5/2 AMATÖR AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI TEBLİĞİ

5/2 NUMARALI AMATÖR AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/21)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 1/9/2020-31/8/2024 tarihleri arasında amatör balıkçılığın belirli kurallar çerçevesinde yapılmasını sağlamak üzere kullanımına izin verilen avlanma araçları ile ticari amaç dışı su ürünleri avcılığı yapacak olanların avlanmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

 1. a) Alıkonulabilir miktar: Adet ya da kg cinsinden her amatör balıkçının bu Tebliğle getirilen kurallara uygun olarak avladığı, av günü sayısına bakılmaksızın beraberinde götürebileceği en fazla balık miktarını,
 2. b) Amatör balıkçı: Amatör balıkçılık etkinliğinde bulunan gerçek kişiyi,
 3. c) Amatör balıkçılık: Rekreasyon, spor veya dinlence amacıyla yapılan, maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeyen, avlanılan ürünün satılmadığı balıkçılık etkinliğini,

ç) Amatör balık avı yarışması: Amatör balıkçılar arasında, amatör balıkçılığı özendirmek ve geliştirmek amacıyla düzenlenen ve bu Tebliğ ile getirilen kurallara uygun olarak ödüllü ya da ödülsüz olarak kamu kuruluşları, amatör balıkçılık dernekleri ya da federasyonlarınca düzenlenerek gerçekleştirilen balık avlama yarışmasını,

 1. d) Amatör sualtı avcısı: Gün doğumundan gün batımına kadarki sürede bu Tebliğ kapsamında ve güvenlik nedeni ile yasaklanmamış karasularımızda, kendi nefesi dışında ek bir hava kaynağı kullanmadan dalarak su altı tüfeği ve yardımcı ekipmanla su ürünleri avcılığı yapan kişiyi,
 2. e) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
 3. f) Balık boyu (Toplam boy): Ölçülen metoda göre toplam boy veya çatal boy olarak yapılan balık boyu ölçümünü, tam boy; ağzı kapalı iken balık başının ön ucu ile kuyruk yüzgecinin en uzun ışınının bitim noktası arasındaki izdüşüm uzunluğunu;  çatal boy; alt çene ucu ile kuyruk yüzgecinin çatalı arasındaki uzunluğu,
 4. g) Boy limiti: Su ürünlerinin nesillerini devam ettirebilmeleri için, üreme olgunluğuna geldikleri kabul edilen en küçük yasal avlanma boyunu,

ğ) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları: Amatör balıkçılık yapan kişilerin bu etkinliklerini sürdürmek ve geliştirmek üzere kurdukları tüzel kişilikleri,

 1. h) İstihsal yerleri: Su ürünlerinin yetiştirildiği veya doğal olarak ürediği, avlanma, üretim, yetiştirme ve istihsal yapılmak üzere içinde veya üzerinde herhangi bir istihsal vasıtasının veya tesisinin kurulabildiği, kullanılabildiği su sahalarını,

ı) İl müdürlüğü: Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlüklerini,

 1. i) İlçe müdürlüğü: Tarım ve Orman Bakanlığı ilçe müdürlüklerini,
 2. j) Liman: Yükleme, boşaltma ve barınma amacı ile kullanılan, dalga hareketlerinin olumsuz etkisinden korunmak için mendireklerle çevrilmiş korunaklı su alanını,
 3. k) Orman içi su: 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesinde tanımlanan orman rejimine dahil Devlet eliyle işletilen veya korunan alanlar içinde kalan dere, tabii göl ve su ürünleri üretimi veya su biriktirme amacı ile tesis edilen göletleri,
 4. l) Rekreasyonel balıkçılık: İnsanların dinlenme, eğlence ve spor amacı ile gönüllü olarak katılabilecekleri şekilde lagünlerde, nehirlerde, baraj gölü, göl ve düzenlenmiş bir alanda yürütülen istihsal faaliyetini,
 5. m) Sportif balıkçılık: Sportif balık avcılığı federasyonlarınca konulan kurallara dayalı olarak, yakalanan balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya iade edilmesi gibi temel prensipler içeren bireysel balık avcılığı etkinliğini,
 6. n) Sportif balık avı yarışması: Sportif balık avcılığı federasyonlarınca konulan kurallara dayalı, yakalanan balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya iade edilmesi gibi temel prensipler içeren bireysel ya da takımlar arasındaki müsabaka esasına dayalı balık avcılığı etkinliğini,
 7. o) Su ürünleri: Denizler, içsular ve suni olarak yapılmış havuz, baraj, depolama, gölet, dalyan ve çiftlik gibi tesislerde tabii veya suni olarak istihsal edilen, yetiştirilen su bitkileri, balıklar, süngerler, yumuşakçalar, memeliler, sürüngenler, kabuklular gibi canlılarla bunlardan imal edilen ürünleri,

ö) Tarih aralığı: Başlangıç ve bitişini gösteren günlerin, yapılan düzenlemeye dâhil olduğu ve belirtilen ayların bu Tebliğin geçerli olduğu yıllara ait ayları ifade ettiği zaman aralığını,

ifade eder.

(2) Bu Tebliğde geçen araç, gereç ve yöntem tanımlarından;

 1. a) Balık ağı: Balık avında kullanılan değişik ağ gözü açıklığına sahip her türlü ağı,
 2. b) Balık yemi: Amatör balıkçılıkta kullanılan her türlü canlı veya cansız, doğal veya yapay yemleri,
 3. c) Beden: Oltanın ucuna genellikle bir fırdöndü vasıtası ile bağlanan ve kalınlığı oltanın kalınlığına eşit ya da daha az olan olta ipi parçasını,

ç) Bırakma oltası: Suyun içinde asılı veya dibe uzanmış şekilde bir ucu amatör balıkçıda ya da kıyıda olmayan, suya başıboş bırakılmış kontrolsüz av aracını,

 1. d) Çapari: Beden, kasa, köstek, köstekler ucunda iğne ve iğneye bağlanmış kanatlı hayvanların kuyruk, kanat veya göğüs tüylerinden veya aynı amaçlı sentetik materyalin bir parça ve/veya tutamından meydana gelen yemsiz ya da yemli olarak kullanılan çok iğneli takımı,
 2. e) Çırpma/Çarpma olta: Üçlü çapa iğnenin olta ipine bağlanarak suya atılıp aniden çekilmesi suretiyle balığı herhangi bir yerinden yakalayan, çoğu zamanda yaralayan av aracını,
 3. f) Doğal yem: Doğadan elde edildiği şekliyle kullanılan, herhangi bir işlemden geçirilmemiş, canlı veya cansız organik yemleri,
 4. g) Düzen (Çökertme): Farklı göz seçenekleri bulunan, balık ve diğer su ürünlerinin avlanmasında veya yakalanmasında kullanılan, misina veya ip gibi materyalden yapılmış, bir sopa ucuna bağlanarak suya batırmak suretiyle kullanılan içine giren canlıların dışarı çıkamayacağı su ürünlerini avlamak için yapılmış tuzağı,

ğ) Köstek: Bedene iğnenin bağlanmasını sağlayan, kalınlığı beden kalınlığından daha az olan, bir ucu bedene, diğer ucu olta iğnesine bağlı olta ipi parçasını,

 1. h) Küspe: Ayçiçeği, mısır gibi bitkilerin preslenip kurutulması sonucu elde edilen ürünü,

ı) Mamul doğal yem: Fabrikasyon, rafinasyon gibi yöntemlerle işlenip balık avı için kullanıma hazır halde sunulan cansız organik yemleri,

 1. i) Olta: Mantara, kasnağa veya makaraya sarılı, olta takımının elde bulundurulan kısmını,
 2. j) Misina: Sentetik materyalden yapılan tek başına av kabiliyeti bulunmayan olta ipi türünü,
 3. k) Olta iğnesi: Çeşitli yemler takılarak balık tutmak için kullanılan, metalden yapılmış, tekli, ikili, üçlü olarak üretilen materyali,
 4. l) Olta ipi: Sentetik, doğal veya metal, tek ya da çok lifli veya çeşitli tekniklerle örülerek imal edilmiş, bir ucu mantara, kasnağa veya olta makinesine (makaraya) sarılı diğer ucu bedene bağlı olmak suretiyle olta takımı hazırlanmasında kullanılan tek başına avlama kabiliyeti olmayan materyali,
 5. m) Olta takımı: Olta ipi, beden, köstek ve iğneyi bir arada bulunduran avlanma kabiliyeti olan vasıtayı,
 6. n) Parakete (paragat, barigat, barikat): Suyun içinde asılı veya dibe uzanmış, serili olarak duracak şekilde düzenlenmiş, bir beden üzerinde çok sayıda kösteğe bağlı iğne taşıyan balık avcılığı aracını,
 7. o) Pinter: Balık ve diğer su ürünlerinin avlanmasında veya yakalanmasında kullanılan kasnak ve ağlardan yapılmış tuzakları,

ö) Sepet: Avcılık yapmak amacıyla tel, kamış, ince ağaç dalı vb. materyalden yapılmış, çeşitli geometrik şekillerde olabilen, içine giren canlıların dışarı çıkamayacağı düzenekte su ürünlerini avlamak için yapılmış tuzağı,

 1. p) Sualtı tüfeği: Su altında balık avında kullanılan lastik veya metal yaylı, gaz veya hava basınçlı tüfekleri,
 2. r) Tırıvırı-Paraşüt: Bir olta ipi ucuna bağlı olarak kullanılan, çeşitli ebattaki misina ağ parçalarından imal edilmiş ve misinadan yapılmış olması nedeniyle kolayca kopup yıllarca suda kalabilen, bu özelliği nedeniyle doğal yaşama büyük tehdit oluşturduğu için kullanılması kesinlikle yasak olan, olta ile atılabilen her türlü ağ parçasının genel adını,
 3. s) Yapay yem: Tüy ve iplikten yapılan sinekler, bir veya daha çok uçlu iğne ile donatılmış yumuşak plastik yemler, muhtelif kaşıklar, döner kanatlı yemler gibi çeşitli şekillerde ve renkteki yemleri (Her bir yapay yem, üzerindeki iğne sayısına bakılmaksızın, tüm donanımlarıyla bir olta iğnesi eşdeğeri olarak değerlendirilir.),

ş) Yemlik uzatma ağı: Uzunluğu en fazla 5 metre, yüksekliği en fazla 1,5 metre, göz açıklığı en fazla 15 milimetre olan, sadece canlı yem yakalanması amacı ile kullanılan fanyasız uzatma ağını,

 1. t) Zıpkın: Bir gönder ucuna yerleştirilmiş, bir veya birden fazla sivri uca ve balığın kurtulmasını engelleyen damaklı düzeneğe sahip, yakalanan büyük balıkların son mukavemetini kırma ve sandala alma işlerinde de kullanılan balık avlama aracını,

ifade eder.

(3) Bu Tebliğde geçen türler ile ilgili tanımlardan;

 1. a) İçsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balık: İçsularımızda ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza zarar verebilme potansiyeline sahip balıkları,
 2. b) İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balık: İçsularımızda ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza ciddi zararlar verebilen balıkları,
 3. c) Yemlik balık: Amatör avcılıkta yemlik balık olarak kullanılmak üzere yakalanarak bu amaçla kullanılabilecek balıkları,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Amatör Balıkçılık Yapılması

 

Türk vatandaşlarının amatör balıkçılık yapmaları

MADDE 4 – (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, bu Tebliğ ile getirilen yasak, sınırlama ve sorumluluklara uymak şartıyla amatör balıkçılık yapabilirler. Bu kişilere müracaatları halinde, veriliş tarihinden itibaren beş yıl geçerli olmak üzere, il ve ilçe müdürlüklerince Amatör Balıkçı Belgesi verilir. Bu belgenin alınması veya avcılık sırasında bulundurulması zorunlu değildir. Ancak Bakanlık gerek duyulması halinde amatör amaçlı avcılık faaliyetlerinde türlere, yerlere ve yöntemlere göre Amatör Balıkçı Belgesi alma zorunluluğu getirebilir. Bununla ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(2) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları, üyelerinin belge alma işlemini topluca yaptırabilirler.

(3) Amatör Balıkçı Belgesi Ek-1’de yer alan forma uygun olarak düzenlenir.

 

Türkiye’de yabancı uyruklu kişilerin amatör balıkçılık yapmaları

MADDE 5 – (1) Ülkemizde devamlı olarak ikamet eden, resmî misafir veya geçici olarak görevli bulunan yabancı uyruklular Misafir Amatör Balıkçı Belgesi ile avlanabilirler. Bu kişilere durumlarını belgelemek kaydıyla, il müdürlüklerince iki yıl süre ile geçerli olmak üzere Misafir Amatör Balıkçı Belgesi verilir. Misafir Amatör Balıkçı Belgesi Ek-2’de yer alan forma uygun olarak düzenlenir.

(2) Yabancı turist amatör balıkçılar bu Tebliğde geçen kurallara uymak kaydıyla;

 1. a) Denizlerimizde tekne ile içsularımızda ise kıyıdan veya tekne ile avlanmak istemeleri halinde;

1) 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında verilen Ticari Amaçlı Amatör Balıkçılık Turizm İznine sahip olanlar vasıtasıyla,

2) İl/ilçe müdürlüklerinden, Ek-3’de bir örneği bulunan avlanma fişi almak suretiyle,

 1. b)  Herhangi bir izin veya belge almaksızın;

1)  Amatör veya sportif balık avcılığı yarışmaları kapsamında,

2) Denizlerde sadece kıyıdan olmak üzere,

avlanabilirler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Düzenlemeler

 

Avlanması yasak olan türler

MADDE 6 – (1) Çizelge 1’de yer alan türlerin, denizlerde ve içsularda  avlanmaları tamamen yasaktır.

 

Çizelge 1- Avlanması tamamen yasak olan türler

Türler Latince adı Türler Latince adı
Deniz alası Salmo trutta labrax Kırmızı yıldız Asterina pancerii
Büyük camgöz

(Kum) köpek balığı

Carcharhinus plumbeus Kırmızı mercan Corallium rubrum
Siyah mercan  Savalia savaglia
Güneşlenen
köpek balığı
Cetorhinus maximus Deniz atı Hippocampus hippocampus
Köpek balığı Galeorhinus galeus Minare Cerithium vulgatum
Dikburun köpek balığı Lamna nasus Şeytan minaresi Gourmya yulgata
Deniz kulağı Haliotis tuberculata lamellosa
Mahmuzlu camgöz Squalus acanthias Pina Pinna nobilis
Deniz kaplumbağaları Caretta caretta Mühreler Lamellaridae
Chelonia mydas Maya  Maja squinado
Dermochelys coriacea Akdeniz foku Monachus monachus
Trionyx triunguis Yunus ve Balinalar Cetacea
Mersin balıkları Acipenser spp. Orfoz Epinephelus marginatus
Mersin morinası Huso huso Yağlı balık Garra rufa
Alakır alası Salmo kottelati Yağ balığı Pseudophoxinus sp.
Deniz çayırları Posidonia oceanica Ticari deniz

süngerleri

Spongia officinalis
Zostera noltei Spongia agaricina
  Hippospongia communis

 

Yemlik balıklar

MADDE 7 – (1) Çizelge 2’de yer alan yemlik balıkların, amatör avcılıkta yemlik balık ağı ile avlanmaları serbesttir.

 

Çizelge 2- Yemlik balıklar

Türkçe Adı Latince adı Türkçe Adı Latince adı
Çaça Sprattus sprattus Tatlısu kaya balığı Proterorhinus marmoratus
Horozbina Blennius sp. Tirsi Alosa fallax nilotica
İnci balığı Alburnus alburnus Sardalya Sardinella aurita
İstavrit Trachurus sp. Sardina pilcardus
İzmarit Maena smaris Tatlısu kolyozu Chalcalburnus mossulensis
Gümüş Atherina boyeri Alburnus mossulensis

(2) İçsularda yapılan amatör balıkçılık faaliyetlerinde yem amaçlı canlı balık kullanımı yasaktır.

(3) Bir amatör balıkçı livar ya da yem kovası içerisinde, çizelgede yer alan türlerden, en fazla 30 adet yemlik balık bulundurabilir. İçsularda livar ya da yem kovası içerisinde canlı olarak yemlik balık bulunduramaz.

(4) Yemlik balıklar, avlanması hedeflenen türün avcılığının serbest olduğu dönemde avlanabilirler.

(5) Yemlik balık boyu azami 12 cm olup bundan büyük boylar, avlanabilir balık sınıfında değerlendirilir.

(6) Yasal sayı ve boy sınırlamaları dâhilindeki deniz ve tatlı su balıkları yem amacı ile kullanılabilir.

(7) İçsularda yemlik balıkların canlı olarak başka bir içsuya nakli yasaktır.

 

Genel hususlar

MADDE 8 – (1) Amatör balıkçılıkla avlanmış olan her türlü su ürününün satışı, canlı olarak nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaktır.

(2) Bu Tebliğde belirtilen avlanması yasak olan türlerin ve bunlara ait kabuk ve benzerlerinin tahnit edilmiş örneklerinin alımı, satımı, pazarlarda ve iş yerlerinde alım satım amacıyla bulundurulması ve sergilenmesi yasaktır.

(3) Deniz ve içsularımızda yapılacak balıkçılık yarışmaları Bakanlığın iznine tabidir. Bu kapsamda izin verilen alanlarda yarışma süresince yarışmacılar dışındakilerin avcılık yapması yasaktır.

(4) Yasaklanan av araç ve gereçlerinin avlanma mahallinde bulundurulması yasaktır.

(5) Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan kafeslere 100 metreden, karada kurulu tesislere ise 200 metre daha yakın mesafede avcılık yapılması yasaktır.

(6) Tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan av aracının üretimi, satışı, istihsal yerleri civarında bulundurulması ve su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır.

(7) Elektrik akımı, elektroşok, tüp gaz ve hava tazyiki yöntemleri, ok, yay, mavzer, av tüfeği ve  benzeri her türlü silah, yaba, balyoz ve benzeri araçların amatör avcılıkta kullanımı yasaktır.

(8) Amatör balıkçılıkta avlanma amaçlı her türlü ışık kullanımı yasaktır. Ancak, can ve mal güvenliği açısından 50 wattı geçmemek koşuluyla tekne içerisinde ve kıyıda aydınlatma amaçlı kullanılan ışık bu kapsamda değerlendirilmez.

(9) Bakanlıkça, balık çiftliklerindeki kafeslerin hasara uğraması halinde amatör balıkçılık faaliyetlerine geçici olarak sınırlama veya yasaklama getirilebilir.

(10) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından belirlenen Zıpkınla Balıkavı Milli Takım Aday Kadrosu, teknik heyet ve diğer dalış görevlilerine, yapacakları antrenman çalışmaları için kamp sