6),

 1. e) Gökova Körfezinde;

1) Bördübet Limanında; (36° 49.810′ N – 28° 02.293′ E) ile (36° 48.045′ N – 28° 02.552 ‘E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-11-1),

2) Löngöz Koyunda (36° 56.449’ N – 28° 5.797 ‘E) ile (36° 56.256′ N – 28° 5.529′ E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güneyinde kalan alanda (Harita-11-2),

3) İngiliz Limanında (Değirmen Bükü); (36° 56.691′ N – 28° 09.496′ E) ile (36° 56.088′ N – 28° 08.334′ E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güneydoğusunda kalan alanda (Harita-11-3),

4) Boncuk Koyu- Karaca Limanında; Domuz Burnu (36° 58.933′ N – 28° 11.815′  E) ile Andızlı Burnunu (36° 56.912′ N -28° 10.805′ E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-11-4),

5) Çamlı Limanında; Çapa Burnu (36° 59.943′ N – 28° 13.242′ E) ile (37° 00.153′ N – 28° 14.761′ E) koordinat noktasını birleştiren hattın güneydoğusunda kalan alanda (Harita-11-5),

6) Akyaka’da;  (37° 03.041′ N – 28° 18.600′ E) ile (37° 01.461′ N – 28° 18.598′ E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-11-6),

7) Akbük Limanında; (37° 01.431′ N – 28° 06.863′ E) ile (37° 02.108′ N – 28° 06.915’ E) koordinat noktalarını birleştiren hattın batısında kalan alanda (Harita-11-7),

 1. f) Muğla İli, Bodrum Yarımadasında; Kızılyar Burnu (37° 09.508′ N – 27° 19.358′ E) ile Gemitaşı (37° 09.088′ N – 27° 15.709′ E), Büyük Kiremit Adası (37° 05.169′ N – 27° 12.834′ E), Çavuşadası (37° 02.981′ N – 27° 12.228′ E) ve Karabakla Burnunu (37° 02.387′ N – 27° 13.812′ E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda, uzatma ağları ve parakete dışındaki avlanma araçlarıyla (Harita-12-1),
 2. g) Muğla ili Güllük Körfezinde; İncegöl Burnu (37° 13.827′ N – 27° 30.365′ E) ile Çamça Burnu (37° 07.705′ N – 27° 25.180′ E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda sürütme ve çevirme ağlarıyla (Harita-12-2),

ğ) Aydın İli, Dilek Geçidinde; Kuşadası Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı sahilinde bulunan Zeytin Burnu (37° 41.256′ N – 27° 03.930′ E) ile Tavşan Adası (37° 39.057′ N – 27° 00.058′ E) arasında kalan alanda, sahilden itibaren 200 metrelik mesafe içinde (Harita-12-3),

 1. h) Kuşadası Körfezinde;  Güvercinada (37° 51.835′ N – 27° 14.789′ E)  ile Setur Marina Mendireğinin (37° 52.382′ N – 27° 15.659′ E)  güneydoğusunda kalan alanda (Harita-12-4),

ı) İzmir İli, Seferihisar İlçesi Sığacık Koyunda; Dalyan Burnu (38° 11.953′ N – 26° 46.566′ E) ile Minaretaşı (38° 12.182′ N – 26° 46.738′ E) arasında çekilen hattın güney doğusunda kalan alanda (Harita-13-1),

 1. i) İzmir İli, Çeşme İlçesinde; Fener Burnu (38° 19.437′ N – 26° 17.015′ E) ile karşısındaki (38° 19.706′ N – 26° 17.752′ E) koordinatlarını birleştiren hattın güneydoğusunda kalan alanda (Harita-13-2),
 2. j) İzmir İli, Karaburun Yarımadası Mordoğan Beldesinde; Ardıç Burnu (38° 31.887’ N – 26° 37.478′ E) ile (38° 31.903′ N – 26° 37.689′ E), (38° 31.347′ N – 26° 37.689′ E) koordinat noktalarını Ege Üniversitesi Ziraat Deneme İstasyonuna (38° 31.347′ N – 26° 37.481′ E) birleştiren alanda (Harita-13-3),
 3. k) İzmir Körfezinde, Uzunada Deniz Komutanlığı Deniz Askeri Yasak Bölgesinin yer aldığı Uzunada’nın kıyısından itibaren 500 metrelik mesafe içinde (Harita-13-4),
 4. l) İzmir Limanında; balıkçı gemilerinin Bostanlı Balıkçı Barınağına giriş ve çıkışları serbest olmak üzere, Bostanlı Sazburnu (38° 27.55′ N – 27° 05.40′ E) ile Üçkuyular Vapur İskelesi (38° 24.35′ N – 27° 04.30′ E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda (Harita-13-5),
 5. m) Karasularımızın İzmir İli sınırları içinde kalan kısmında, ahtapot avcılığına getirilen zaman yasağına uymak şartıyla, kuzeyde Kapan Burnu (38° 32.689′ N – 26° 48.880′ E) ile güneyde Çilazmak Burnu (38° 27.060′ N – 26° 54.277′ E) arasında kalan sahil şeridinde, 10 metreden daha sığ sularda pinter ile (Harita-13-6),
 6. n) İzmir Körfezinde; Ardıç Burnu (38° 31.94′ N – 26° 37.51′ E) ile Eskifener Burnu (38° 40.26′ N – 26° 44.98′ E) arasında çekilen hattın güneyinde kalan alanda her türlü dreç ve tarak ile (Harita-14),
 7. o) İzmir İli, Foça İlçesinde (38° 39.942′ N – 26° 44.114′ E), (38° 39.099′ N – 26° 43.045′ E), (38° 37.517′ N – 26° 43.100′ E), (38° 36.536′ N – 26° 44.311′ E), (38° 36.570′ N – 26° 46.464′ E), (38° 36.876′ N – 26° 47.162′ E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan Amfibi Görev Grup Komutanlığı Deniz Askeri Yasak Bölgesinde (Harita-15-1),

ö) İzmir İli, Foça İlçesinde; Arslan Burnu (38° 44.602′ N – 26° 44.435′ E) ile (38° 44.533′ N – 26° 40.883′ E), (38° 39.616′ N – 26° 39.996′ E) ve Deveboynu Burnunu (38° 39.326′ N -26° 43.370′ E) birleştiren alan içerisinde uzatma ağları, parakete ve ağ dalyanları dışındaki avlanma araçlarıyla (Harita-15-2),

 1. p) İzmir İli, Aliağa İlçesi Karaağaç mevkiinde; Ege Gaz A.Ş. LNG Terminaline ait  (38° 49.047′ N – 26° 54.703′ E), (38° 49.137′ N – 26° 54.445′ E), (38° 49.705′ N –  26° 54.767′ E), (38° 49.518′ N – 26° 55.307′ E)  koordinatlar arasında kalan özel güvenlik bölgesinin yer aldığı alanda (Harita-15-3),
 2. r) Balıkesir İli, Edremit İlçesinde yapay resif bloklarının bulunduğu (39° 33.294′ N – 26° 40.371′ E), (39° 33.224′ N – 26° 41.533′ E), (39° 33.488′ N – 26° 42.310′ E), (39° 33.358′ N – 26° 42.359′ E), (39° 33.024′ N – 26° 41.581′ E), (39° 33.103′ N – 26° 40.312′ E) koordinat noktaları arasında kalan alanda (Harita-16),
 3. s) Çanakkale İli, Gökçeada İlçesinde; Gökçeada Deniz Parkının bulunduğu Yıldız Koyu (40° 14.186′ N – 25° 54.230′ E) ile Çiftlik Koyu (40° 14.432′ N – 25° 56.112′ E) arasında kıyıdan itibaren 1 mil uzunluğundaki alanda (Harita-17),

su ürünleri avcılığı yasaktır.

(2) Balıkesir İli, Ayvalık Limanında; Dalyan Boğazı girişindeki geçit fenerlerinden ilk iki geçit fenerini (39° 19.540′ N – 26° 38.428′ E), (39° 19.138′ N – 26° 38.591′ E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda, 15 Haziran – 31 Ağustos tarihleri arasındaki dönem dışında ağız açıklığı 7.2 mm’den büyük iğnelerle yapılacak avcılık hariç olmak üzere, her türlü istihsal vasıtası ile su ürünleri avcılığı yasaktır (Harita-18).

 

Marmara Denizi’ndeki yer yasakları

MADDE 6 – (1) Marmara Denizi’ndeki yer yasakları aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Çanakkale Boğaz Komutanlığı Nara Kompleksi Deniz Askeri Güvenlik Bölgesinin yer aldığı (40° 11.817′ N – 26° 25.343′ E), (40° 09.422′ N – 26° 24.550′ E) koordinat noktaları arasında kalan alanda kıyıdan itibaren 200 metrelik mesafe içinde (Harita-19-1),
 2. b) Çanakkale İli Biga İlçesinde; İÇDAŞ limanında (40° 24.688′ N – 27° 02.317′ E), (40° 23.909′ N – 27° 02.561′ E) koordinat noktalarını birleştiren hat ile mendirek arasında kalan alanda (Harita-19-2),
 3. c) Avustralya Denizaltısı (A-E 2) batığının bulunduğu (40° 32′ 50″ N – 27° 16′ 00″ E) koordinat noktasında (Harita-20-1),

ç) Balıkesir İlinde, Gönen Çayı ağzı (40° 19′ 38″ N – 27° 38′ 00″ E) ile Denizkent (40° 18′ 15″ N – 27° 30′ 45″ E) arasında kalan alanda 3 mil içerisinde, 15 Nisan – 31 Ağustos tarihleri arasında (Harita-20-2),

 1. d) Balıkesir İlinde, Erdek İlçesi Çınar Limanı doğu burnu (40° 23.497′ N – 27° 48.536′ E), (40° 23.073′ N – 27° 48.533′ E) koordinat noktası, Seyitgazi Burnu (40° 23.091′ N – 27° 48.121′ E) Tavşanlı Adası Burnu (40° 22.655′ N – 27° 47.425′ E), Zeytin Adası güney burnu (40° 23.653′ N – 27° 47.273′ E) ve liman mendireğini (40° 23.710′ N – 27° 47.275′ E) birleştiren hat ile sahil şeridi arasında kalan alanda (Harita-20-3),
 2. e) Bursa İlinde, İmralı Adası etrafında; (40° 37′ 00″ N – 28° 27′ 00″ E), (40° 37′ 00″ N – 28° 37′ 00″ E), (40° 28′ 00″ N – 28° 37′ 00″ E), (40° 28′ 00″ N – 28° 27′ 00″ E) koordinat noktalarını birleştiren alan içerisinde (Harita-20-4),
 3. f) Yalova İlinde; belediye kanalizasyon sisteminin bulunduğu (40° 39.502′ N – 29° 14.877′ E), (40° 39.969′ N – 29° 14.877′ E), (40° 39.969′ N – 29° 15.022′ E), (40° 39.488′ N – 29° 15.022′ E) koordinat noktaları içinde kalan alanda (Harita-21-1),
 4. g) Yalova İli, İDO İskelesinin önünde, (40° 39′ 42.41” N – 29° 16′ 43.24”E), (40° 39′ 46.16” N – 29° 16′ 43.93” E), (40° 39′ 45.69” N – 29° 16′ 49.46” E), (40° 39′ 36.87” N – 29° 16′ 47.06” E) koordinatları arasında kalan alanda (Harita-21-2),

ğ) Yalova İli Altınova İlçesi ile Kocaeli İli Gebze İlçesi arasında bulunan Muallim Pig-Hersek Pig boru hattının batısı (40° 46′ 44.54” N – 29° 29′ 51.18”E), (40° 43′ 25.82” N – 29° 29′ 16.87”E) ile Osmangazi Köprüsünün doğusu (40° 44′ 12.7” N – 29° 30′ 59.22” E), (40° 46′ 8.11” N – 29° 31′ 22.69” E) koordinatları arasında kalan alanda (Harita-21-3),

 1. h) Yalova İli, Altınova İlçesinde, Hersek Burnu (40° 44.465′ N – 29° 30.894′ E) ile Kocaeli İli, Karamürsel İlçesinde, Büyükdere Burnu (40° 41.682′ N – 29° 37.138′ E) arasında kalan alanda, kıyıdan itibaren 500 metre mesafe içerisinde (Harita-21-4),

ı) İzmit Körfezinde;

1) Dilburnu D/G İstasyon Komutanlığı Deniz Askeri Güvenlik Bölgesinin yer aldığı (40° 44.340′ N – 29° 30.717′ E), (40° 44.587′ N – 29° 30.798′ E), (40° 44.567′ N – 29° 31.714′ E), (40° 44.145′ N – 29° 31.726′ E) koordinat noktaları arasında kalan alan içinde (Harita-22-1),

2) Yıldızlar Su Üstü Eğitim Merkez Komutanlığı Deniz Askeri Yasak Bölgesinin yer aldığı (40° 42.509′ N – 29° 42.455′ E), (40° 42.764′ N – 29° 42.448′ E), (40° 42.902′ N – 29° 42.880′ E), (40° 42.880′ N – 29° 43.838′ E), (40° 42.727′ N – 29° 43.831′ E) koordinat noktaları arasında kalan alan içinde (Harita-22-2),

3) Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı Deniz Askeri Yasak Bölgesinin yer aldığı (40° 43.639′ N – 29° 47.946′ E), (40° 43.327′ N – 29° 49.813′ E) koordinat noktaları arasında kalan alanda, kıyıdan itibaren 750 metrelik mesafe içinde (Harita-22-3),

4) Başiskele Torpido Test ve Mühimmat Transit Depo Komutanlığı Deniz Askeri Güvenlik Bölgesinin yer aldığı (40° 43.017′ N – 29° 55.523′ E), (40° 43.163′ N – 29° 55.427′ E), (40° 43.470′ N – 29° 56.067′ E), (40° 43.209′ N – 29° 56.225′ E) koordinat noktalarını birleştiren alan içinde (Harita-22-4),

 1. i) İstanbul İlinde; Caddebostan sahilindeki (40° 57.684′ N – 29° 04.327′ E)  koordinat noktası, Kınalıadanın kuzeybatısındaki (40° 53.526′ N – 29° 01.014′ E)  koordinat noktası, Büyükadanın kuzeyindeki (40° 49.931′ N – 29° 07.368′ E) koordinat noktası, Sedef Adasının doğu ucundaki  (40° 50.892′ N – 29° 09.006′ E) koordinat noktası ile Kartal sahilindeki (40° 54.078′ N – 29° 09.456′ E) koordinat noktasını birleştiren hattın içerisinde kalan alanda uzatma, çapari ve olta dışında her türlü istihsal vasıtasıyla (Harita-23),
 2. j) İstanbul Boğazında;

1) Umuryeri Kompleksi Deniz Askeri Yasak Bölgesinin yer aldığı (41° 09.676′ N – 29° 04.368′ E), (41° 08.513′ N – 29° 04.326′ E) koordinat noktaları arasında kalan alan içinde kıyıdan itibaren 200 metrelik mesafe içerisinde (Harita-24-1),

2) İstanbul Boğaz Komutanlığı Deniz Askeri Yasak Bölgesinin yer aldığı (41° 10.467′ N – 29° 05.268′ E) , (41° 10.468′ N – 29° 05.209′ E), (41° 10.642′ N – 29° 05.175′ E), (41° 10.709′ N – 29° 05.188′ E), (41° 10.735′ N – 29° 05.221′ E), (41° 10.761′ N – 29° 05.322′ E), (41° 10.735′ N – 29° 05.336′ E) koordinat noktalarını birleştiren alan içerisinde (Harita-24-2),

3) SAT Komutanlığı Deniz Askeri Yasak Bölgesinin yer aldığı (41° 11.548′ N – 29° 07.136′ E), (41° 11.190′ N – 29° 06.952′ E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-24-3),

 1. k) İstanbul İli, Haliç içinde; Yeni Galata Köprüsünden (41° 01.312′ N – 28° 54.476’E), (41° 01.084′ N – 28° 54.309′ E) itibaren Alibeyköy ve Kağıthane dere ağızlarına (41° 03.862′ N – 28° 56.582′ E), (41° 03.892′ N – 28° 56.919′ E) kadar olan alanda (Harita-25-1),
 2. l) Ambarlı Limanında; (40° 58.380′ N – 28° 42.619′ E) ile (40° 57.445′ N – 28° 40.334′ E) koordinat noktalarını birleştiren hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-25-2),
 3. m) İstanbul İli, Silivri İlçesinde; TPAO Kuzey Marmara Doğalgaz Üretim Plâtformu ve buna ait deniz dibi boru hatlarının bulunduğu; (41° 04.396′ N – 28° 11.445′ E), (41° 03.010′ N – 28° 11.368′ E), (41° 03.006′ N – 28° 12.042′ E), (41° 04.330′ N – 28° 12.135′ E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-25-3),
 4. n) Tekirdağ İli, Marmara Ereğlisinde; Botaş Doğalgaz Terminali işletme sahası, Trakya Unı-Mar doğalgaz çevrim santralleri ve Bütangaz A.Ş.’ye ait deniz dibi boru hatları ile şamandıra sistemlerinin bulunduğu; (40° 58′ 00″ N – 27° 58′ 06″ E), (40° 58′ 00″ N – 28° 00′ 24″ E), (41° 01′ 50″ N – 28° 00′ 24″ E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-25-4),
 5. o) Tekirdağ İli, Altınova açıklarında; belediye kanalizasyon sisteminin bulunduğu  (40° 57.176′ N – 27° 29.517′ E), (40° 56.484′ N – 27 30.751′ E), (40° 56.274′ N – 27° 30.604′  E), (40° 56.935′ N – 27° 29.432′ E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-25-5),

ö) İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında trafik ayırım şeridinde,

su ürünleri avcılığı yasaktır.

 

Karadeniz’deki yer yasakları

MADDE 7 – (1) Karadeniz’deki yer yasakları aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Bulgaristan sınırındaki Mutludere’nin denize döküldüğü yerin güneyinde bulunan Nusret Bulca gözetleme kulesinden (41° 58′ 48″ N – 28° 01′ 36″ E) itibaren doğuya çizilen (90°) 12 millik hattın kuzeyinde (Harita-26-1),
 2. b) İstanbul İlinde; Kelağra (Galere) Burnu (41° 14.149′ N – 29° 15.348′ E) ile Dalyan Burnu (Kilyos başı) (41° 15.491′  N – 29° 02.319′  E) arasında kalan karasularımızda algarna, dreç, tarak ve hidrolik sistem ile (Harita-26-2),
 3. c) İstanbul İlinde Riva Deresinin denize döküldüğü yerin batısında kalan SAS Grup Komutanlığı Deniz Askeri Yasak Bölgesinin yer aldığı (41° 13.294′ N – 29° 12.035′ E), (41° 13.497′ N – 29° 11.894′ E), (41° 13.483′ N – 29° 12.881′ E), (41° 13.398′ N – 29° 12.923′ E) koordinat noktalarını birleştiren alan içinde (Harita-27),

ç) Düzce İli Akçakoca İlçesi açıklarında doğalgaz üretim platformu ve iletim hattı borularının bulunduğu, (41° 05′ 78″ N – 31° 11′ 50″ E), (41° 07′ 50″ N – 31° 11′ 40″ E), (41° 08′ 58″ N -31° 10′ 20″ E), (41° 08′ 80″ N – 31° 08′ 60″ E), (41° 08′ 90″ N – 31° 06′ 70″ E), (41° 10′ 00″ N – 31° 05′ 00″ E), (41° 11′ 00″ N -31° 06′ 70″ E), (41° 10′ 90″ N – 31° 08′ 60″ E), (41° 10′ 40″ N – 31° 11′ 40″ E), (41° 11′ 05″ N – 31° 13’80” E), (41° 09′ 30″ N – 31° 13′ 50″ E), (41°07′ 50″ N-31°14′ 00″ E), (41° 06′ 10″ N – 31° 14′ 10″ E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-28),

 1. d) Zonguldak Belediyesine ait arıtma tesisinin bulunduğu (41° 26′ 55.57″ N – 31° 45′ 07.64″ E), (41° 27′ 08.25″ N – 31° 45′ 10.43″ E) ile (41° 27′ 14.56″ N –  31° 44′ 39.18″ E) ve (41° 26′ 58.12″ N – 31° 44′ 24.69″ E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-29-1),
 2. e) Sinop İli, Ayancık İlçesi belediye kanalizasyon sisteminin bulunduğu (41° 56.974′ N – 34° 35.149′ E), (41° 57.839′ N – 34° 34.752′ E), (41° 57.912′ N – 34° 35.174′ E) ve (41° 56.97′ N – 34° 35.602′ E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-29-2),
 3. f) Samsun İlinde; Canik Balıkçı Barınağı mendireği (41° 16.265′ N – 36° 23.054′ E) ile Tekkeköy Tersane Limanı mendireği (41° 15.095′ N – 36° 28.507′ E) arasında çekilen hattın güneyinde kalan, Petrol Ofisi Dolum Tesisleri, ETİ Bakır Tesisleri ve Cengiz Enerji Tesislerinin yer aldığı alanda (Harita-30-1),
 4. g) Samsun İlinde, Bilgin Samsun Doğalgaz Kombine Çevrim Santralinin bulunduğu  (41° 9′ 24.81″ N – 37° 9′ 5.85″ E), (41° 9′ 24.53″ N – 37° 9′ 41.43″ E), (41° 8′ 52.42″ N – 37° 9′ 41.05″ E), (41° 8′ 53.97″ N – 37° 9′ 5.23″ E)  koordinat noktalarını birleştiren alanda ( Harita-30-2),

ğ) Ordu-Giresun Havaalanının bulunduğu (40° 58.104′ N – 38° 3.332′ E), (40° 58.559′ N – 38° 3.344′ E), (40° 58.559′ N – 38° 7.136′ E), (40° 57.435′ N – 38° 7.136′ E) koordinat noktalarını birleştiren alan içinde (Harita-31-1),

 1. h) Trabzon İli, Yomra İlçesinde Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünün bulunduğu bölgede (40° 58.119′ N – 39° 50.497′ E), (40° 58.424′ N – 39° 51.043′ E), (40° 58.375′ N – 39° 51.106′ E), (40° 58.069′ N – 39° 50.564′ E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-31-2),

ı) Trabzon İli, Sürmene İlçesinde; balıkçı barınağı (40° 54.823′ N – 40° 10.500′ E) ile Kastel Deresi (40° 54.764′ N – 40° 09.158′ E) arasında kalan sahil şeridinin denize doğru 1 km’lik kısmında (Harita-31-3),

 1. i) Rize İli, Çayeli Bakır İşletmelerine ait derin deniz deşarj boru hattının bulunduğu (41° 04.947′ N – 40°42.250′ E), (41° 04.900′ N – 40° 42.150′ E), (41° 06.000′ N – 40° 41.150′ E), (41° 06.000′ N- 40° 41.250′ E) koordinat noktaları arasında kalan alan içinde (Harita-32-1),
 2. j) Artvin İli, Kemalpaşa İlçesi Sarp Köyü açıklarında (41° 34′ 48″ N – 41° 17′ 13″ E) ile (41° 30′ 42″ N – 41° 32′ 12″ E) koordinat noktasını birleştiren hattın Gürcistan sınırına kadar olan kısmında (Harita-32-2),

su ürünleri avcılığı yasaktır.

 

Diğer yer yasakları

MADDE 8 – (1) Denizlerimizdeki diğer yer yasakları aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Deniz kaplumbağası üreme alanı olarak tespit edilen yerlerde (MUĞLA; Dalyan, Ekincik, Dalaman, Fethiye-Çalış, ANTALYA; Patara, Demre, Kumluca, Tekirova, Belek, Kızılot, Gazipaşa, Demirtaş, Olympos-Çıralı, MERSİN; Alata, Anamur, Kazanlı, Göksu Deltası, Davultepe, ODTÜ Kocahasanlı, ADANA; Akyatan, Yumurtalık, HATAY; Samandağ) I (a) grubu maden çıkarılması ve 1 Nisan – 30 Eylül tarihleri arasında sürat teknelerinin kıyıdan 1 mil mesafe içerisinde 8 milden daha süratli seyretmeleri yasaktır. Deniz kaplumbağalarının üreme zamanlarında il müdürlüklerince gerekli koruma tedbirleri alınır.
 2. b) Kültür ve tabiat varlıklarını korumak amacıyla; Karadeniz’de yer alan dalışa yasak alanlara ilişkin harita ve koordinat listesi 9/12/2018 tarihli ve 435 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Ege Denizi’nde yer alan dalışa yasak alanlara ilişkin 1/4/2020 tarihli ve 2339 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile güncellenerek belirlenen, ayrıca, 5/4/2016 tarihli ve 2016/8743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan su altında korunması gerekli Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Bölgelerde Dalış Yasağı Uygulanmasına Dair Kararda koordinatları ilan edilen bölgelerde, dalış yapılarak su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.
 3. c) Akdeniz fokunun yaşadığı sualtı veya su üstü girişli kıyı mağaralarında ışık kullanmak, her türlü vasıta ile dalış yapmak, yüzerek veya herhangi bir deniz vasıtasıyla girmek, mağara girişlerinde beklemek, demirlemek yasaktır.

ç) Turmeos I ve Turcyos I denizaltı kablolarının geçtiği güzergâhlarda, kabloların 100 metre sağında ve solunda dip trolü ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

 1. d) 1 Nisan – 15 Kasım tarihleri arasındaki dönemde, sahilden itibaren uzaklığı 200 metreyi geçmeyen, şamandıralarla çevrilmiş yüzme alanları içinde su ürünleri avcılığı yasaktır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Av Vasıtaları ve Yöntemlerine İlişkin Yasaklar

 

Her türlü trol yasağı

MADDE 9 – (1) 1380 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde belirtilen içsular, Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında her türlü trol ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

(2) Akdeniz’de;

 1. a) Antalya İli, Side Beldesinde; Selimiye Feneri (36° 45.928′ N – 31° 23.092′ E) ile Gazipaşa İlçesi, Kesik Burnu (36° 09.964′ N – 32° 23.418′ E) arasındaki karasularımızda (Harita-33-1),
 2. b) Antalya İli, Finike İlçesinde; Finike Körfezinde (36° 16.398′ N – 30° 09.097′ E) koordinat noktası ile Akçaörgü Burnu (36° 16.221′ N – 30° 22.094′ E) arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-33-2),

her türlü trol ile avcılık yapılması yasaktır.

(3) Ege Denizi’nde;

 1. a) Köyceğiz Limanında; Kızılburun (36° 47.205′ N – 28° 32.445′ E) ile Bozburunu (36° 45.614′ N – 28° 36.770′ E) birleştiren hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-34-1),
 2. b) Yeşilova Körfezinde; Kızılada (36° 39.035′ N – 28° 02.426′ E) ile karşısındaki Karaburun (36° 36.558′ N – 28° 03.021′ E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan sahada (Harita-34-2),
 3. c) Hisarönü Körfezinde; Dil (Lindos) Burnu (36° 45.557′ N – 28° 00.727′ E) ile karşısındaki Ağıl Burnunu (36° 41.638′  N – 27° 58.698′ E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-34-3),

ç) Gökova Körfezinde;

1) Mersincik Burnu (36° 50.161′ N – 28° 00.111′ E) ile Gerence Burnunu (36° 48.093′ N – 27° 59.518′ E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-34-4),

2) Ören Burnu (37° 01.055′ N – 27° 56.751′ E) ile karşısındaki Teke Burnunu (36° 54.410′ N – 28° 00.921′ E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-34-5),

 1. d) Güllük Körfezinde; Kazıklı Limanı, Çam Limanı ve Asin Körfezinin içinde yer aldığı, Karaburun (37° 18.243′ N – 27° 25.926′ E), Teke Burnu (37° 15.057′ N – 27° 27.424′ E), İncegöl Burnu (37° 13.827′ N – 27° 30.365′ E),  İnce Burun (37° 11.662′ N – 27° 31.631′ E) ve Saplıburunu (37° 08.061′ N – 27° 24.777′ E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-35-1),
 2. e) Dilek Geçidinde; Çatal Burnu (37° 38.471′ N – 27° 04.759′ E) ile Tekağaç Burnu (37° 21.340′ N – 27° 11.643′ E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda (Harita-35-2),
 3. f) Kuşadası Körfezinde; Sünger Burnu (38° 00.864′ N – 27° 04.540′ E) ile Yalancı Burnu (37° 51.650′ N – 27°14.399′ E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda (Harita-35-3),
 4. g) Sığacık Körfezinde; Gök Liman (38° 08.445′ N – 26° 37.475′ E) ile Killik Burnu (38° 09.829′ N – 26° 46.515′ E) arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-35-4),

ğ) Ildır Körfezinde; Çolak Burnu (38° 26.716′ N – 26° 23.791′ E) ile Çeşme Uçburnu (38°22.593′ N-26°17.141′ E) arasında çekilen hattın güneydoğusunda kalan alanda (Harita-36-1),

 1. h) İzmir Körfezinde; Ardıç Burnu (38° 31.947′ N – 26° 37.510′ E) ile Deveboynunu (38° 39.070′ N – 26° 43.509′ E) birleştiren hattın güneydoğusunda kalan alanda (Harita-36-2),

ı) Çandarlı Körfezinde; Kemikli Burnu (38° 55.051′ N – 26° 51.066′ E) ile Aliağa Taşlı Burun (38° 50.063′ N – 26° 56.567′ E) arasında çekilen hattın kuzeydoğusunda kalan alanda (Harita-36-3),

 1. i) Dikili Körfezinde; Madra Çayı (39° 09.981′ N – 26° 46.000′ E) ile Adatepe (Killik) Burnu (39° 02.493′ N – 26° 48.736′ E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda (Harita-36-4),
 2. j) Edremit Körfezinde; Küçükkuyu Balıkçı Barınağı (39° 32.781′ N – 26° 36.421′ E) ile Küçük Maden Adası (39° 23.135′ N – 26° 34.119′ E), Güneş Adası Feneri (39° 19.736′ N – 26° 32.441′ E), Çıplak Ada Yumru Burnu (39° 16.722′ N – 26° 34.653′ E) ve Eğribucak Burnunu (39° 16.399′ N – 26° 36.589′ E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-36-5),
 3. k) Babakaleyi (39° 28.772′ N – 26° 04.013′ E), Bozcaada Eskifener Burnu (39° 47.319′ N – 26° 03.137′ E), Bozcaada Batı Burnu (39° 50.259′ N – 25° 57.754′ E), Gökçeada Aydıncık Burnu (40° 09.801′ N – 26° 00.554′ E), Gökçeada Kaşkaval Burnu (40° 14.479′ N – 25° 56.556′ E), Büyük Kemikli Burnu (40° 18.979′ N – 26° 12.905′ E) ve Boztepe Burnu (40° 37.140′ N – 26° 04.403′ E)  ile birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-37),
 4. l) Babakaleden geçen (39° 28.772′ N) enleminin kuzeyinde kalan karasularımızda, 20.00- 05.00 saatleri arasında,

her türlü trol ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

(4) Karadeniz’de;

 1. a) Zonguldak İlinde; Alacaağzı Burnu (41° 21.920′ N – 31° 32.000′ E) ile Bartın İli, Amasra İlçesi, Tekke Burnu (41° 43.485′ N – 32° 19.258′ E) arasında kalan karasularımızda (Harita-38-1),
 2. b) Sinop İlinde; İnceburun (42° 05.959′ N – 34° 56.695′ E) ile Samsun İli, Yakakent İlçesinde, Çayağzı Burnu (41° 41.040′ N – 35° 25.193′ E) arasında kalan karasularımızda, (Harita-38-2),
 3. c) Ordu İli, Ünye İlçesinde; Taşkana Burnundan (41° 08.725′ N – 37° 17.531′ E) Gürcistan sınırına kadar olan karasularımızda (Harita-38-3),

her türlü trol ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

(5) Her türlü trol avcılığının yasaklandığı yerlerde, yasak alan içerisinde yer alan balıkçı barınaklarından, Bakanlıkça izin verilen balıkçı barınaklarına geçiş amacı ile giriş ve çıkış serbesttir. Mesafe yasağı içinde yer alan bölgelerdeki balıkçı barınaklarının kullanımı herhangi bir izine tabi değildir.

 

Dip trolüne ilişkin yasaklar

MADDE 10 – (1) 9 uncu maddede belirtilen yerlerde Tebliğ dönemi boyunca, trol avcılığına açık tüm karasularımızda ise Akdeniz’de 15 Nisan-15 Eylül, diğer denizlerimizde 15 Nisan – 31 Ağustos tarihleri arasında, dip trolü ile su ürünleri istihsali yasaktır.

(2) Akdeniz’de;

 1. a) Hatay İlinde; Suriye sınırı ile Akıncı Burnu (36° 18.456′ N – 35° 46.745′ E) arasında kalan karasularımızda 1 mil içerisinde (Harita-39-1),
 2. b) Akıncı Burnu ile Adana İli Yumurtalık Balıkçı Barınağı (36° 45.988′ N – 35° 47.471′ E) arasında kalan karasularımızda 2 mil içerisinde (Harita-39-2),
 3. c) Yumurtalık Balıkçı Barınağı ile Mersin İli Karaduvar Balıkçı Barınağı (36° 48.546′ N – 34° 41.873′ E) arasında kalan karasularımızda 3 mil içerisinde (Harita-39-3),

ç) Karaduvar Balıkçı Barınağı ile Susanoğlu – Atakent (36° 24.971′ N – 34° 05.458′ E) arasında kalan karasularımızda 2 mil içerisinde (Harita-39-4),

 1. d) Susanoğlu – Atakent (36° 24.971′ N – 34° 05.458′ E) ile İncekumburnu (36° 14.044′ N – 33° 56.979′ E) arasında kalan karasularımızda 3 mil içerisinde (Harita-39-5),
 2. e) İncekumburnu ile Kızılliman Burnu (36° 04.243′ N – 33° 04.708′ E) arasında kalan karasularımızda 2 mil içerisinde (Harita-39-6),
 3. f) Kızılliman Burnu (36° 04.243′ N – 33° 04.708′ E)  ile Antalya İli, Gazipaşa İlçesi Kesik Burnu (36° 09.964′ N – 32° 23.418′ E) arasında kalan karasularımızda 1,5 mil içerisinde (Harita-39-7),
 4. g) Antalya İli, Side Beldesinde; Selimiye Feneri (36° 45.928′ N – 31° 23.092′ E) ile Finike İlçesi Finike Körfezinde (36° 16.398′ N – 30° 09.097′ E) koordinat noktası arasındaki karasularımızda sahilden itibaren 3 mil içerisinde (Harita-39-8),

ğ) Antalya İli, Finike İlçesi Finike Körfezinde (36° 16.398′ N – 30° 09.097′ E) koordinatları ile Ege Denizi sınırı arasında kalan karasularımızda 2 mil içerisinde (Harita-39-9),

 1. h) Mersin İli Silifke ilçesi Dana Adasında, sahilinden itibaren 2 mil içerisinde (Harita-39-10),

dip trolü ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

(3) Ege Denizi’nde;

 1. a) Muğla İlinde Fethiye Körfezinde (29° 00′ E – 28° 50′ E) boylamları arasında 2 mil içerisinde (Harita-40-1),
 2. b) Fethiye Körfezinde (28° 50′ E) boylamı ile Aydın İli, Dilek Geçidinde Tavşan Adası (37° 39.057′ N – 27° 00.058′ E) arasında 1.5 mil içerisinde (Harita-40-2),
 3. c) Dilek Geçidinde Tavşan Adası ile Zeytin Burnu (37° 41.256′ N – 27° 03.930′ E)  arasında 200 metrelik mesafe içerisinde (Harita-40-3),

ç) Zeytin Burnu ile İzmir Sığacık Teke Burnu (38° 06.356′ N – 26° 35.620′ E) arasında 1.5 mil içerisinde (Harita-40-4),

 1. d) Sığacık Teke Burnu ile Çeşme Karaabdullah Burnu (38° 15.955′ N – 26° 14.373′ E) arasında 3 mil içerisinde (Harita-40-5),
 2. e) Çeşme Karaabdullah Burnu ile Edirne Boztepe Burnu (40° 37.140′ N – 26° 04.403′ E) arasında 1.5 mil içerisinde (Harita-40-6),
 3. f) Boztepe Burnu ile Meriç Nehrinin denize döküldüğü yer arasında 3 mil içerisinde (Harita-40-7),
 4. g) Bozcaada’da; sahilinden itibaren 3 mil içerisinde (Harita-40-8),

ğ) Gökçeada’da; adanın kuzeyinde, Kömür Burnu (40° 09.524′ N – 25° 40.588′ E) ve Kaşkaval Burnu (40° 14.479′ N – 25° 56.556′ E) arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 1.5 mil, adanın diğer taraflarında ise 3 mil içerisinde kalan alanda (Harita-40-9),

 1. h) Güllük Körfezinde; Kızılyar Burnu (37° 09.508′ N – 27° 19.358′ E) ile Tekağaç Burnu (37° 21.340′ N – 27° 11.643′ E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda 1 Aralık – 15 Şubat tarihleri arasında (Harita-41),

dip trolü ile su ürünleri istihsali yasaktır.

(4) Karadeniz’de;

 1. a) Bulgaristan sınırı ile Zonguldak İlinde, Alacaağzı Burnu (41° 21.920′ N – 31° 32.000′ E) arasında 3 mil içerisinde (Harita-42-1),
 2. b) Bartın İli, Amasra İlçesi, Tekke Burnu (41° 43.485′ N – 32° 19.258′ E) ile Kastamonu İli, Cide İlçesi Kerempe Burnu (42° 01.072′ N – 33° 20.459′ E) arasında 2 mil içerisinde (Harita-42-2),
 3. c) Kerempe Burnu ile Sinop İnceburun (42° 05.959′ N – 34° 56.695′ E) arasında 3 mil içerisinde (Harita-42-3),

ç) Samsun İli, Yakakent İlçesi, Çayağzı Burnu (41° 41.040′ N – 35° 25.193′ E) ile Ordu İli, Ünye İlçesi Taşkana Burnu (41° 08.725′ N – 37° 17.531′ E) arasında 3 mil içerisinde (Harita-42-4),

dip trolü avcılığı yasaktır.

(5) Ege ve Akdeniz’de kullanılacak dip trolü ağlarının torba ağ göz açıklığı baklava (rombik) gözlü ağlarda 44 mm’den, kare gözlü ağlarda 40 mm’den, torba dışına konulan muhafazanın ağ göz açıklıkları ise bu ölçülerin iki katından küçük olamaz.

(6) Karadeniz’de torba ağ göz açıklığı 40 mm’den, torba dışına konulan muhafazanın ağ göz açıklığı ise 80 mm’den küçük olamaz.

(7) Karadeniz’de baklava (rombik) gözlü ağlarda torba ağ göz açıklığı, 1 Eylül 2024 tarihinden sonra 44 mm olarak uygulanacaktır.

(8) Dip trolü ağlarında torba göz açıklığından daha küçük gözlü ağ kullanılması, ağın torba kısmında muhafaza ve torba ağından başka ağ bulundurulması yasaktır.

(9) Dip trol ağlarının torba kısmında misina (tek kat-olta misinası) ağların kullanılması yasaktır.

(10) Asgari göz açıklığı ölçülerinden küçük dip trolü ağlarının gemilerde bulundurulması ve dip trolünün birden fazla gemiyle çekilmesi yasaktır.

(11) 1000 metreden derin sularda dip trolü ile avcılık yapılması yasaktır.

(12) Dip trolü ağları, trol avcılığının yasaklandığı yer ve zamanlarda gemilerde toplanmış olarak nakledilebilir. Trol kapıları asılı vaziyette bulundurulamaz. Kapıların asılı olduğu yerlerin (matafora) geminin içerisine dönük olması zorunludur.

(13) Marmara Denizi’nden geçecek trol gemilerinin, Çanakkale ve İstanbul İl Müdürlükleri tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından Marmara Denizi’ne girişlerinde ağların ve kapılarının mühürletilmesi zorunludur. Ağlar ambarda, kapılar ise güvertede veya ambarda bulundurulmalıdır.

(14) İstanbul Boğazından girecek dip trol gemilerinin mühürleme işlemleri Rumeli Fenerinde, Çanakkale Boğazından geçecek dip trol gemilerinin mühürleme işlemleri ise Eceabat İskelesinde yapılacaktır.

(15) İlk hareket noktası Marmara Denizi etrafındaki yerleşim yerleri olan ve diğer karasularımıza trol avcılığı yapmak üzere gidecek trol gemileri, ağ ve kapılarını geminin ilk hareket edeceği yere en yakın il ve ilçe müdürlüklerine müracaat ederek mühürletmek zorundadır.

(16) Limanlar, balıkçı barınakları, barınma ve çekek yerlerinde dip trolü avcılığının yasak olduğu tarihlerde mühürsüz olarak trol ağ ve kapıları bulundurulamaz.

(17) Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale Boğazlarındaki limanlar, balıkçı barınakları, barınma ve çekek yerlerinde Tebliğ dönemi boyunca, mühürsüz olarak trol ağ ve kapıları bulundurulamaz.

 

Ortasu trolüne ilişkin yasaklar

MADDE 11 – (1) Karadeniz’de her türlü trol avcılığının yasaklandığı yerler ile Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz’de ortasu trolü ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

(2) Ortasu trolü, kullanımına izin verilen yer ve zamanlarda sadece çift gemi ile çekilebilir. Ortasu trolü ile avcılık yapacak balıkçı gemileri için, gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden Ek-2’de yer alan avcılık “İzin Belgesi”nin alınması zorunludur.

(3) Karadeniz’de ortasu trolünün 24 metreden daha sığ sularda çekilmesi ve 15 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında su ürünleri istihsalinde kullanılması yasaktır. Ancak Karadeniz’de; 15 Nisan – 15 Mayıs tarihleri arasında Samsun İli, Yakakent İlçesi, Çayağzı Burnu  (41° 41.040′ N – 35° 25.193′ E)  ile Ordu İli, Ünye İlçesi Taşkana Burnu  (41° 08.725′ N – 37° 17.531′ E) (Harita-42-4) arasında ortasu trolü ile çaça balığı avcılığı serbesttir.

(4) Ortasu trolü avcılığı yapan balıkçı gemilerinde bu faaliyetleri sırasında barbunya, tekir, kalkan, mezgit gibi dip balıkları bulundurulamaz.

 

Çevirme ağlarına ilişkin yasaklar

MADDE 12 – (1) Akdeniz’de;

 1. a) Mersin İli, Taşucu Körfezinde, Güvercinada (36° 14.706′ N – 33° 48.420′ E) ile İncekumburnu (36° 14.025′ N – 33° 57.761′ E) arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alan içinde  (Harita-43-1),
 2. b) Muğla İli, Fethiye Körfezinde (29° 00′ E – 28° 50′ E) boylamları arasında 2 mil içerisinde kalan alan içerisinde (Harita-43-2),

gırgır ağları ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

(2)               Ege Denizi’nde;

 1. a) Köyceğiz, İztuzu sahilinde; Akiye Burnu (36° 47.945′ N – 28° 35.671′ E) ile Bozburunu (36° 45.604′ N – 28° 36.770′ E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-44-1),
 2. b) Hisarönü Körfezinde; Dil (Lindos) Burnu (36° 45.557′ N – 28° 00.727′ E) ile karşısındaki Ağıl Burnunu (36° 41.638’ N – 27° 58.698’ E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-44-2),
 3. c) Gökova Körfezinde; Ören Burnu (37° 01.055′ N – 27° 56.751′ E) ile karşısındaki Teke Burnunu (36° 54.410′ N – 28° 00.921′ E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-44-3),

ç) Güvercinlik Körfezinde; Sıralık Burnu (37° 07.712′ N – 27° 32.282′ E) ile karşısındaki Pina (Kimse) Burnunu (37° 09.149′ N – 27° 33.023′ E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-44-4),

 1. d) Asin Körfezinde; İncegöl Burnu (37° 13.827′ N – 27° 30.365′ E) ile İnce Burun (37° 11.662′ N – 27° 31.631′ E) arasında çekilen hattın kuzeydoğusunda kalan alanda (Harita-44-5),
 2. e) Kazıklı Limanında; Karaburun (37° 18.251′ N – 27° 25.935′ E) ile Teke Burnunu (37° 15.350′ N – 27° 27.309′ E) birleştiren hattın kuzeydoğusunda kalan alanda (Harita-44-6),
 3. f) Çandarlı Körfezinde; Kemikli Burnu (38° 55.051′ N – 26° 51.066′ E) ile Aliağa Taşlı Burun (38° 50.063′ N – 26° 56.567′ E) arasında çekilen hattın kuzeydoğusunda kalan alanda (Harita-44-7),
 4. g) Saros Körfezinde; Kuşburnu (40° 30.647′ N – 26° 38.193′ E) ile karşısındaki (40° 38.295′ N – 26° 38.193′ E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-44-8),

gırgır ağları ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

(3) Marmara Denizi’nde;

 1. a) Çanakkale Boğazında; Nara Burnu Feneri (40° 11.823′ N – 26° 24.093′ E) ile Akbaş Feneri (40° 13.276′ N – 26° 25.491′ E) ve Kepez Feneri (Kanlıdere) (40° 05.506′ N – 26° 21.816′ E) ile Soğandere (Karanfil Burnu) Feneri (40° 06.429′ N – 26° 19.716′ E) arasında kalan alanda (Harita-45-1),
 2. b) Gemlik Körfezinde; Sarıburun (40° 28.390′ N – 29° 01. 182′ E) ile Kurşunlu Balıkçı Barınağını (40° 21. 850′ N – 29° 02.099′ E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-45-2),
 3. c) İzmit Körfezinde; Dil Burnu Fenerini (40° 44.430′ N – 29° 30.912′ E), Dil İskelesi Kaba Burnuna (40° 46.010’ N – 29° 31.082′ E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-45-3),

ç) İstanbul Boğazında; Ahırkapı (41° 00’27″ N – 28° 59’05″ E) ve Kadıköy İnci Burnu Mendirek Fenerini ( 40° 59′ 05″ N – 29° 00′ 52″ E) birleştiren hat ile Yeniköy Vapur İskelesi (41° 07′ 01″ N – 29° 04′ 18″ E) ve Çubuklu Kozaltı Burnunu (41° 06.599′ N – 29° 04.973′ E) birleştiren hat arasında kalan alanda (Harita-45-4),

 1. d) Büyükçekmece Koyunda (40° 391′ N – 28°32.720′ E) koordinat noktası ile karşısındaki Manda Burnunu (40° 58.590′ N – 28°35.806′ E) birleştiren hattın kuzeyindeki alanda (Harita-45-5),

gırgır ağları ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

(4) Bu Tebliğin 21 inci ve 22 nci maddeleri ile gırgır ağı kullanımı için verilen izin hariç olmak üzere, Akdeniz’de 15 Nisan-15 Eylül, diğer denizlerimizde 15 Nisan – 31 Ağustos tarihleri arasında, gırgır ağları ile su ürünleri istihsali yasaktır.

(5) Ağ derinliği 164 metreden (90 kulaç) daha fazla olan gırgır ağlarının kullanımı yasaktır. Ancak ton balığı türlerinin [mavi yüzgeçli orkinos, yazılı orkinos, gobene (tombik), uzun kanat orkinos (tulina)]  avcılığında kullanılan gırgır ağları bu kapsam dışındadır.

(6) Gırgır ağları ile avcılığın yapılabileceği derinlikler aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Karadeniz’de, 1 Eylül – 15 Aralık tarihleri arasında kıyıdan itibaren 18 metre derinlikten, 16 Aralık – 14 Nisan tarihleri arasında 24 metre derinlikten, diğer denizlerimizde ise dönem boyunca kıyıdan itibaren 24 metre derinlikten sığ sularda gırgır ağları ile avcılık yapılması yasaktır.
 2. b) Akdeniz’de; Susanoğlu – Atakent (36° 24.971′ N – 34° 05.458′ E) ile Akıncı Burnu (36° 18.456′ N- 35° 46.745′ E) arasında kalan alanda, 11 metre derinlikten itibaren daha derin sularda; uzunluğu en fazla 3 boy (600 metre) ve ağ derinliği en fazla 33 metre (18 kulaç) olan gırgır ağları ile avcılık yapılması serbesttir (Harita-46). Avcılık yapacak balıkçı gemilerinde bom direği, ağ makarası direği, vinç, power-block ve bu amaçla kullanılabilecek donanım bulundurulamaz; ağın alttan büzülmesi için gerekli olan donanım haricinde mekanik güç kullanılamaz.

(7) Gırgır ağı kullanan balıkçı gemileri için Bakanlık il veya ilçe müdürlüklerinden ağlarının derinliğini gösterir, bir av sezonu geçerli olan, Ek-3’te yer alan “Ağ Ölçüm Belgesi”nin alınması zorunludur.

(8) Alamana ağları ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Alamana ağları ile 15 Nisan – 15 Mayıs tarihleri arasında su ürünleri avcılığı yasaktır.
 2. b) Gırgır ağlarının kullanımının yasak, alamana ağlarının kullanımının serbest olduğu dönemde, 22 metreden (12 kulaç) daha fazla derinliğe sahip alamana (voli) ağlarının su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır.
 3. c) Alamana ağlarının bu maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen alanda kullanımı yasaktır.

ç) Asin Körfezinde; Orhanın Burnu (37° 14.030′ N – 27° 33.388′ E) ile karşısındaki PTT Kampı (37° 13.733′ N – 27° 35.263′ E) arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda alamana ağları ile avcılık yasaktır (Harita-47).

(9) Çevirme ağları kullanılarak belirli bir alanı kapatmak sureti ile bu ağlara dalarak ve elle çekerek kıyıda dar bir saha içerisine toplamak suretiyle (elleme veya eleme adı verilen yöntemle) su ürünleri avcılığı yasaktır.

 

Işıkla avcılığa ilişkin yasaklar

MADDE 13 – (1) Akdeniz’de; Anamur Burnu (36° 00.906′ N – 32° 48.200′ E) ile Suriye sınırı arasında kalan karasularımızda ışık ile avcılık yasaktır (Harita-48).

(2) Ege Denizi’nde;

 1. a) Kardak Kayalıklarının doğusu (37°  03′ 00” N- 27°  09′ 40” E), Topan Adasının güneyi (37°  00′ 00” N – 27° 10′ 80” E), Çatal Adanın kuzey burnu (37° 00′ 80” N – 27°  13′ 20” E) ve Çavuş Adası (37°  06′ 05” N – 27°  12′ 40” E) koordinat noktaları arasında kalan alanda 1 Aralık – 31 Ocak tarihleri arasında (Harita-49-1),
 2. b) Güllük Körfezinde; Kapalı Burnu (37° 18.424′ N – 27° 24.797′ E) ile Kızılyar Burnunu (37° 09.566′ N – 27° 19.576′ E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-49-2),
 3. c) Ildır Körfezinde; Çolak Burnu (38° 26.716′ N – 26° 23.791′ E) ile Çeşme Uçburnu (38° 22.593′ N – 26° 17.141′ E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda (Harita-49-3),

ç) İzmir Körfezinde; Ardıç Burnu (38° 31.955′ N – 26° 37.525′ E) ile Kapan Burnu (38° 32.689′ N – 26° 48.880′ E) arasında çekilen hattın güneyinde kalan alanda (Harita-49-4),

 1. d) Çandarlı Körfezinde; Kemikli Burnu (38° 55.051′ N – 26° 51.066′ E) ile Aliağa Taşlı Burun (38° 50.063′ N – 26° 56.567′ E) arasında çekilen hattın kuzeydoğusunda kalan alanda (Harita-49-5),
 2. e) Küçükkuyu Balıkçı Barınağı (39° 22.781′ N – 26° 36.421′ E) ile Küçük Maden Adası (39° 23.135′ N – 26° 34.119′ E), Güneş Adası Feneri (39° 19.736′ N -26° 32.441′ E), Çıplak Ada Yumru Burnu (39° 16.722′ N – 26° 34.653′ E) ve Eğribucak Burnunu (39° 16.399′ N – 26° 36.589′ E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-49-6),
 3. f) Babakale (39° 28.772′ N – 26° 04.013′ E) ile Küçükkuyu Balıkçı Barınağı (39° 22.781′ N – 26° 36.421′ E) arasında kalan sahada 2 mil içerisinde (Harita-49-7),
 4. g) Babakaleyi (39° 28.772′ N – 26° 04.013′ E), Bozcaada Eskifener Burnu (39° 47.319′ N – 26° 03.137’ E), Bozcaada batı burnu (39° 50.259′ N – 25° 57.754′ E ), Gökçeada Aydıncık Burnu (40° 09.801′ N – 26° 00.554′ E), Gökçeada Kaşkaval Burnu (40° 14.479′ N – 25° 56.556′ E), Büyük Kemikli Burnu (40° 18.979′ N – 26° 12.905′ E) ve Boztepe Burnu (40° 37.140′ N -26° 04.403′ E) ile birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-49-8),

ışık ile avcılık yasaktır.

(3) Meriç Nehrinin denize döküldüğü yer ile Anamur Burnu (36° 00.906′ N – 32° 48.200′ E) arasında kalan karasularımızda 15 Nisan – 31 Ağustos tarihleri arasında ışık ile avcılık yasaktır.

(4) İçsular, Karadeniz, Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında ışıkla avcılık yasaktır.

(5) Işıkla avcılık yapmak üzere, ışıkla avcılığın serbest olduğu alanlara Karadeniz, Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından geçecek gemiler için, geçiş güzergâhını beyan etmek şartıyla, geminin bulunduğu yere en yakın il veya ilçe müdürlüğünden Ek-4’te yer alan “Işıkla Avcılık Geçiş İzin Belgesi”nin alınması ve gemilerin en geç 3 gün içerisinde geçiş yapmaları zorunludur.

(6) Işık ile avcılık yapacak balıkçı gemileri, sadece bir gemiyi ışık gemisi olarak kullanabilir. İzin belgelerinde belirtilen ışık gemisi dışında, başka bir gemiyi ışık gemisi olarak kullanamaz.

(7) Gırgır gemilerindeki hizmet botları, ışık teknesi olarak da kullanılabilir. Balıkçı gemisine ait hizmet botunun ışık teknesi olarak kullanılması durumunda, başka bir gemi ışık gemisi olarak kullanamaz.

(8) Işık teknelerinde personel bulundurulması ve iki ayrı takımın ışık tekneleri arasında en az 200 metre mesafe bulunması zorunludur.

(9) Işıkla avcılık izni bulunmayan gemilerin, gırgır ağları ile avcılık yapan balıkçı gemilerine destek amacıyla, 100 wattan daha fazla aydınlatma ile deniz yüzeyini aydınlatması yasaktır.

(10) Işık ile avcılık yapacak balıkçı gemileri için, istihsalde bulunacakları yerin bulunduğu il müdürlüklerinden birine müracaat edilerek Ek-2’de yer alan avcılık “İzin Belgesi”nin alınması zorunludur. Bu maddenin on altıncı fıkrası hariç olmak üzere gırgır ağı olmayan balıkçı gemilerine ışıkla avcılık izni verilmez, bu ağlar olmadan ışıkla avcılık faaliyetinde bulunulamaz.

(11) Su ürünleri avcılığında 100 watta kadar olan aydınlatma gücünün kullanımı müsaadeye bağlı değildir. Işıkla avcılığa izin verilen alanlarda kullanılacak ışık takatı; ana tekne, yardımcı ve taşıyıcı tekneler dahil toplam 8000 wattı geçemez.

(12) Gemi güvertesini aydınlatacak ışık kaynaklarının hareket kabiliyeti olmayacak şekilde sabit olması zorunludur.

(13) Işık ile avcılıkta aydınlatma ancak su üstünde yapılır.

(14) 30 metreden daha sığ sularda ve balık çiftliklerinin kafeslerine 300 metreden daha yakın mesafede ışık yakılması yasaktır.

(15) Gırgır ağları ile yapılan avcılıkta, etrafı çevrilmiş balıkların ağın ağzından kaçmasını önlemek için kısa süreli olarak yakılıp söndürülen, 12 veya 24 volt, 100 wattan küçük tek lamba ışık kaynağı olarak değerlendirilmez.

(16) Işıkla avcılığın serbest olduğu alan ve bölgelerde mekanize oltalarla gemide ışık kullanılarak yapılacak kalamar avcılığına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(17) 12 metrenin altındaki balıkçı gemilerinde 50 wattan küçük ışık kaynağı veya 1 adet Lüks olarak adlandırılan LPG kaynaklı lamba ışık kaynağı olarak kullanılabilir.

(18) Işıkla avcılık izni olmayan gemilerde ışıkla avcılığa ilişkin teçhizat bulundurulamaz.

(19) Su ürünleri avcılığında ışık kaynağı olarak beyaz ışık kullanımı yasaktır.

 

Sürütme, uzatma ve diğer avlanma araçları ile avcılığa ilişkin yasaklar

MADDE 14 – (1) Bütün karasularımızda ığrıp, trata, tarlakoz, manyat ve benzeri kıyı sürütme ağları ile su ürünleri avcılığı ve bu ağlar ile ağları kullanmaya yarayacak donanımların balıkçı gemilerinde bulundurulması yasaktır.

(2) Marmara Denizi’nde; karides avcılığında kullanımına izin verilen manyat ile karides için getirilen düzenlemelere uymak şartıyla karides avcılığı yapılabilir.

(3) Algarnanın, Ege Denizi’nde ve Akdeniz’de tamamen; Karadeniz’de deniz salyangozu avcılığı, Marmara Denizi’nde ise karides avcılığı dışında kullanımı yasaktır.

(4) Trabzon İli, Of İlçesinde; Solaklı Deresi ile Sarp sınır kapısı arasındaki Solaklı, Baltacı (Of), İyidere, Büyükçay (Çayeli), Fırtına Deresi (Ardeşen), Çağlayan (Fındıklı), Kapisre (Arhavi) Hopa Çayı ve Osmaniye Deresinin (Kemalpaşa) denize döküldükleri yerler merkez olmak üzere, derelerin sağındaki ve solundaki sahil kesiminde her iki yöne doğru birer km’lik ve denize doğru 500 metrelik mesafeyi birleştiren alan içinde, 1 Nisan – 30 Haziran tarihleri arasında her türlü sabit ağ kurulması ve su altı tüfeği ile avcılık yapılması yasaktır.

(5) Denize bırakılan uzatma ağlarının gündüz flâma (şamandıra), gece ise ışıklı şamandıra ile işaretlendirilmesi zorunludur.

(6) Akdeniz’de, demir iskelet üzerine tel sarılmak suretiyle yapılan kafes kullanılarak su ürünleri avcılığı yapılması yasaktır.

(7) Gırgır ağlarının kullanımının yasak olduğu dönemde, 22 metreden (12 kulaç) daha fazla derinliğe sahip uzatma ağlarının su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır.

(8) Bir balıkçı gemisinde donamlı olarak 6000 metreden daha fazla uzatma ağı bulundurulamaz, kullanılamaz.

(9) Denizlerde yapılan su ürünleri avcılığında monofilament (tek kat) misina ağların ve multimonofilament (çoklu tek kat) misina ağların kullanılması, gemilerde, balıkçı barınaklarında, barınma ve çekek yerlerinde bulundurulması yasaktır.

(10) Dolanan (drift-net) ağların su ürünleri avcılığında kullanılması ile gemilerde, balıkçı barınaklarında, barınma ve çekek yerlerinde bulundurulması yasaktır.

 

 

Parakete ile avcılığa ilişkin yasaklar

MADDE 15 – (1) Denize bırakılan paraketelerin gündüz flâma (şamandıra), gece ise ışıklı şamandıra ile işaretlendirilmesi zorunludur.

(2) Parakete ile yapılan su ürünleri avcılığında, büyüklüğü (ağız açıklığı) 7.2 mm’den küçük iğnelerin kullanılması yasaktır.

(3) Kılıç avcılığında kullanılan paraketelerde büyüklüğü (ağız açıklığı) 2,8 cm’den küçük iğnelerin kullanılması yasaktır.

(4) Parakete ile kalkan avcılığı yasaktır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Türlere İlişkin Düzenlemeler

 

Avlanması yasak türler

MADDE 16 – (1) Çizelgede yer alan türlerin, içsular dahil bütün sularımızda avlanması, toplanması,  gemilerde bulundurulması, karaya çıkarılması, nakledilmesi ve satılması yasaktır. Taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ile verilen istisnalar bu düzenlemenin dışındadır.

 

Türler Latince adı
Deniz alası Salmo trutta labrax
Büyük camgöz (kum) köpek balığı Carcharhinus plumbeus
Güneşlenen köpekbalığı Cetorhinus maximus
Köpek balıkları Galeorhinus galeus, Prionace glauca, Alopias superciliosus, Carcharhinus longimanus, Carcharhinus falciformis, Sphyrna zygaena
Dikburun köpek balığı Lamna nasus
Mahmuzlu camgöz Squalus acanthias
Deniz kaplumbağaları Caretta caretta
Chelonia mydas
Dermochelys coriacea
Trionyx triunguis
Deniz çayırları Posidonia oceanica
Zostera noltei
Mersin balıkları Acipenser spp.
Mersin morinası Huso huso
Orfoz Epinephelus marginatus
Köpek balıkları

(Kıkırdaklı Balıklar ve Yassı Köpek Balıkları)

 

Squatina oculata, Squatina squatina, Squatina aculeata, Rhinobatos rhinobatos, Rhinobatos cemiculus, Oxynotus centrina, Alopias vulpinus, Isurus oxyrnchus, Raja clavata, Squalus blainville,

Mantalar Mobulinae (Mobula mobular, Mobula japonica)
Kırmızı yıldız Asterina pancerii
Kırmızı mercan Corallium rubrum
Siyah mercan Savalia savaglia
Deniz atı Hippocampus hippocampus
Minare Cerithium vulgatum
Şeytan minaresi Gourmya yulgata
Deniz kulağı Haliotis tuberculata lamellosa
Pina Pinna nobilis
Mühreler Lamellaridae
Maya Maja squinado
Akdeniz foku Monachus monachus
Yunus ve Balinalar Cetacea
Yağlı balık Garra rufa
Yağ balığı Pseudophoxinus sp.

 

Boy ve ağırlık yasakları

MADDE 17 – (1) Aşağıda avlanabilir asgari boyları ve ağırlıkları belirtilen su ürünlerinin daha küçüklerinin avlanması, gemilerde bulundurulması, karaya çıkarılması, nakledilmesi ve satılması yasaktır.

 

  Tür Latince Adı Asgarî Boy
(cm)
Asgarî Ağırlık
(kg)
Ahtapot Octopus vulgaris 0,75
Akivades Tapes decussatus

Tapes philippinarum

2.4
Akya Lichia amia 40
Bakalyaro (Berlam) Merluccius merluccius 20
Barbunya Mullus barbatus 13
Çipura Sparus aurata 20
Deniz böceği Palinurus vulgaris 25
Dil Solea solea 20
Eşkina Scia naumbra 35
Hamsi Engraulis encrasicolus 9
İstakoz Homarus gammarus 25
İstavrit
İstavrit (Karagöz İstavrit)
Trachurus trachurus
Trachurus mediterraneus
13
İstiridye Ostrea edulis 6
Kalkan  Psetta maxima 45
Karagöz Diplodus vulgaris 18
Kefal (Amuderya kefali) Mugil soiuy 35
Kefal (Diğer kefaller) Mugil (Oedalechius) labeo
Chelon labrosus
Liza ramada
Liza saliens
20
Kefal (Has kefal) Mugil cephalus 30
Kefal (Sarıkulak kefal) Liza aurata 30
Kılıç Xiphias gladius 125*
Kırlangıç Chelidonichthys lucerna 18
Kırma (Kırmızı) mercan Pagellus erythrinus 15
Kidonya Venus verrucosa 3
Kolyoz Scomber japonicus 18
Kum şirlanı (Tellina) Donax trunculus 2.5
Lagos Epinephelus aeneus 50
Levrek Dicentrarchus labrax 25
Lipsöz Scorpaena scrofa 15
Lüfer Pomatomus saltatrix 18
Mavi yengeç Callinectes sapidus 13
Mavi yüzgeçli ton (Orkinos)** Thunnus thynnus 115* 30
Mezgit Merlangius merlangus 13
Midye (Beyaz kum midyesi) Chamelea gallina 1.7
Minekop (Kötek, Karakulak) Umbrina cirrosa 45
Nil barbunyası Upeneus moluccensis 10
Palamut Sarda sarda 25
Pisi Pleuronectes spp. 20
Sardalya Sardina pilchardus Sardinella aurita 11
Sargos Diplodus sargos 21
Sarıağız

(Halili, Muskar, Grenyüz)

Argyrosomus regius 25
Sarıkuyruk Seriola dumerili 30
Sinagrit Dentex dentex 35
Tekir Mullus surmuletus 11
Uskumru Scomber scombrus 20
Yazılı orkinos Euthynus alletteratus  45
*Çatal Boy

**Boy ve ağırlık için getirilen ölçülerden biri esas alınır.

 

(2) Avlanabilir asgari boyları ve ağırlıkları belirtilen türlerden; hamsi, sardalya ve istavritte ağırlıkça %15, diğer su ürünlerine ise ağırlıkça %5 oranında küçük boylara istisna tanınır. 8-30 kg arası veya 75-115 cm arasındaki mavi yüzgeçli orkinos balıkları için en fazla % 5 oranında istisna tanınır. İstisnaların tespiti orkinoslarda ürün âdeti, diğer türlerde kontrol edilen ürün miktarı üzerinden yapılır.

(3) Denizlerde yapılan avcılıkta, 16 ncı madde ile avlanması yasaklanan türler hariç, arızi (amaç dışı, istenmeden) olarak avlanan su ürünleri toplamının ağırlıkça % 5 oranına kadar olan kısmına müsaade edilir. Ancak algarna ile karides avcılığında avlanan karidesin ağırlıkça % 15’i oranında hedef dışı avlara müsaade edilir. Arızi olarak avlanan ürünün tek birey olması halinde bu limitler dikkate alınmaz.

(4) Balon balığı türleri (Lagocephalus sceleratus, Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus suezensis, Lagocephalus guentheri, Lagocephalus lagocephalus, Sphoeroides pachygaster, Tylerius spinosissimus, Torquigener flavimaculosus)’nin avcılığı izne tabi olup avcılığına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(5) Pervane/Ay balığının (Mola mola) karaya çıkarılması ve satılması yasaktır.

 

Hamsi, sardalya ve istavrit avcılığı

MADDE 18 – (1) Hamsi ile ilgili düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Gırgır ağları ile hamsi avcılığı yapacak balıkçı gemileri için, gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden Ek-2’de yer alan avcılık “İzin Belgesi”nin alınması zorunludur.
 2. b) Marmara Denizi ve Karadeniz’de, gırgır ağları ile hamsi avcılığı 15.00 – 09.00 saatleri arasında yapılır. Gırgır ağları, belirtilen saatler dışında, hamsi avlamak amacıyla denizde bulundurulamaz. Bakanlık stok durumuna göre avlanma zamanlarında düzenleme yapabilir.
 3. c) Bakanlık, stokların korunması ve avcılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması amacı ile hamsi avcılığına; alan, avlanabilecek ve karaya çıkarılabilecek miktarlar, karaya çıkış noktası, zaman ve nakliyesiyle ilgili yasak, sınırlama ve yükümlülükler getirebilir.

(2) Dökme olarak balık unu yağı fabrikalarına gönderilecekler hariç; hamsi, istavrit ve sardalya balıklarının naklinde kullanılacak kasaların dıştan dışa ölçülerinin en fazla (54cm x 9cm x 37cm) boyutunda ve 11 cm ayak boyunda; kutuların dıştan dışa ölçülerinin ise en fazla (59 cm x 13 cm x 39 cm) boyutunda olması zorunludur.

(3) Uzatma ağları ile sardalya avcılığı dönem boyunca serbesttir.

 

Palamut-torik avcılığı

MADDE 19 – (1) Tüm karasularımızda, 1 Nisan – 31 Ağustos tarihleri arasında ağ dalyanları dâhil, her türlü istihsal vasıtası ile palamut ve torik avcılığı yasaktır. Ancak 15 – 31 Ağustos tarihleri arasında çapari ile palamut avcılığı serbesttir.

(2) Muğla İli, Gökova ve Güllük Körfezlerinde; palamut ağlarının 07.00 – 19.00 saatleri arasında denizde bırakılması yasaktır.

 

Kalkan, dil ve pisi avcılığı

MADDE 20 – (1) Kalkan avcılığına ilişkin düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) 15 Nisan – 15 Haziran tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile kalkan avcılığı yapılması ve kalkan ağlarının denizde bırakılması yasaktır.
 2. b) Kalkan avcılığında kullanılacak ağların göz açıklığı 400 mm’den küçük olamaz.
 3. c) Uzatma ağı ile kalkan avcılığı yapacak balıkçı gemileri için, gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden Ek-2’de yer alan “İzin Belgesi”nin alınması zorunludur.

ç) Avlanan kalkan balıklarının Bakanlıkça belirlenen yerlerden karaya çıkarılması zorunludur.

 1. d) Parakete ve fanyalı ağlar ile kalkan avcılığı yasaktır.
 2. e) Av yasağından önce avlanılarak il veya ilçe müdürlüklerine stok tespiti yaptırılan kalkan balıklarının, yasağın başlamasından itibaren en geç 7 gün içerisinde pazarlanması zorunludur.

(2) Dil ve pisi avcılığına ilişkin düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Bütün karasularımızda, 1 Ocak – 15 Şubat tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile dil ve pisi avcılığı yasaktır.
 2. b) Dil ve pisi avcılığında kullanılacak ağların göz açıklığı 80 mm’den küçük olamaz.

 

Mavi yüzgeçli orkinos avcılığı

MADDE 21 – (1) Mavi yüzgeçli orkinos avcılığı ile ilgili genel hususlar aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Mavi yüzgeçli orkinos avcılığı Bakanlıktan izin almış, gırgır ağlarıyla avcılık yapan, Bakanlığın belirleyeceği yönteme göre tespit edilecek sayıdaki balıkçı gemisine, her gemiye verilen av kotası dâhilinde yapılır. Bu kapsamda olmayan balıkçı gemileri tarafından yapılacak orkinos avcılığı ise her yıl Atlantik Ton Balıklarının Korunması Uluslararası Komisyonu (ICCAT) tarafından gözden geçirilerek onaylanan ülkemize ait orkinos avcılık yönetim planı dahilinde Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda yapılabilir.
 2. b) Mavi yüzgeçli orkinos avcılığı faaliyetinde bulunacak balıkçı gemileri tarafından taşıma, destek ve yardımcı gemi olarak kullanılacak gemilerin her biri için Bakanlıktan izin alınması zorunludur. Bu izne ve bu izin kapsamında yapılacak faaliyetlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
 3. c) 1 Temmuz – 14 Mayıs tarihleri arasında mavi yüzgeçli orkinos avcılığı yasaktır.

ç) Avcılığın serbest olduğu dönemde, av kotasını dolduran gemilerin, başka avcılık faaliyetlerine yönelik izin almamışlarsa en geç 72 saat içinde balıkçı barınaklarına çekilmesi ve Bakanlığın bilgilendirilmesi zorunludur.

 1. d) Bakanlıkça ruhsat tezkeresi düzenlenmiş balıkçı gemilerinin, başka ülkelerin kotaları kapsamındaki mavi yüzgeçli orkinos avlamak üzere, kiralanması suretiyle faaliyette bulunmaları yasaktır.
 2. e) Mavi yüzgeçli orkinos avcılığına getirilen düzenlemelere uymayan balıkçı gemilerinin “İzin Belgesi”ne el konularak iptal edilmek üzere, iznin verildiği il müdürlüğüne gönderilir.
 3. f) Bu madde kapsamında av, taşıma, destek ve yardımcı gemi olarak izin almış gemilerin faaliyetlerine ilişkin Bakanlıkça istenen kayıtların tutulması ve getirilen düzenlemelere uyulması zorunludur.
 4. g) Seyir defterleri, her günün sonunda (gece yarısı), ürün avlanmamış olsa dahi her operasyon için doldurulur. Seyir defterinin doldurulma işlemi, karaya yanaşılacak olunması halinde limana varış öncesinde, denetim olması halinde ise denetim öncesinde gerçekleştirilir. Ayrıca av gemisi yetkilisince, her av operasyonu sonrasında, yakalanan balık sayısının sıfır olması da dâhil olmak üzere, yapılan avcılık operasyonuna ilişkin bilgiler mavi yüzgeçli orkinos seyir defterine işlenir. Mavi yüzgeçli orkinos seyir defterine ilişkin kullanım usul ve esasları Bakanlıkça belirlenerek genelge ile ilan edilir.

ğ) Orkinos Yakalama Dokümanı (BCD) olmaksızın, mavi yüzgeçli orkinos ve mavi yüzgeçli orkinostan elde edilen ürünlerin (iç organlar ve yumurta hariç) gemilerde bulundurulması, gemiler tarafından çekilen kafeslerde taşınması ile satışı ve nakli yasaktır.

 1. h) Bakanlıkça ilan edilen kotadan daha fazla avlanılan mavi yüzgeçli orkinos için Orkinos Yakalama Dokümanı (BCD) düzenlenmez. Kotadan fazla avlanılan mavi yüzgeçli orkinoslar canlı ise doğaya salınır, ölü olanlara ise el konulur.

ı) Tahsis edilen av kotası, ait olduğu yıl içindeki av sezonunda geçerlidir. Kotanın kullanılamayan miktarı bir sonraki yıla devredilemez.

 1. i) Mavi yüzgeçli orkinos aramak amacıyla uçak veya helikopter ya da herhangi bir insansız hava aracı kullanımı yasaktır.
 2. j) Mavi yüzgeçli orkinos avcılığında av gemisi, taşıma ve destek gemisi olarak yer alan balıkçı gemileri Bakanlığın istediği sinyalleri göndermek zorundadır.

(2) Mavi yüzgeçli orkinos avcılığı ile ilgili izin işlemleri aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Mavi yüzgeçli orkinos avcılığı yapacak gemiler için ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden taşıma, destek ve yardımcı gemileri için, yapacakları faaliyete yönelik olarak, geminin bulunduğu yerdeki il müdürlüğünden Ek-2’de yer alan “İzin Belgesi”nin alınması zorunludur.
 2. b) Bir gemi avcılık, taşıma, destek veya yardımcı gemisi izinlerinden sadece birini alabilir.
 3. c) Taşıma, destek ve yardımcı gemisi izni alan gemilerde, taşıma kafesi ağı hariç istihsal vasıtası bulundurulamaz.

(3) Mavi yüzgeçli orkinos avcılığına ilişkin Elektronik Orkinos Yakalama Dokümanı (eBCD), internet tabanlı elektronik yazılım sistemi üzerinden, Bakanlıkça yetkilendirilmiş gemi temsilcisi tarafından yapılır.

(4) Mavi yüzgeçli orkinosa ilişkin çiftlik işlemleri aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Orkinos Yakalama Dokümanı (BCD) olmayan mavi yüzgeçli orkinoslar, Bakanlıktan izinli orkinos yetiştiriciliği (besiciliği) tesislerine stoklanmaz.
 2. b) Mavi yüzgeçli orkinos avcılık iznine sahip olmayan, kotası bulunmayan veya yeterli kotaya sahip olmayan gemiler tarafından avlanan ya da gerçeğe aykırı olarak rapor edilerek kafeslere yerleştirilmiş mavi yüzgeçli orkinosların tespiti durumunda, bu balıklara el konularak doğaya salınır.
 3. c) Bu madde ve bu madde kapsamında yapılan düzenlemelere uyulmaması halinde, canlı orkinosların kafeslere konulmasına, hasat, satış ve ihracatına izin verilmez.

(5) Av, taşıma, destek ve yardımcı gemi sahip/donatanları; orkinos yetiştiricilik (besicilik) tesisi yetkilileri ve ihracatçı firmalar bu maddede belirtilen kurallar dışında, tarafı olduğumuz Atlantik Ton Balıklarının Korunması Uluslararası Komisyonu (ICCAT) ile bu kapsamda Bakanlık tarafından getirilen diğer düzenlemelere de uymak zorundadır.

 

Yazılı orkinos, gobene (tombik) ve uzun kanat orkinos (tulina) avcılığı

MADDE 22 – (1) Yazılı orkinos, gobene (tombik) ve uzun kanat orkinos (tulina) avcılığına ilişkin düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Gırgır ağları ve diğer avlanma araçları ile avcılığın serbest olduğu yer ve zamanda, bu avlanma araçları ile yazılı orkinos, gobene (tombik) ve uzun kanat orkinos (tulina) avcılığı serbesttir.
 2. b) Karasularımızda gırgır ağları ile avcılığın yasak olduğu zamanda; Akıncı Burnu (36° 18.456′ N – 35° 46.745′ E) ile Ceyhan Nehrinin denizi döküldüğü yer (36° 34.101′ N – 35° 33.385′ E) arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan İskenderun Körfezi hariç olmak üzere; Suriye sınırı ile Datça Yarımadası İskandil Burnu (36° 42.627′ N – 27° 21.721′ E) arasında kalan alanda, kıyıdan itibaren 6 millik mesafe dışında, gırgır ağları ile yazılı orkinos, gobene (tombik), uzun kanat orkinos (tulina) avcılığı dönem boyunca serbesttir (Harita-50),
 3. c) Bu türleri (b) bendi kapsamında 15 Nisan – 15 Eylül tarihleri arasındaki dönemde avlayacak balıkçı gemileri için Ek-2’de yer alan avcılık “İzin Belgesi”nin alınması ve Bakanlıkça belirlenen karaya çıkış noktalarından çıkartılması zorunludur. İzin verilen dönemde, hedef türlerin dışındaki türlerin avcılığının yapılması durumunda, avcılık izin belgesi iptal edilir. İptal edilen iznin geçerli olduğu av dönemi için yeni izin belgesi düzenlenmez.

 

Akya, sarıkuyruk ve lambuka avcılığı

MADDE 23 – (1) 15 Nisan – 15 Mayıs tarihleri arasında akya ve sarıkuyruk avcılığı yasaktır.

(2) Muğla İli, Gökova ve Güllük Körfezlerinde akya ve sarıkuyruk ağlarının 07.00 – 19.00 saatleri arasında denizde bırakılması yasaktır.

(3) 1 Ocak – 14 Ağustos tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile lambuka avcılığı yasaktır.

 

Kılıç avcılığı

MADDE 24 – (1) 15 Şubat – 15 Mart ve 1 Ekim – 30 Kasım tarihleri arasında kılıç balığının avlanması, gemide bulundurulması, başka bir gemiye aktarılması, sevkiyatı veya karaya çıkartılması yasaktır.

(2) Kılıç avcılığı yapacak gemiler için ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden Ek-2’de yer alan avlanma “İzin Belgesi” nin alınması zorunludur.

(3) Üyesi olduğumuz Atlantik Ton Balıklarının Korunması Uluslararası Komisyonu (ICCAT) kapsamında takibi yapılan kılıç balığının avcılığına ve izin verilmiş olan balıkçı gemilerinin faaliyetlerine Bakanlıkça kısmi veya genel yasaklama getirilebilir.

(4) Kılıç avcılığı yapan balıkçı gemilerinde bu faaliyetleri sırasında dip trolü ağı, kapıları ve ırgatı ile dip balıkları bulundurulamaz.

(5) Kılıç avcılığında dolanan (drift-net) ağların kullanımı yasaktır.

 

Orfoz ve lagos avcılığı

MADDE 25 – (1) Bütün karasularımızda orfoz avcılığı yasaktır.

(2) Lagos avcılığı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Bütün karasularımızda, 1 Haziran – 31 Ağustos tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile lagos (Epinephelus sp.) avcılığı yasaktır.
 2. b) Sepet, pinter ve benzeri tuzaklar ve dalarak zıpkın veya su altı tüfeği ile lagos avcılığı yapılması yasaktır.

 

Karides avcılığı

MADDE 26 – (1) Marmara Denizi hariç, bütün karasularımızda, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında algarna ile karides istihsali yasaktır.

(2) Akdeniz’de;

 1. a) Hatay İlinde; Suriye sınırı ile Akıncı Burnu (36° 18.456′ N – 35° 46.745′ E) arasında kalan karasularımızda 1 mil içerisinde (Harita-51-1),
 2. b) Akıncı Burnu ile Adana İli Yumurtalık Balıkçı Barınağı (36° 45.988′ N – 35° 47.471′ E) arasında kalan karasularımızda 2 mil içerisinde (Harita-51-2),
 3. c) Yumurtalık Balıkçı Barınağı ile Mersin İli Karaduvar Balıkçı Barınağı (36° 48.546′ N – 34° 41.873′ E) arasında kalan karasularımızda 3 mil içerisinde (Harita-51-3),

ç) Karaduvar Balıkçı Barınağı ile Susanoğlu – Atakent (36° 24.971′ N – 34° 05.458′ E) arasında kalan karasularımızda 2 mil içerisinde (Harita-51-4),

 1. d) Susanoğlu – Atakent (36° 24.971′ N – 34° 05.458′ E) ile İncekumburnu (36° 14.044′ N – 33° 56.979′ E) arasında kalan karasularımızda 3 mil içerisinde (Harita-51-5),
 2. e) İncekumburnu ile Kızılliman Burnu (36° 04.243′ N – 33° 04.708′ E) arasında kalan karasularımızda 2 mil içerisinde (Harita-51-6),
 3. f) Kızılliman Burnu (36° 04.243′ N – 33° 04.708′ E)  ile Antalya İli, Gazipaşa İlçesi Kesik Burnu (36° 09.964′ N – 32° 23.418′ E) arasında kalan karasularımızda 1,5 mil içerisinde (Harita-51-7),
 4. g) Antalya İli, Gazipaşa İlçesi Kesik Burnu (36° 09.964′ N – 32° 23.418′ E) ile Side Beldesi; Selimiye Feneri (36° 45.928′ N – 31° 23.092′ E) arasında kalan karasularımızda 2 mil içerisinde (Harita-51-8),

ğ) Antalya İli, Side Beldesinde; Selimiye Feneri (36° 45.928′ N – 31° 23.092′ E) ile Finike İlçesi Finike Körfezinde (36° 16.398′ N – 30° 09.097′ E) koordinat noktası arasındaki karasularımızda sahilden itibaren 3 mil içerisinde (Harita-51-9),

 1. h) Antalya İli, Finike İlçesi Finike Körfezinde (36°398′ N – 30° 09.097′ E) koordinatları ile Ege Denizi sınırı arasında kalan karasularımızda 2 mil içerisinde (Harita-51-10),

ı) Mersin İli Silifke İlçesi Dana Adasında, sahilinden itibaren 2 mil içerisinde (Harita-51-11),

uzatma ağları hariç her türlü istihsal vasıtası ile karides avcılığı yasaktır.

(3) Akdeniz’de 15 Nisan – 15 Eylül, Ege Denizi’nde 15 Nisan – 31 Ağustos tarihleri arasında uzatma ağları hariç her türlü istihsal vasıtası ile karides avcılığı yasaktır.

(4) Marmara Denizi’nde yapılacak karides avcılığına ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında, 15 Nisan – 31 Ağustos ve 1 – 31 Ocak tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile karides avcılığı yasaktır. Ancak 15 Mayıs – 1 Ağustos tarihleri arasında uzatma ağları ile oluklu karides ( kerathurus) avcılığı serbesttir.
 2. b) Marmara Denizi’nde manyat  ile karides avcılığı İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile aşağıda belirtilen alanlarda yasaktır:

1) Çanakkale Şevketiye Bozburun Bankını (40° 24.308′ N- 26° 55.016′ E), Şarköy İnceburun Fenerini ( 40° 33.526’N- 26° 59.945’E) birleştiren hattın batısında kalan alanda (Harita-52-1),

2) Erdek İlhanköyünü (40° 31.424′ N – 27° 43.411 ‘E),  Ekinlik Adası (40° 32.990′ N – 27° 28.314′ E) ve Karabiga Karaburun Feneri (40° 28.206′ N – 27° 15.954′ E) ile birleştiren hattın güneyinde kalan alanda (Harita-52-2),

3) Mara Burnunu (40° 24.109′ N – 28° 20.724′ E), Erdek Kapsül Burnu Feneri (40° 28.743′ N – 28° 02.106′ E) ile birleştiren hattın güneyinde kalan alanda (Harita-52-3),

4) Gemlik Körfezinde; Sarıburun (40° 28.390′ N – 29° 01. 182′ E) ile Kurşunlu Balıkçı Barınağını (40° 21. 850′ N – 29° 02.099′ E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-52-4),

5) Yelkenkaya Burnu (40° 45.438′ N – 29° 21.285′ E)  ile Çatal Burnunu (40° 42.173′ N – 29° 22.878′ E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-52-5),

6) Barbarosu (40° 54.468′ N-27° 28.157′ E), Marmara Ereğlisi Feneri (40° 58.255′ N – 27° 58.901′ E), Büyükçekmece Değirmen Burnu Fenerini (40° 57.938′ N – 28° 37.333’ E) İstanbul Maltepe (40° 55.122’N-29° 07.997’E) ile birleştiren hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-52-6),

 1. c) Marmara Denizi’nde algarna ile karides avcılığı İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile aşağıda belirtilen alanlarda yasaktır:

1) Çanakkale Şevketiye Bozburun Bankını (40° 24.308′ N – 26° 55.016′ E), Şarköy İnceburun Fenerini (40° 33.526′ N – 26° 59.945′ E) birleştiren hattın batısında kalan alanda (Harita-53-1),

2) Erdek İlhanköyü (40° 31.424′ N – 27° 43.411′ E),  Ekinlik Adası (40° 32.990′ N – 27° 28.314′ E) ve Karabiga Karaburun Fenerini (40° 28.206′ N – 27° 15.954′ E) birleştiren hattın güneyinde kalan alanda (Harita-53-2),

3) Mudanya Buruncu Burnu Fenerini (40° 22.500′ N – 28° 40.500′ E) Erdek Kapsül Burnu  Fenerine (40° 28.743′ N – 28° 02.106′ E) birleştiren hattın güneyinde kalan alanda (Harita-53-3),

4) Yeşilköy (40° 57.583′ N – 28° 48.883′ E) ile Armutlu Bozburun Feneri  (40° 32.000′ N – 28° 48.883′ E) ve Mudanya Buruncu Burnu Fenerini  (40° 22.500′ N – 28° 40.500′ E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-53-4),

5) Serbest alanlarda 50 metreden daha sığ sularda.

ç) Manyat ve algarna ile karides istihsalinde bulunacak balıkçı gemileri için, ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden Ek-2’de yer alan avcılık “İzin Belgesi”nin alınması zorunludur. İzin verilen hedef tür dışındaki türlerin avcılığının yapılması yasaktır. Aykırılık halinde avcılık izin belgesi iptal edilir. İptal edilen iznin geçerli olduğu av dönemi için yeni izin belgesi düzenlenmez.

 1. d) Avlanan ürünlerin il müdürlüklerince belirlenecek yerlerden karaya çıkarılması zorunludur.
 2. e) Karides avcılığı 05.00 ile 20.00 saatleri arasında yapılır.
 3. f) Kullanılacak algarnanın ağız yüksekliğinin en fazla 50 cm ve tek torbalı olması, omuz ve torba kısmında ağ göz açıklığının en az 32 mm ve torba boyunun en fazla 6 kulaç (11 metre) olması zorunludur.
 4. g) Bir balıkçı gemisi tarafından kullanılacak algarnaların sayısı ikiyi, toplam kiriş boyu ise 10 metreyi geçemez.

ğ) Algarnada çelik halat kullanılması yasak olup, kullanılacak halatların çapı 16 mm’den kalın olamaz.

 1. h) Manyatların torba ağ göz açıklığı 32 mm’den küçük olamaz.

 

Çift kabuklu yumuşakça avcılığı

MADDE 27 – (1) Beyaz kum midyesine ilişkin düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında, Karadeniz’de Samsun-Ordu il sınırındaki Akçay’ın denize döküldüğü (41° 08.874′ N – 37° 10.112′ E) yer ile Gürcistan sınırı arasında kalan karasularımızda beyaz kum midyesi avcılığı yasaktır.
 2. b)  Avcılığı açık alanlardan, 1 Eylül 2020 – 14 Nisan 2022 tarihleri arasındaki dönemde;

1) Rumeli Karaburun (41° 14.895′ N – 29°05.421′ E) ile Kefken Adası Feneri (41° 13.017′ N – 30° 15.076′ E) arasında kalan karasularımızda (Harita-54-1),

2) Bartın İli Kurucaşile İlçesi Tosun Burnu (41° 52.000′ N – 32° 52.271′ E) ile Samsun İli, Yakakent İlçesinde, Çayağzı Burnu (41° 41.040′ N – 35° 25.193′ E) arasında kalan karasularımızda (Harita-54-2),

 1. c) Avcılığı açık alanlardan, 1 Eylül 2022 – 14 Nisan 2024 tarihleri arasındaki dönemde;

1) Bulgaristan sınırı ile Rumeli Karaburun (41° 14.895′ N – 29°05.421′ E) arasında kalan karasularımızda (Harita-55-1),

2) Kocaeli İli, Kandıra İlçesinde; Kefken Adası Feneri (41° 13.017′ N – 30° 15.076′ E) ile Bartın ili, Kurucaşile İlçesinde Tosun Burnu (41° 52.000′ N – 32° 52.271′ E) arasında kalan karasularımızda (Harita-55-2),

3) Samsun İli, Yakakent İlçesinde; Çayağzı Burnu (41° 41.040′ N – 35° 25.193′ E) ile Samsun-Ordu İl sınırındaki Akçay’ın denize döküldüğü yer (41° 08.874′ N – 37° 10.112′ E)  arasında kalan karasularımızda (Harita-55-3),

beyaz kum midyesi avcılığında bulunulabilir. Bu alanlarda 15 Nisan – 31 Ağustos tarihleri arasında beyaz kum midyesi avcılığı yasaktır.

ç) Beyaz kum midyesi avcılığı, her av dönemi için Bakanlıkça belirlenen av kotası kapsamında yapılır. Belirlenen kotadan daha fazla miktarda beyaz kum midyesinin avlanması yasaktır. Av kotasının ilanı, uygulamasının takibi, kullanılacak belgeler ve bu konuda getirilecek usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

 1. d) Belirlenen av kotasının, avcılığın sona ereceği tarihten önce dolması halinde, avcılık Bakanlıkça durdurulur.
 2. e) Beyaz kum midyesi avcılığında bulunacak balıkçı gemileri için ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden Ek-2’de yer alan avcılık “İzin Belgesi”nin alınması zorunludur.
 3. f) Beyaz kum midyesi avcılığında bulunacak balıkçı gemilerinde boy uzunluğuna bakılmaksızın, avcılık verilerini kaydetmek üzere seyir defteri tutulması zorunludur.
 4. g) Avlanılan beyaz kum midyeleri, sadece il müdürlüklerince belirlenen karaya çıkış noktalarından çıkarılabilir.

ğ) Beyaz kum midyesi avcılığında kullanılan algarna ve dreçlerin;

1) Ağız açıklığı 80 cm’den, ağız derinliği 20 cm’den büyük, torba boy uzunluğu ise 200 cm’den fazla olamaz. Hidrolik dreçlerin ağız açıklıkları 350 cm’den, boyları 300 cm’den fazla olamaz.

2) Dreçlerde ve eleklerdeki metal yuvarlak çubuklar arasındaki mesafe 8.5 mm’den küçük olamaz.

 1. h) 5 metreden daha sığ sularda her türlü istihsal vasıtası ile beyaz kum midyesi istihsali yasaktır.

ı) Algarna ve dreç ile beyaz kum midyesi istihsalinde, gemide birden fazla algarna ve dreç bulundurulamaz ve kullanılamaz.

(2) Cardium türlerinin avcılığında beyaz kum midyesi için getirilen düzenlemeler esas alınır.

(3) Akivades ve kidonyanın;

 1. a) Bütün karasularımızda, 15 Nisan – 31 Ağustos tarihleri arasında avcılığı yasaktır.
 2. b) Saros Körfezinde; karasularımızın Çanakkale İli sınırları içerisinde (40° 19.095′ N – 26° 13.256′ E) ile (40° 33.439′ N – 26° 44.845′ E) koordinat noktaları arasında kalan kısmında akivades ve kidonya avcılığı yasaktır (Harita-56).
 3. c) Akivades avcılığında kullanılan eleklerde, elek göz açıklığı 24 mm’den, kidonya istihsalinde kullanılan eleklerde, elek göz açıklığı 30 mm’den küçük olamaz.

(4) Tarak ve istiridyenin 15 Nisan – 31 Ağustos tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile avcılığı yasaktır.

(5) Kara ve kıllı midyenin;

 1. a) İstanbul Boğazında; Ahırkapı (41° 00.448′ N – 28° 59.174′ E) ve Kadıköy İnci Burnu Mendirek Fenerini (40° 59.600′ N – 29° 00.938′ E) birleştiren hat ile Paşabahçe Fenerini (41° 06.982′ N – 29° 05.388′ E) ve Yeniköy Vapur İskelesini (41° 07.392′ N – 29° 04.282′ E) birleştiren hat arasında kalan alanda (Harita-57-1),
 2. b) Çanakkale Boğazında, Nara Burnu Feneri (40° 11.823′ N – 26° 24.093′ E) ile Kepez Feneri (Kanlıdere) (40° 05.506′ N – 26° 21.816′ E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda (Harita-57-2),
 3. c) İstanbul Boğazının serbest alanlarında ve diğer karasularımızda, 15 Nisan – 30 Haziran tarihleri arasında,

avcılığı yasaktır.

(6) Kum şırlanının (tellina);

 1. a) Saros Körfezinde; karasularımızın Çanakkale İli sınırları içerisinde (40° 19.095′ N- 26° 13.256′ E) ile (40° 33.439′ N- 26° 44.845′ E) koordinat noktaları arasında kalan kısmında avcılığı yasaktır (Harita-56).
 2. b) Avcılığı yalnızca dalma ve toplama yöntemi ile yapılır.
 3. c) 15 Nisan – 31 Ağustos tarihleri arasında avcılığı yasaktır.

ç) El dreci veya tırmıklarla toplanması halinde, işleme tesislerinde elekten geçirilerek, uzunluğu bu Tebliğin 17 nci maddesindeki ölçüden küçük olanlarının avlandığı sulara iadesi zorunludur.

 1. d) Karasularımızın Çanakkale İli Biga İlçesi sınırlarında kalan kısmında avcılığı yasaktır.

(7) Yasağın başlamasından itibaren il müdürlüklerince stok tespiti yapılan beyaz kum midyesi, akivades, kidonya, istiridye ve kum şırlanının yasak başlama tarihinden sonra en geç 10 gün içerisinde işlenmesi veya sevkinin yapılması zorunludur. Bakanlık tarafından onaylanan arındırma merkezinde bulunan canlı çift kabuklu yumuşakçalar için bu süre Bakanlıkça belirlenir.

(8) Akivades ve kum şırlanı istihsalinde bulunacakların, istihsal edilecek ürünler için düzenlenecek belge taleplerini, istihsal sahasının bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine en az bir gün önce iletmeleri zorunludur. İstihsal faaliyeti, gerek görülmesi halinde il/ilçe müdürlüklerinin nezaretinde yapılır.

(9) İzleme ve rutin program sonucu analiz sonuçları uygun olmadığı için ürün alımına kapatılan çift kabuklu yumuşakça üretim alanları ile bu Tebliğ kapsamında açık olup, izleme ve rutin program uygulanmayan alanlarda çift kabuklu yumuşakça istihsalinde bulunulamaz.

(10) İzmit Körfezinde; Dil Burnu Fenerini (40° 44.430′ N – 29° 30.912′ E), Dil İskelesi Kaba Burnuna (40° 46.010′ N – 29° 31.082′ E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda çift kabuklu yumuşakça avcılığı yasaktır (Harita-45-3).

(11) Karasularımızın Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi sınırları içerisinde kalan kısmında çift kabuklu yumuşakça avcılığı yasaktır.

 

Deniz salyangozu ve deniz patlıcanı avcılığı

MADDE 28 – (1) Deniz salyangozu avcılığına ilişkin düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Aşağıdaki alanlarda deniz salyangozu avcılığı her türlü av aracı ve yöntemi ile yasaktır:

1) İzmit Körfezinde; Dil Burnu Fenerini (40° 44.609′ N – 29° 30.962′ E), Dil İskelesi Kababurnuna (40° 46.113′ N – 29° 31.104′ E) birleştiren hattın doğusunda kalan alan (Harita-58-1),

2) Karadeniz’de; İstanbul Boğazı girişindeki Rumeli Karaburun (41° 14.895′ N – 29° 05.421′ E) ile Anadolu Karaburun (41° 12.941′ N – 29° 23.321′ E) arasında kalan karasularımız (Harita-58-2),

3) Ege Denizi ve Akdeniz.

 1. b) (a) bendinde belirtilen yerler dışında kalan karasularımızda dalma yöntemi ile avcılığı serbesttir.
 2. c) Algarna kullanılarak yapılacak deniz salyangozu avcılığıyla ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

1) Algarna ile deniz salyangozu avcılığı, (a) bendindeki alanlara ilave olarak Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında; avcılığa açık alanlarda ise 15 Nisan – 31 Ağustos tarihleri arasında yasaktır.

2) Avcılıkta kullanılacak algarnaların ağız genişliği azami 4 metre, ağız derinliği azami 40 cm, torba boyu azami 1.5 metre ve torba ağ göz açıklığı 72 mm olmalıdır.

3) Algarna ile avcılık sahilden itibaren 500 metre mesafe içerisinde yapılamaz.

4) Balıkçı gemilerinde birden fazla algarna bulundurulamaz ve kullanılamaz.

ç) Deniz salyangozu avcılığında kullanılacak balıkçı gemileri için, gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden, Ek-2’de yer alan avcılık “İzin Belgesi”nin alınması, avcılığının 05.00 ile 20.00 saatleri arasında yapılması zorunludur.

 1. d) Deniz salyangozu avcılığında bulunacak balıkçı gemilerinde zıpkın bulundurulması yasaktır.
 2. e) Algarna ile avcılığının yasak olduğu dönemde dalma yöntemi ile deniz salyangozu avcılığında bulunmak üzere izin almış olan balıkçı gemilerinde bom direği, vinç, çelik halat ve matafora bulunması halinde bunların mühürlenmesi zorunludur.
 3. f) Algarna ile deniz salyangozu avcılığında, hedef tür dışındaki türlerin avcılığı yasaktır. Aykırılık halinde avcılık izin belgesi iptal edilir. İptal edilen iznin geçerli olduğu av dönemi için yeni izin belgesi düzenlenmez.

(2) Deniz patlıcanı avcılığına ilişkin düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) İzmir İli, Çeşme İlçesinde; Karaabdullah Burnu (38° 15.955′ N – 26° 14.373′ E) ve Muğla İli, Datça Yarımadası İskandil Burnu (36° 42.627′ N – 27° 21.721′ E) (Harita-59) arasında kalan karasularımız dışındaki alanlarda avcılığı yasaktır.
 2. b) 1 Haziran – 31 Ekim tarihleri arasında deniz patlıcanı avcılığı yasaktır.
 3. c) Deniz patlıcanı avcılığı yalnızca dalma yöntemi ile yapılır.

ç) Deniz patlıcanı avcılığında kullanılacak balıkçı gemileri için Aydın, Muğla veya İzmir İl Müdürlüklerinden birine müracaat edilerek Ek-2’de yer alan avcılık “İzin Belgesi”nin alınması zorunludur.

 1. d) İzin almış balıkçı gemilerinde avcılık faaliyetleri esnasında deniz patlıcanı dışında su ürünleri bulundurulamaz.
 2. e) İzin almış balıkçı gemilerinde su altı tüfeği ve zıpkın bulundurulamaz.
 3. f) Gün batımı ile gün doğumu arasında deniz patlıcanı avcılığı yasaktır.
 4. g) Avlanılan ürünlerin Bakanlıkça belirlenen karaya çıkış noktalarından çıkarılması zorunludur.

ğ) Deniz patlıcanı avcılığı, her av dönemi için Bakanlıkça belirlenen kota miktarınca yapılır. Avcılığın sona ereceği 1 Haziran tarihinden önce kota miktarının dolması durumunda avcılık sona erer.  Av sezonunda kota miktarı kadar av yapılamadığı takdirde kalan kota miktarı bir sonraki av sezonuna devredilmez.

 1. h) Kotanın ilanı, uygulama yöntemi, takibi, kullanılacak belgeler, avlanılan ürünlerin karaya çıkarılması ve nakli, izlenmesi, günlük avlanılabilecek miktarı ile deniz patlıcanının yasadışı avcılığının önlenmesi kapsamında alınacak ek tedbirlere yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

ı) Deniz patlıcanı avcılığında bulunacak balıkçı gemileri için il/ilçe müdürlüklerinden Ek-6’da yer alan Nakil/Menşe Belgesi alınması zorunludur.

 1. i) Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak deniz patlıcanı avcılığı faaliyetinde bulunan balıkçı gemilerinin avcılık izin belgesi iptal edilir. İptal edilen iznin geçerli olduğu av dönemi için yeni izin belgesi düzenlenmez.

 

Böcek, istakoz, karavida ve mavi yengeç avcılığı

MADDE 29 – (1) Bütün karasularımızda, 15 Nisan – 1 Eylül tarihleri arasında kalan dönem haricinde böcek ve istakoz avcılığı yasaktır. Ancak deniz kereviti (Nephrops norvegicus) türünün avcılığında zaman yasağı uygulanmaz.

(2) Gökçeada’nın kuzeyinde, Kömür Burnu (40° 09.524′ N – 25° 40.588′ E) ve Kaşkaval Burnu (40°14.479′ N – 25°56.556′ E) arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 1.5 mil, adanın diğer taraflarında ise 3 mil içerisinde böcek ve istakoz avcılığı yasaktır (Harita-40-9).

(3) Bütün karasularımızda 15 Nisan – 15 Haziran tarihleri arasında karavida avcılığı serbesttir.

(4) 1 Mayıs – 30 Eylül tarihleri arasında mavi yengeç avcılığı yasaktır. Ancak bu yasak dönemde, il müdürlüklerince belirlenecek tarihlerde, il müdürlüklerinden alınacak izin kapsamında dalyanlarda mavi yengeç avcılığı yapılabilir.

 

Ahtapot avcılığı

MADDE 30 – (1) 15 Nisan – 31 Ekim tarihleri arasında ahtapot avcılığı yasaktır.

(2) Tüp, nargile ve benzeri yapay hava kaynakları kullanılarak dalma yöntemi ile ahtapot avcılığı yasaktır.

 

Yosun ve sünger istihsali

MADDE 31 – (1) Yosun istihsali ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Caulerpa cinsi deniz yosunlarının toplanması, istihsali ve ticareti yasaktır.
 2. b) Gracilaria spp. türü yosunların 1 Nisan – 15 Temmuz tarihleri arasında istihsali yasaktır.

(2)  Sünger istihsali ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Meriç Nehrinin denize döküldüğü yer ile Babakale (39° 28.772′ N – 26° 04.013′ E) arasında kalan karasularımız haricinde sünger istihsali yasaktır.
 2. b) Sünger istihsali, avcılığa açık alanda sadece dalma yöntemi ile yapılabilir.
 3. c) Sünger istihsalinde bulunacak balıkçı gemileri için, gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden Ek-2’de yer alan avcılık “İzin Belgesi”nin alınması zorunludur.

ç) İzin almış balıkçı gemilerinde bu faaliyetleri sırasında sünger dışında su ürünleri, zıpkın ve su altı tüfeği bulundurulamaz.

 

Yem amaçlı su ürünleri

MADDE 32 – (1) Mamun, sulines ve madya gibi balık avcılığında yem amacı ile kullanılacak su ürünlerini toplayacaklarla ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Kıyılardan balıkçı gemisi olmaksızın yem amacı ile kullanılacak su ürünlerini toplayacakların bu Tebliğin 46 ncı maddesi kapsamında gerçek kişiler için su ürünleri ruhsat tezkeresi sahibi olması ve istihsal edilen ürünlere menşe belgesi düzenlenmesi ile ilgili hususlara uymaları zorunludur.
 2. b) Balık yemi için kullanılacak su ürünleri ile bu ürünlerin toplanacağı alanlar ve toplanma yöntemi il müdürlüklerince belirlenir. Belirlenen ürünler ile yerler dışındaki alanlardan ürün toplanması yasaktır. İl müdürlükleri günlük toplanacak miktar, yöntem ve zamana ilişkin hususlarda düzenleme yapmaya yetkilidir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Dalyan ve Lagünlerle İlgili Düzenlemeler

 

Dalyan ve lagünlerde avcılık

MADDE 33 – (1) Lagün ve dalyan ağızlarının il müdürlüklerince belirlenen ve ilan edilen zamanlarda açık tutulması zorunludur. Belirlenen ve ilan edilen zamanlarda lagün içinde avcılık yapılması yasaktır.

(2) Lagünlere ve dalyanların kuzuluklarına gelen üreme dönemindeki tüm türlerin %10’unun il müdürlüğü görevlilerinin nezaretinde deniz tarafına salınması mecburidir.

(3) Lagünlerdeki dalyan kuzuluklarının çit aralıkları dik konumda 3 cm’den az olamaz.

(4) Lagün ve dalyan ağızlarının açık olduğu tarihlerde ağızdan itibaren 1 mil, kapalı olduğu tarihlerde 500 metre yarıçaplı mesafe içerisinde su ürünleri istihsali yasaktır.

(5) Bafa lagün gölünde yılan balığı hariç, 1 Mayıs – 31 Temmuz tarihleri arasında su ürünleri avcılığı yasaktır.

(6) Çökertme dalyanlarının 500 metrelik mesafesine 08.00 – 13.00 saatleri arasında uzatma ağları atılması yasaktır.

(7) Bakanlıktan izin almış mevcut çökertme/kaldırma ağları dışında yenilerinin kurulması yasaktır.

(8) Lagünlerde ışık ve zıpkın kullanılarak su ürünleri avcılığı yapılması yasaktır.

(9) Daha önce izin verilerek faaliyetine devam eden mevcut ağ dalyanları dışında, yeni ağ dalyanlarının kurulması yasaktır. Bakanlık izni ile kurulmuş dalyanların şıra dalyanı olarak kullanılması ve işletilmesi yasaktır.

(10) Dalyanlar bu Tebliğ ile getirilen tür, boy ve zaman yasaklarına uymak zorundadırlar.

(11) Yaşamlarının bir kısmını denizlerde geçiren türlerin lagünlerdeki avcılığında, sazangiller için getirilen zaman yasakları uygulanmaz. Bu türler için lagüne özel zaman bakımından getirilmiş bir düzenleme var ise bu düzenlemeler, yok ise aynı tür için denizlerde getirilmiş olan zaman yasakları uygulanır.

 

ALTINCI BÖLÜM

İçsularla İlgili Düzenlemeler

 

Avlanmanın tamamen yasaklandığı içsular

MADDE 34 – (1) Avlanmanın tamamen yasaklandığı içsular aşağıdaki listede belirtilmiştir. Bu listede yer almakla beraber, dönem içinde kiralaması yapılan istihsal sahalarında ticari avcılık yapılmasına Bakanlıkça izin verilebilir. Listede yer alan içsularda 44 üncü maddede belirtilen yerler hariç, zaman yasaklarına uyulması şartı ile su bitkilerinin kesimi serbesttir.

 

İLİ KAYNAK ADI

 

ADANA Çatalan ve Sanibey Baraj Gölleri
ADIYAMAN Azaplı, Gölbaşı ve İnekli Gölleri
AFYONKARAHİSAR Akdeğirmen Baraj Gölü

Eber ve Karakuyu Gölleri

AĞRI Yazıcı Baraj Gölü
AKSARAY Kültepe Baraj Gölü
AMASYA Değirmendere, Sarayözü, Yedikır ve Ziyaret Baraj Gölleri

Borabay Gölü

ANKARA Akyar, Bayındır (Kayaş), Çamlıdere, Çubuk I-II, Eğrekkaya, Kalecik, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek ve Türkşerefli Baraj Gölleri

Elmadağ Kargalı Yeraltı Baraj Gölü

Mogan Gölü

ANTALYA Dim, Gökçeler, Manavgat, Naras ve Oymapınar Baraj Gölleri
ARTVİN  Borçka, Deriner ve Muratlı Baraj Gölleri

Bilbilan, Kirazlı ve Meşeli Karagöl Gölleri

AYDIN Çine, İkizdere ve Karacasu Baraj Gölleri

Azap Gölü

BALIKESİR Çamköy Baraj Gölü
BİLECİK Akçay, Dodurga ve Kızıldamlar Baraj Gölleri
BİNGÖL Gülpınar Baraj Gölü

Birim, Çilli ve Korlu (Roste) Gölleri

BİTLİS Nazik ve Nemrut Gölleri
BOLU Gölköy Baraj Gölü

Çubuk Gölü

BURDUR Belkaya, Karamanlı ve Onaç-II Baraj Gölleri

Salda Gölü

BURSA Boğazköy, Çınarcık, Doğancı, Doğancı-II (Nilüfer), Gölbaşı ve Hasanağa Baraj Gölleri
ÇANAKKALE Tayfur ve Zeytinköy Baraj Gölleri
ÇANKIRI Akhasan ve Güldürcek Baraj Gölleri
ÇORUM Çorum, Dereboğazı, Hatap, Koçhisar, Kunduzlu ve Yenihayat Baraj Gölleri
DENİZLİ Adıgüzel, Adıgüzel II, Akbaş, Cindere ve Gökpınar Baraj Gölleri
DİYARBAKIR Taşbasan Baraj Gölü
DÜZCE Akçakoca Baraj Gölü, Efteni Gölü
EDİRNE Çakmak (Uzunköprü)  Baraj Gölü  Kayalı Barajı
ELAZIĞ Cip ve Hamzabey (Baltaşı) Baraj Gölleri
ERZİNCAN Erzincan Baraj Gölü
ERZURUM Pazaryolu Baraj Gölü

Aygır, Şah ve Tortum Gölleri

ESKİŞEHİR Kaymaz, Musaözü ve Kunduzlar Baraj Gölleri
GAZİANTEP Tahtaköprü Baraj Gölü
GİRESUN Aygır, Bağırsak, Karagöl, ve Sağrak Gölleri
GÜMÜŞHANE Koruluk ve Köse Baraj Gölleri
HAKKARİ Dilimli Baraj Gölü
HATAY Karaçay Baraj Gölü
ISPARTA Darıderesi I, Sorgun ve Yalvaç Baraj Gölleri

Gölcük ve Kovada Gölleri

İSTANBUL Alibeyköy, Büyük Çekmece, Darlık, Düzdere, Elmalı I, Elmalı II, Kuzuludere, Ömerli, Sazlıdere ve Terkos Baraj Gölleri
İZMİR Balçova, Bozköy, Çaltıkoru, Çandarlı, Güzelhisar, Karareis, Kavakdere, Kutlu Aktaş (Alaçatı), Salman, Tahtalı ve Ürkmez Baraj Gölleri
K. MARAŞ Ayvalı, Berke ve Suçatı Baraj Gölleri
KARAMAN İbrala Baraj Gölü
KARS Bayburt Baraj Gölü
KASTAMONU Çatak, Germeçtepe, Hasanlı ve Karaçomak Baraj Gölleri
KAYSERİ Akköy ve Kovalı Baraj Gölleri
KIRIKKALE Kapulukaya ve Sulakyurt Baraj Gölleri
KIRKLARELİ Armağan Baraj Gölü
KİLİS Seve ve Yukarı Afrin Baraj Gölleri
KOCAELİ Kirazdere (Yuvacık) ve Kızderbent Baraj Gölleri
KONYA Afşar, Altınapa, Bağbaşı, Bozkır, Derebucak ve Sille Baraj Gölleri

Karagöl (krater), Kozanlı Gölleri

KÜTAHYA Aslanapa Kureyşler, Emet, Enne ve Söğüt Baraj Gölleri
MANİSA Gördes Baraj Gölü

Sülüklügöl

MERSİN Alaköprü, Berdan ve Pamukluk Baraj Gölleri
MUĞLA Akgedik, Derince, Geyik, Marmaris ve Mumcular Baraj Gölleri

Sülüngür (Kuzuluk kısmı hariç) ve Bencik Gölleri

MUŞ Arpayazı, Bulanık, Çobandağ, Doğdap, Haçlı (Kazan), Köprücük ve Varto-Merkez Gölleri
NİĞDE Gümüşler Baraj Gölü

Karagöl ve Çiniligöl

OSMANİYE  Karacaören Baraj Gölü
RİZE Atmeydanıgölü, Avusorgölü, Balıklıgöl, Balıklıgöller, Büyükgöl, Çermeşgölü, Çirmaniman Gölü, Denizgölü, Derebaşıgölü, Dipsizgöl, Kaçkargölü, Kapılıgöller, Karagöl, Kermikereçgölü, Koyungölü, Öküzbağangölü, Öküzyatağıgölü, Şefkargölleri, Soğanlıgölü ve Yedigöller
SAKARYA Acarlar, Poyrazlar ve Sapanca Gölleri
SAMSUN Çakmak, Derinöz, Duruçay, Hacıdede ve 19 Mayıs Baraj Gölleri
SİNOP Dodurga, Erfelek ve Saraydüzü Baraj Gölleri

Akgöl ve Sarıkum Gölleri

 

SİVAS 4 Eylül, Kanak, Musa, Özen ve Şarkışla Baraj Gölleri

Gökpınar, Hafik Kaz, Ulaş ve Tödürge Gölleri

TEKİRDAĞ  Ayvacık ve Naipköy Baraj Gölleri
TOKAT Ataköy ve Çamiçi Baraj Gölleri
TRABZON Atasu Baraj Gölü

Balıklıgöl, Binömer, Uzungöl Gölleri

UŞAK Dikendere, Küçükler, Kocadere, Uzundere Baraj Gölleri
YALOVA Gökçe ve Sarpdere Baraj Gölleri
ZONGULDAK Gülüç, Kozlu ve Kızılcapınar Baraj Gölleri

 

Avlanmanın kısmen yasaklandığı içsular

MADDE 35 – (1) Avlanmanın kısmen yasaklandığı içsular aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Aydın İlinde; Bafa Lagününün denizle bağlantısını sağlayan Menderes Nehri ile Menderes tahliye kanalının deniz ile Tuzburgazı-Akköy karayolu üzerindeki köprü arasında kalan sahada 1 Nisan – 15 Ağustos tarihleri arasında su ürünleri avcılığı yasaktır.
 2. b) Büyük Menderes Nehri, tahliye kanalı ve buralardan beslenen azmakların bütün bölümlerinde su ürünlerinin geçmesine veya yetişmesine engel olacak şekilde ağlar kurulması, bent, çit ve benzeri engeller yapılması yasaktır.
 3. c) Büyük Menderes Nehri Kafa Bölgesinde bulunan ve balıkçıların ikamet ettiği damlar ile bu alanlarda barınan balıkçı gemilerinde, yasak yer ve zamanlarda her türlü avlanma malzemesinin bulundurulması yasaktır. Yasaklara uymak şartıyla balıkçı gemilerinin bu alanlara giriş çıkış yapması serbesttir.

ç) Muğla İli, Köyceğiz İlçesinde; Köyceğiz Gölünü Akdeniz’e bağlayan dalyan kanalında sürat motorları ile su kayağı yapılması, 1 Mayıs-31 Ağustos tarihleri arasında ışıkların kanalı etkileyecek şekilde yakılması, 21.00 – 05.00 saatleri arasında her türlü teknenin gece seyir yapması, ilgili kuruluşlarca seferine izin verilen teknelerin ise 3 milden fazla sürat yapmaları yasaktır.

 1. d) Köyceğiz Gölü ve deltasında ağ ile kefal balığı avcılığı dönem boyunca yasaktır.

 

Sazangiller zaman yasakları

MADDE 36 – (1) Sazangillere ait zaman yasakları aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Adana, Antalya, Aydın, Denizli, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Manisa, Mersin, Muğla ve Osmaniye il sınırları içerisinde kalan bütün sularda 1 Mart – 31 Mayıs tarihleri arasında,
 2. b) Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova ve Zonguldak il sınırları içerisinde kalan bütün sularda 15 Mart – 15 Haziran tarihleri arasında,
 3. c) Adıyaman, Artvin, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Mardin, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop,  Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli ve Yozgat il sınırları içerisinde kalan bütün sularda 1 Nisan – 30 Haziran tarihleri arasında,

ç) Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Muş, Van il sınırları içerisinde kalan bütün sularda 15 Mayıs – 15 Ağustos tarihleri arasında,

sazangillerin avcılığı yasaktır (Harita-60).

(2) Bu maddede yer alan bölge sınıflamalarında, iki ya da daha fazla ili kapsayan durumlarda, avlak sahası büyük olan ildeki yasak uygulanır.

(3) Bu Tebliğ ile zaman yasağı getirilmemiş olan türler için (gümüş balığı hariç) sazangillere getirilen av yasağı uygulanır.

(4) İstilacı türlerin avcılığına; yapılan araştırma sonuçları ve istihsal alanının özellikleri dikkate alınarak, zaman ve istihsal vasıtası açısından getirilen yasak ve kısıtlamalar dikkate alınmaksızın Bakanlıkça istisnai olarak izin verilebilir.

 

Boy ve ağırlık yasakları

MADDE 37 – (1) Aşağıda avlanabilir asgari boyları ve ağırlıkları belirtilen su ürünlerinin daha küçüklerinin avlanması, gemilerde bulundurulması, karaya çıkarılması, nakledilmesi ve satılması yasaktır.

 

 

 

Tür Latince Adı Asgari Boy
(cm)
Asgari Ağırlık
(gr)
Alabalık Salmo macrostigma
Salmo caspius
Salmo abanticus
25
Fırat turnası Luciobarbus esocinus 50
İnci kefali   Alburnus tarichi 18
Kadife Tinca tinca 26
Karabalık Clarias gariepinus 35
Karabalık Capoeta trutta 22
Kerevit Astacus leptodactylus 10
Kurbağa Rana ridibunda 30
Maya Luciobarbus xanthopterus 50
Sazan Cyprinus carpio 40
Siraz Capoeta tinca 20
Sudak Sander lucioperca 26
Şabut Barbus grypus 45
Tatlısu kefali Leuciscus cephalus 20
Tatlısu levreği Perca fluviatilis 18
Turna Esox lucius 40
Yayın Silurus glanis 90
Yılan balığı Anguilla anguilla 50

 

(2) Avlanabilir asgari boy ve ağırlıkları belirtilen türler için ağırlıkça % 5 oranında küçük boylara istisna tanınır. Bu istisnanın tespiti, kontrol edilen ürün miktarı üzerinden yapılır.

 

Yayın, inci kefali ve gümüş balıkları avcılığı

MADDE 38 – (1) Yayın balığının;

 1. a) Sazangillerin avcılığının yasak olduğu dönemlerde avcılığı yasaktır.
 2. b) Uluabat Gölü ile bu göle bağlantılı sularda dönem boyunca avcılığı yasaktır.

(2) İnci Kefali avcılığı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Van Gölü havzasında ve bulunduğu tüm içsularımızda 15 Nisan – 15 Temmuz tarihleri arasında avcılığı yasaktır.
 2. b) Van Gölü ve mansaplarında uzatma ağları dışında av aracı kullanılamaz. Kullanılacak uzatma ağının ağ göz açıklığı 40 mm’den küçük olamaz.
 3. c) Kullanılmasına izin verilenler dışındaki ağların Bakanlık il müdürlüğü bilgisi dışında Van Gölü havzasında bulundurulması, izin alınmadan ve izin şartlarında belirtilen şartlara uymadan taşınması yasaktır.

(3) Gümüş balığının (Atherina boyeri), Bakanlıktan izin alınması şartıyla, il müdürlüklerince belirlenecek alanlarda, ığrıp ve manyat ağları ile avcılığı Tebliğ dönemi boyunca serbesttir. Ancak il müdürlüklerince ekolojik ortamın korunması amacıyla kısmi zaman yasakları getirilebilir.

 

Sudak, tatlısu levreği ve turna avcılığı

MADDE 39 – (1) Sudak ve tatlısu levreğinin;

 1. a) 15 Mart – 30 Nisan tarihleri arasında ve sazangillerin avcılığının yasak olduğu dönemde avcılığı yasaktır.
 2. b) Parakete ile avcılıkta yem olarak canlı balık kullanılması yasaktır.
 3. c) İl müdürlüklerince belirlenen karaya çıkış noktaları dışında karaya çıkarılması yasaktır.

ç) Eğirdir Gölü’nde Tebliğ dönemi boyunca avcılığı yasaktır.

 1. d) Beyşehir Gölü’nde dönem boyunca parakete ile avcılığı yasaktır.
 2. e) İl veya ilçe müdürlüklerinden Ek-6’da yer alan “Nakil/Menşe Belgesi”nin alınması zorunludur.
 3. f) Nakil/Menşe Belgesi olmayan ürünlerin tesislerde işlenmesi ve ihraç edilmesi yasaktır.

(2) Turna balığının;

 1. a) 15 Aralık – 31 Mart tarihleri arasında avcılığı yasaktır.
 2. b) Avcılığının yasak olduğu dönemde pinter ile su ürünleri avcılığı yasaktır.
 3. c) Işıklı ve Karamık Göllerinde sazan av yasağı döneminde turna avcılığı da yasaktır.

 

Karabalık ve yılan balığı avcılığı

MADDE 40 – (1) Bütün içsularda 1 Nisan – 30 Haziran tarihleri arasında karabalık avcılığı yasaktır.

(2) Yılan balığı avcılığı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Yılan balığı avcılığı Bakanlığın belirleyeceği kota miktarınca yapılır. Yılan balığı kotasının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
 2. b) 1 Aralık- 1 Mart tarihleri arasında yılan balığı avcılığı yasaktır.
 3. c) Yılan balığı avcılığında bulunacak balıkçı gemileri için, gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden Ek-2’de yer alan “İzin Belgesi”nin alınması zorunludur.

 

Alabalık avcılığı

MADDE 41 – (1) Aşağıda belirtilen yerlerde doğal alabalık avcılığı yasaktır:

 1. a) Ardahan, Bayburt, Erzurum, Kars, Tunceli ve Van il sınırları içerisinde yer alan akarsularda ve kollarında, Aras ve Çoruh nehirleri ve kollarında,
 2. b) Balıkesir ve Çanakkale il sınırları içerisinde yer alan Kazdağlarındaki tüm akarsular ve kollarında,
 3. c) Muğla İli, Fethiye İlçesi, Eşen Çayının Kırkpınarlar ile Ören arasında kalan kısmında ve Köyceğiz İlçesi, Yuvarlak Çayda,

ç) Iğdır İli, Tuzluca İlçesinin; Karacaören ve Üçkayalar Köyleri arasındaki 20 km’lik alan içerisinde kalan Ünlendi ve Hamurkesen Çaylarında,

 1. d) Tunceli İli, Munzur ve Pülümür Çaylarında,
 2. e) Konya İli, İvriz ve Delimahmut Çaylarında.

(2) Bu maddede belirtilen yerler dışında kalan tüm içsularda 1 Ekim – 28 Şubat tarihleri arasında doğal alabalığın avlanması yasaktır.

 

Kerevit avcılığı

MADDE 42 – (1) Bütün içsularda 1 Kasım – 30 Haziran tarihleri arasında kerevitlerin avlanması, nakli, pazarlaması, ihracatı ve işlenmesi yasaktır. Ancak hastalık durumu takip edilerek bu süre gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilir veya yeni yasaklamalar getirilebilir.

(2) Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı orman içi sularda kerevit avcılığı yasaktır.

(3) Her türlü yem kullanarak kerevit avcılığı yapmak yasaktır.

(4) Kerevit avcılığında erkek dişi ayrımı yaparak sadece bir cinsin avlanması yasaktır.

(5) Kerevitler sepetlerden çıkartılırken 10 cm’den küçük olanlar avlandıkları suya iade edilirler. Seçimi yapılmamış kerevitlerin livarlarda, havuzlarda, depolama yerlerinde, işleme tesislerinde bulundurulmaları yasaktır. Herhangi bir yerde bulundurulan kerevitlerin içinde sayısal olarak % 10 veya daha fazla oranda 10 cm’den küçük kerevit tespit edildiğinde, sağlıklı ise bir ayırıma tabi tutulmadan tamamı kerevitin avlandığı su kaynağına bırakılır. Hastalıklı veya ölü ise imha edilir.

(6) Kerevit istihsal edilen göllerimizde karaya çıkış yerleri il müdürlüklerince tespit ve ilan edilir. İlan edilen yerler dışında karaya çıkış yasaktır.

(7) Avlanılan kerevitler için il veya ilçe müdürlüklerinden Ek-6’da yer alan “Nakil /Menşe Belgesi”nin alınması zorunludur. Nakil/Menşe Belgesi alınmadan kerevitlerin nakli ve pazarlaması yapılamaz.

(8) Kaçak avlanmış canlı kerevitler öncelikle avlandığı su kaynağına iade edilir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 34 üncü maddesinde öngörülen işlemler uygulanır.

(9) Kerevit av araç ve gereçlerinin bir sudan diğerlerine izinsiz olarak her ne suretle olursa olsun nakli ve dezenfekte edilmeden kullanılması yasaktır.

 

Kurbağa, salyangoz ve sülük avcılığı

MADDE 43 – (1) Kurbağa istihsaline ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) İzleme ve rutin program sonucu ürün analizi uygun olmayan alanlarda kurbağa istihsali yasaktır.
 2. b) Kurbağa istihsali;

1) Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Artvin, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova, Yozgat, Zonguldak illerinde 1 Nisan – 31 Mayıs tarihleri arasında,

2) Adana, Adıyaman, Aydın, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak ilinde 1 Mart – 30 Nisan tarihleri arasında,

3) Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kayseri, Muş, Siirt, Sivas, Tunceli, Van illerinde 15 Mayıs – 15 Temmuz tarihleri arasında,

4) Antalya ve Muğla illerinde Tebliğ dönemi boyunca,

yasaktır (Harita-61).

 1. c) Niğde Bolkar Dağları, Karagöl ve Çiniligöl çevresinde Rana holtzi türü kurbağaların istihsali yasaktır.

ç) İzleme ve rutin program sonucu ürün analizi uygun olmayan alanlardan istihsal edilen kurbağalar için menşe belgesi düzenlenmez.

(2) Salyangozun 1 Haziran – 31 Temmuz tarihleri arasında avlanması, toplanması yasaktır.

(3) Sülüğün 1 Mart – 30 Haziran tarihleri arasında avlanması, toplanması yasaktır.

(4) Yasağın başlamasından itibaren il veya ilçe müdürlüklerince stok tespiti yapılan canlı kurbağa, canlı kara salyangozu ve canlı sülüklerin yasak başlama tarihinden sonra en geç 10 gün içerisinde işlenmesi veya sevkinin yapılması zorunludur.

(5) İzleme ve rutin program sonucu ürün analizi uygun olmayan alanlarda kurbağa ve salyangoz istihsali yasaktır.

(6) Kurbağa, salyangoz ve sülük istihsalinde bulunacaklar 46 ncı maddede belirtilen esaslar dâhilinde faaliyette bulunabilir.

 

Su bitkileri istihsali

MADDE 44 – (1) Kamış, saz ve benzeri su bitkilerinin kesimlerinin yasak olduğu zamanlar aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Eğirdir – Hoyran, Hotamış ve Beyşehir göllerinde 1 Nisan – 31 Temmuz,
 2. b) Karamık, Eber ve Akşehir göllerinde 1 Nisan – 31 Ekim,
 3. c) Van İli dahilindeki içsularda 1 Nisan – 15 Ağustos,

ç) Göksu Deltasında yer alan Akgöl, Fiyat, Sazlı Göller ile Cırba Deresinde 1 Ocak – 30 Eylül,

 1. d) Diğer içsularda 1 Mart – 31 Temmuz.

(2) Yasak zamanlar dışında su bitkileri kesiminin il müdürlüklerinin belirleyeceği şartlar çerçevesinde yapılması zorunludur.

(3) İçsularımızda su bitkilerinin yakılması, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı orman içi sularda su bitkilerinin kesimleri Orman Genel Müdürlüğünün uygun görüşünün alınması koşuluyla, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün iznine bağlıdır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Deniz ve İçsularla İlgili Diğer Hükümler

 

Nakil /Menşe Belgesi düzenlenmesi

MADDE 45 – (1)  Yetiştiricilik veya avcılık yoluyla elde edilen su ürünlerinin ilk satışının yapıldığı yere, su ürünleri toptan satış merkezine, su ürünleri haline, soğuk hava deposuna, işleme veya başka bir yetiştiricilik tesisine nakillerinde ve canlı olanlarının naklinde Ek-6’da yer alan Nakil/Menşe Belgesinin bulunması zorunludur.

(2) Bakanlıkça, türlere özel farklı bir düzenleme yapılmadığı takdirde 50 kg ve daha az miktardaki su ürünleri için Nakil/Menşe Belgesi aranmaz.

(3) Nakil/Menşe Belgesi bulunan ürünler için ayrıca menşe belgesi düzenlenmesi gerekli değildir.

(4) Bakanlıkça izleme ve rutin program sonucu analiz sonuçları uygun bulunarak avcılığına izin verilen türlerde, kota miktarınca avcılığına izin verilen türlerde, Van Gölü ve istihsal hakkı kiraya verilmiş alanlardan elde edilen türlerde Nakil/Menşe Belgesi ürünün Bakanlıkça belirlenen yer ve yöntemle avlandığını göstermekte olup ürün miktarına bakılmaksızın Nakil/Menşe Belgesi düzenlenmesi zorunludur. Bu türlerde Nakil/Menşe  Belgesi bulunmaması durumunda, ürünler yasadışı elde edilmiş kabul edilir ve 1380 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(5) Bu maddenin 4 üncü fıkrasında belirtilen türler dışında diğer türlerde Nakil/Menşe Belgesi bulunmaması durumunda, 1380 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(6) Nakil/Menşe Belgesi il/ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenir. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, nakil belgesi düzenleme yetkisini, il/ilçe müdürlüklerinin yetkisi saklı kalmak şartıyla avcılık yoluyla elde edilen ürünlerde su ürünleri kooperatif, birlik, üretici birlikleri veya üst birliklerine, yetiştiricilik tesislerinden nakledilecek ürünler için ise, Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde yetiştiricilik tesislerine verebilir. Balıkçı gemilerine de belirlenecek esaslar dâhilinde nakil belgesi düzenleme yetkisi verilebilir. Ancak 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Nakil/Menşe Belgesi düzenleme yetkisini, il/ilçe müdürlüklerinin yetkisi saklı kalmak şartıyla avcılık yoluyla elde edilen ürünlerde, su ürünleri teknisyeni, teknikeri, su ürünleri ve balıkçılık teknolojisi mühendisi istihdam eden balıkçı gemileri, su ürünleri kooperatif, birlik, üretici birlikleri veya üst birliklerine Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde verebilir.

(7) Nakil/Menşe Belgelerinin geçerlilik süresi, belge üzerinde belirtilen nakil saatinden başlamak üzere 24 saattir.

 

Özel Ürün Menşe Belgesi

MADDE 46 – (1) Kurbağa, sülük, kara salyangozu, kum şırlanı ve yem amaçlı su ürünleri istihsal edeceklerle ilgili düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Kurbağa, sülük, kara salyangozu, kum şırlanı ve yem amaçlı su ürünleri istihsal edeceklerin, istihsalde bulunacakları yerdeki il müdürlüğüne başvurarak, gerçek kişiler için su ürünleri ruhsat tezkeresi alması zorunludur.
 2. b) Düzenlenen ruhsat tezkerelerinde istihsalde bulunulacak tür bilgisinin yer alması zorunludur. Bu belge ile başka illerde de istihsal faaliyetinde bulunulabilir.
 3. c) Bu madde kapsamında istihsalde bulunan kişilerin, istihsal ettikleri ürünleri için Ek-5’te yer alan “Özel Ürün Menşe Belgesi”ni düzenlemesi, düzenledikleri menşe belgelerini istihsalin yapıldığı yerdeki il/ilçe müdürlüğüne ibraz ederek Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) kayıt ettirmesi zorunludur.

ç) SUBİS’e kaydı yapılan menşe belgeleri, il/ilçe müdürlüklerince “Kaydedilmiştir” notu düşülerek onaylanıp mühürlenir. Onaylanan belgenin aslı ürün beraberinde, bir örneği ise onaylayan il/ilçe müdürlüğünde kalır.

 1. d) Onaylanmış Özel Ürün Menşe Belgesi bulunmayan kurbağa, sülük, kara salyangozu, kum şırlanı ve yem amaçlı su ürünlerinin nakli, satışı, depolanması ve işlenmesi yasaktır.

 

Ticari amaçlı amatör balıkçılık turizm faaliyeti

MADDE 47 – (1) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca “Turistik Amaçlı Olta Balıkçılığı Gemisi” cinsinde belgelendirilmiş vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin sahibi olduğu gemilerine, alındığı tarihten itibaren 2 yıl geçerli olmak üzere il müdürlüklerince Ek-9’da yer alan “Ticari Amaçlı Amatör Balıkçılık Turizm İzin Belgesi” verilir.

(2) Bu Tebliğin yayımlanma tarihi itibarıyla geçerli Amatör Balıkçılık Turizm İzin Belgesi sahibi vergi mükellefi gerçek ya da tüzel kişiler, mevcut gemilerinin cinslerini mevcut belge geçerlilik tarihleri içerisinde “Turistik Amaçlı Olta Balıkçılığı Gemisi” cinsine dönüştürmek zorundadır.

(3) Bu belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler, izin belgelerinde belirtilen gemilerde avcılık yaptırdıkları amatör balıkçıların 5/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde belirtilen kurallara uygun olarak avlanmasından sorumludur. 5/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde belirlenen kurallara aykırı olarak avcılık yaptıranların ve avlanmasına engel olacak tedbirleri almayanların belgesine el konularak iptal edilir. İzin verilenlere ve izin belgesinde belirtilen gemilere iki yıl süre ile yeni belge verilmez.

(4) Ticari Amaçlı Amatör Balıkçılık Turizm İzin Belgesi Ek-9’da yer alan forma uygun olarak düzenlenir.

 

Diğer genel hükümler

MADDE 48 – (1) Gemiler için verilen ruhsat tezkeresine ait ruhsat numarasının, plaka olarak gemiye yazılması ve sağ, sol ve üstten görülebilecek şekilde bulundurulması zorunludur.

(2) Uzatma ağı, parakete gibi pasif avlanma araçlarında ait olduğu balıkçı gemisinin ruhsat kod numarasını gösterir bilginin yer alması zorunludur. Bu bilgi, şamandıra veya avlanma aracının görülebilir bir yerine takılacak bir plaka veya benzeri bir materyale silinmez ve okunacak şekilde yazılmak suretiyle belirtilir.

(3) Av araçlarının markalanması Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslar dahilinde 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren zorunludur.

(4) Ruhsat tezkeresi sahibi gerçek kişiler yalnızca Bakanlıkça ruhsatlandırılmış balıkçı gemilerinde avcılık faaliyetinde bulunabilir. Ruhsat tezkerelerinde belli bir türe yönelik avcılık yapacağı belirtilenler, balıkçı gemisi olmaksızın, belirtilen türlere yönelik istihsal faaliyetinde bulunabilir.

(5) Bakanlıkça su ürünleri avcılığı yapmak üzere ruhsat tezkeresi düzenlenmemiş gemilerde, ticari amaçlı avcılıkta kullanımına izin verilen avlanma araçları ile bu av araçlarının kullanımına yönelik donanım, alet ve ekipman bulundurulamaz.

(6) Ruhsat tezkeresi askıya alınmış olan balıkçı gemilerinin, 1380 sayılı Kanun kapsamında getirilmiş düzenlemelere aykırılıklarının tespiti halinde,  idari yaptırımlar askıya alınma işlemi dikkate alınmaksızın uygulanır.

(7) Bakanlıkça balıkçı yardımcı gemisi olarak ruhsat tezkeresi düzenlenmiş gemiler avcılık faaliyetinde bulunamaz. Bu gemilerde bom direği, power-block, matafora, ırgat gibi avcılıkta kullanılacak hiçbir alet ve ekipman bulunamaz.

(8) Bakanlıkça su ürünleri av gemisi ve balıkçı yardımcı gemisi olarak ruhsat tezkeresi düzenlenmiş olanlar haricindeki gemiler balık naklinde kullanılamaz. Balıkçı yardımcı gemisi kullanımına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(9) Gerekçeleri Bakanlıkça uygun görülenler hariç olmak üzere, faaliyetlerinin izlenebilmesi ve kayıtlarının tutulabilmesi amacıyla Bakanlıkça istenen gemi izleme ve kayıt cihazlarını bulundurmayan balıkçı gemilerine avcılık “İzin Belgesi” ve ” Özel Tüketim Vergisi İndirilmiş Yakıt Alım Belgesi” düzenlenmez, ruhsat tezkerelerinin vize işlemleri yapılmaz.

(10) Su ürünleri avcılığı yapmak üzere ruhsatlandırılmış 12 metre ve daha büyük boydaki balıkçı gemilerinin sahiplerinin/donatanlarının, Bakanlığın belirleyeceği esaslara göre, 1380 sayılı Kanunun 28 inci maddesi gereğince, yaptıkları avcılık ve avladıkları türlere ilişkin kayıtları için il müdürlüklerinden alacakları seyir defterini tutmaları ve istenilen şekilde Bakanlığa vermeleri zorunludur. Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde, daha küçük boydaki balıkçı gemileri için de seyir defteri tutma zorunluluğu getirilebilir.

(11) Her türlü patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı, zehirleyici, aşındırıcı kimyasal maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu benzeri maddeler ile su ürünleri avcılığı yapılması,  bu maddelerin gemilerde ve av mahallerinde bulundurulması, elektrik cereyanı ve elektroşok yöntemi ile su ürünleri avcılığı yapmaya imkân sunacak jeneratör ve donanımın, gemilerde ve avlanma mahallinde bulundurulması yasaktır.

(12) Tüp, nargile, maske, zıpkın ile dalış yapılarak, şnorkel ve sualtı tüfekleri kullanılarak su altında ticari amaçla balık avcılığı yasaktır. Dalma yöntemi ile balık dışındaki su ürünleri istihsali yapacak olanların, 2/9/1997 tarihli ve 23098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliği kapsamında alınmış olan dalış belgesine sahip olmaları zorunludur.

(13) Dalma yöntemi ile yapılacak avcılıkta kullanılan kompresör, nargile donanımı gibi ekipmanlar ile dalış tüplerinin, dalma yöntemi ile avcılık yapmak üzere izin belgesi almamış olan balıkçı gemilerinde bulundurulması yasaktır. İzin belgesi alan balıkçı gemilerinde ise söz konusu ekipman sadece dalma yöntemi ile avcılık yaptıkları zamanlarda bulundurulabilir. Dalma yöntemiyle avcılığına izin verilen tür dışında başka türlerin avlanması durumunda izin belgesi iptal edilir. İptal edilen iznin geçerli olduğu av dönemi için yeni izin belgesi düzenlenmez.

(14) Tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan av aracının üretimi, satışı, istihsal yerleri civarında bulundurulması ve su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır.

(15) Yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünleri, belgelenmeleri şartıyla boy, zaman ve yer yasaklarına tabi değildir.

(16) Yetiştiricilik tesislerinin bulunduğu alanlarda, kafeslerin çevresindeki 200 metrelik sahada, her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.

(17) Ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak üzere projeye dayalı olarak Bakanlıkça izin verilmiş tüm deniz ve içsu alanlarında kira müddetince kiracı dışında avcılık yapılması yasaktır. Kiralanmış alanlarda yapılacak istihsalle ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(18) Balık çiftliklerindeki kafeslerin hasara uğraması ya da deniz kazaları gibi çeşitli olaylar sonrası talep edilmesi halinde, yasak zaman ve yerlerde istihsal vasıtalarının kullanımına Bakanlıkça izin verilebilir. İzin verilen alanda, süresi belirtilmek suretiyle diğer balıkçılık faaliyetlerine sınırlama veya yasaklama getirilebilir.

(19) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin mülkiyetinde olan veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce işletilen bütün istihsal sahalarında su ürünleri yönünden yapılacak her türlü bilimsel, teknik etüt ve araştırmalar ile dip trolü, elektrik cereyanı ve elektroşok veya yasak vasıta ve usulleri kullanacak olanlar ile bu alanlarda her nevi üretim ve ıslah çalışmaları yapacak olanlar, bu faaliyetlere başlamadan önce Bakanlığın iznini almak zorundadırlar.

(20) Ek-7’deki listede yer alan akarsuların denize karıştıkları yerler merkez olmak üzere, denize ve akarsu yönüne doğru 500 metre yarıçaplı sahalarda su ürünleri avcılığı yasaktır.

(21) Av yasağı döneminde avlanmış ürünlerle ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Avlanma yasağı süresince istihsali yasaklanan su ürünlerinin her ne suretle olursa olsun satışı, nakli ve imalatta kullanılması yasaktır. Yasak başlamadan önce avlanan, satışa sunulacak ürünler ile işleme, değerlendirme ve muhafaza tesislerine konan ürünler için, yasağın başlamasından itibaren en geç 24 saat içerisinde ürünün ya da tesisin bulunduğu yerdeki il/ilçe müdürlüğüne başvuru yapılarak stok tespiti yaptırılması zorunludur. Stok tespiti yaptırılan su ürünleri, il/ilçe müdürlüğünden izin alınmadan kullanılamaz, satılamaz, nakledilemez ve ihraç edilemez.
 2. b) Avlanma yasağından önce stoklanmış su ürünlerinin yasak dönemdeki ihracatında, stok tespitini yapan il/ilçe müdürlüğünden ihracat izni alınması zorunludur.
 3. c) Yasak olmayan yer ve zamanlarda istihsal edilen su ürünlerinin yasak yerlere nakledilebilmesi için avlanmanın yapıldığı yerin il veya ilçe müdürlüğünden Ek-6’da yer alan “Nakil/Menşe Belgesi”nin alınması ve istenildiğinde ilgililere gösterilmesi zorunludur.

ç) Menşe belgesi alınarak avcılığın yasak olduğu yerlere sevk edilen su ürünleri için, satışın yapılacağı yerin il/ilçe müdürlüğünden ayrıca izin alınması zorunludur. Nakil/Menşe Belgeli bir ürünün birden fazla yere dağıtımı, Ek-8’de yer alan “Dağıtım/Satış Belgesi” ile gerçekleştirilir.

(22) Bu Tebliğ ile getirilen yasak, sınırlama ve yükümlülüklere aykırı olarak elde edilen ürünler için Nakil/Menşe Belgesi düzenlenmez.

(23) Su ürünlerinin ülke çapında kontrolünün sağlanabilmesi için, deniz ve içsularda damızlık, yumurta, larva, yavru ve anaçlarla, sulardaki bitkilerin nakli, istihsal yerlerinde avlanması, toplanması, balıklandırma yapılması veya kaynaklara diğer su ürünlerinin bırakılması Bakanlığın iznine bağlıdır.

(24) Bu Tebliğde belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlülükleri belirlemeye ve ilân etmeye Bakanlık yetkilidir. Mülki idareler, diğer bakanlıklar ve ilgili kamu kuruluşları, özel ve tüzel kişiler; bu yasaklara aykırı veya yeni yasaklama kararı alamaz, ilan edemez.

(25) Deniz balıklarının üremek ve beslenmek için girdiği dalyan, lagünler, mansap yerleri ve bunun gibi kıyı alanlarında her türlü yavru balık toplanması yasaktır.

(26) Bakanlık görevlileri ile Bakanlıkça bilimsel amaçlı çalışmalar için görevlendirilenler, bir izine gerek kalmaksızın, balıkçı gemilerinde su ürünleri istihsaline ilişkin inceleme ve gözlemler yapmak amacı ile bulunabilir. Bu görevlilere gerekli kolaylığın sağlanması zorunludur.

(27) Bakanlıkça balıkçı gemilerinin büyüklüğüne, avladıkları türlere ve faaliyetlerine göre ürünlerini karaya çıkarabilecekleri yerlere ilişkin düzenlemeler yapılabilir.

(28) Özel avcılık izniyle yapılan avcılık sırasında, zaman yasağına tabi olmayan türlerin avcılığı, bu Tebliğde yer alan diğer düzenlemelerde aksi belirtilmediği sürece serbesttir.

(29) Su ürünleri istihsal alanlarında Bakanlıkça yürütülen izleme programları kapsamında, insan tüketimine uygun olmadığı tespit edilen türlerin karaya çıkarılmasına Bakanlıkça kısmi veya bölgesel yasaklamalar getirilebilir.

(30) Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda stokların korunması ve avcılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması amacı ile su ürünleri avcılığına; alan, zaman, miktar ve nakli ile ilgili yasak, sınırlama ve yükümlülükler getirebilir.

(31) Mavi yüzgeçli orkinos, kılıç, yazılı orkinos, gobene (tombik), uzun kanat orkinos (tulina) avcılığı yapacak 12 metre ve üzeri balıkçı gemilerinin 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren IMO numarası almaları zorunludur.

 

Denizlerle ilgili diğer hükümler

MADDE 49 – (1) Trol gemilerinde su üstü radarı veya GPS gibi mevki konumlandırıcı cihazlar bulundurulması zorunludur.

(2) Marmara Denizi’nde su ürünleri avcılığında frekans çıkışı 20 Khz (dahil) ve daha aşağı olan sonarların kullanılması yasaktır. İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından, Marmara Denizi’ne girecek olan 20 Khz’den (dahil) küçük sonarlara sahip tekneler, sonarlarını il müdürlüklerine mühürletmek, çıkışlarında müracaat ederek açtırmak zorundadırlar.

(3) Su ürünlerinin ve yaşama ortamlarının korunması amacıyla Marmara Denizi’nde I (a) grubu maden çıkarılması yasaktır.

(4) Münhasır ekonomik bölgede ve uluslararası sularda avlanılacak su ürünlerinin cins, çeşit, ağırlık, irilik, büyüklük gibi vasıfları, avlanabilir miktarları, zamanları ve istihsalde kullanılacak vasıtaların haiz olmaları gereken asgarî vasıf ve şartlar ile bunların kullanma usul ve esasları ile diğer faaliyetler Bakanlıkça tespit edilir. Başka ülkenin Münhasır Ekonomik Bölgesinde ya da karasularında avcılık yapacaklar Bakanlıktan izin almak zorundadır.

(5) Bakanlıkça farklı bir düzenleme yapılarak ilân edilmediği sürece, bu Tebliğ ile karasularımız için getirilen düzenlemeler, bu suların bitişiğindeki uluslararası sularda ve münhasır ekonomik bölgede de aynı şekilde uygulanır.

(6) Uluslararası sularda av yapacak olan gemiler yer ve zaman olarak yasak bölgelerden geçerlerken, kanunlarda belirtilen tedbirler haricinde, Bakanlıkça belirlenecek esaslara uymak zorundadırlar.

(7) Yaptıkları anlaşmalar çerçevesinde diğer ülke karasularında avcılık yapacak balıkçı gemileri için Bakanlıktan izin alınması, istihsal edilen ürünlerin belirtilen esaslar doğrultusunda, izinlerinde gösterilen limanlardan çıkarılması zorunludur.

(8) Limanlarda, balıkçı barınaklarında, barınma ve çekek yerlerinde ve bu yerlerin girişindeki mendireklerin başından itibaren 100 metre yarıçaplı alanda su ürünleri avcılığı yasaktır.

(9) Hassas ekosistemlerin korunması ve balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla kaynakların üretimini arttırmak ve desteklemek için tasarlanıp zemine yerleştirilen sucul canlılara özel yapay barınaklar olan yapay resiflerin, deniz ve içsulara bırakılması, tesis edilmesi Bakanlık iznine tâbidir.

(10) Avlanma yasağı süresince gemilerde ve istihsal yerlerinde istihsal vasıtaları bulundurulamaz. Ancak yasak zaman ve yerlerden geçiş için il müdürlüklerinden izin alan gemilerde bu hüküm uygulanmaz.

(11) 12 metre ve üzeri balıkçı gemileri, 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren, ruhsat tezkerelerinde birincil av aracı olarak belirtilen dışındaki av araçları ile avcılık faaliyetinde bulunamaz, birincil av aracı dışında farklı av aracı bulunduramaz. Bu gemiler birincil av araçlarını 1 Eylül tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Ağustos ayı içerisinde seçerler. 1 Eylül tarihinden – 31 Aralık tarihine kadar sadece bir kez av aracı değişikliği yapabilirler. 1 Ocak tarihinden – 1 Ağustos tarihine kadar av aracı değişikliği yapamazlar.

(12) 12 metre ve üzeri balıkçı gemileri gırgır ve trol avcılığının yasak olduğu dönemde gemi ve donanım deneme amacı ile denize çıkmadan önce il/ilçe müdürlüklerinden izin almak zorundadır.

(13) Deniz ürünleri yetiştiriciliği yapılan kuluçkahanelerin, denizden su alım sistemine su alım noktalarından itibaren 500 metre yarıçaplı mesafede, su ürünleri avcılığı yasaktır.

(14) Karides, deniz salyangozu ve midye avcılığı için özel avcılık izni almış gemiler hariç, 12 metrenin altındaki gemilerde vinç, çelik halat, bom direği ve matafora bulundurulması yasaktır.

 

İçsularla ilgili diğer hükümler

MADDE 50 – (1) Balıkçı gemisine ihtiyaç duyulmadan istihsal yapılan sülük, kurbağa, kara salyangozu gibi türler hariç olmak üzere, içsularda kiralama yapılmaksızın ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yasaktır. Kiralama işlemleri devam etmekte olan, ihalesi yapılmamış veya kiralama işlemleri bitmemiş istihsal sahalarında kiralama işlemi kesinleşinceye kadar ticari olarak su ürünleri avcılığı yapılamaz.

(2) Teknik Şartnamelerinde yer verilmesi şartıyla, su ürünleri istihsal hakkı kiraya verilen alanlarda belge düzenlenmesi gereken asgari ağırlığa ilişkin farklı düzenlemeler yapılabilir.

(3) Kiralanmış alanlardaki istihsal hakkı, kiralayan müstecire aittir. Bu alanlarda müstecir tarafından il müdürlüğüne bildirilen ve ruhsat tezkeresi düzenlenen balıkçı gemileri ile avcılık faaliyetinde bulunulabilir.

(4) İçsularda trol ve gırgır ağları ile avcılık yapılamaz.

(5) Avlanma yasağı süresince gemilerde ve istihsal yerleri civarında istihsal vasıtası bulundurulamaz.

(6) Göletlerde yapılacak avcılıkla ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Göletlerde ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapılması yasaktır. Göletlerde sadece onaylanmış ve izin verilmiş projeler ile amatör ve rekreasyonel amaçlı su ürünleri avcılık hakkı kiraya verilebilir. Projeye dayalı olarak amatör ve rekreasyonel amaçlı kiralama yapılacak göletlerde avcılığa ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
 2. b) Projeye dayalı olarak kiraya verilen göletlerde yapılacak ticari amaçlı su ürünleri avcılığı, su ürünleri ile ilgili zaman, boy ve tür bakımından getirilen düzenlemelere tabidir.

(7) Akarsularda ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapılması yasaktır. Bu yerler ticari amaçlı su ürünleri avcılığı için kiraya verilemez. Ancak ülke sınırını oluşturan akarsular ve göllerde Bakanlığın belirleyeceği esaslar çerçevesinde ticari amaçlı su ürünleri avcılığına istisnai olarak izin verilebilir. Bakanlıkça belirlenecek esaslar, bu Tebliğ ile getirilen genel düzenlemelerden farklı olarak zaman, tür, büyüklük, miktar ve kullanılacak istihsal vasıtaları açısından farklılıklar içerebilir.

(8) İçsularda kullanılacak ağların asgari vasıf ve şartları il müdürlüklerince belirlenir ve ilan edilir. Asgari vasıf ve şartları belirlenenlerin dışındaki ağların kullanılması yasaktır. Birden fazla ile kıyısı bulunan içsularda kullanılacak ağların vasıf ve şartlarına ilişkin usul ve esaslar o içsuya en uzun kıyı şeridi bulunan il müdürlüğünün sekreteryasında diğer illerin de yer aldığı komisyonca belirlenir. Komisyonda alınan karar o içsuda kiraya verilen/verilecek tüm alanlarda uygulanır.

(9) Bakanlık izni olmadan içsularda, gümüş balığı avcılığı dışında ığrıp ve manyat ağları ile avcılık yapılması yasaktır.

(10) Tüm içsularda, su ürünleri avcılığının yasak olduğu dönemlerde balıkçı gemilerinin karaya çekilmesi zorunludur. Balıkçı gemilerinin karaya çekileceği yerler, gerektiğinde il müdürlüklerince de belirlenebilir.

(11) İçsularda balıkçılık faaliyetinde bulunmak üzere ruhsatlandırılmış balıkçı gemilerinin, ruhsatlandırıldığı istihsal sahası dışında avcılık faaliyetinde bulunması yasaktır.

(12) Doğal göl, baraj gölü, gölet, depolama, akarsu ve bu gibi su ürünleri istihsal yerlerinde sulama için kullanılan her türlü kanal ve arkların başlangıç ve bitiş kısımlarına balık kayıplarının önlenmesi için Bakanlıkça izin verilenler dışında, su ürünlerinin göçlerine, geçişlerine ve gelişimlerine mani olacak şekilde ağ, bent, çit ve benzeri engeller koymak yasaktır.

(13) Av yasağından önce avlanılan ve stok tespiti yaptırılan içsu balıklarının, yasağın başlamasından itibaren en geç 7 gün içerisinde satışı, nakli, pazarlanması ve işlenmesi zorunludur.

(14) Yavru hariç, canlı su ürünleri stoklamak amacıyla ticari olarak her türlü gölet, havuz ve livar yapılması il müdürlüklerinin iznine bağlıdır.

(15) İçsularda avlanmış olan balıkların Bakanlık izni haricinde canlı olarak taşınması ve nakledilmesi yasaktır.

(16) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce işletilen bütün istihsal yerlerinde etüt, inceleme ve araştırmalar yapmak üzere görevlendirilen kurum personeli için, bu görevleri süresince Bakanlıktan ayrıca bir izin alınması zorunlu değildir.

(17) Balık asansörü, balık geçidi ve balık göç yapılarında su ürünleri avcılığı yasaktır.

(18) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından işletilen sulama tesislerinde baraj gölü, gölet ve depolama gibi rezervuarı besleyen su kaynaklarında ve su temini maksadıyla inşa edilmiş yaklaşım kanallarında, sulama ve drenaj kanallarında her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.

(19) Arpa, buğday, mısır, yulaf ve benzeri yemler ile yemleme yapılarak ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapılması yasaktır. Yemlerin balıkçı gemilerinde ve av mahallerinde bulundurulması yasaktır.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 51 – (1) 13/8/2016 tarihli ve 29800 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/35) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 52 – (1) Bu Tebliğ 1/9/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 53 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir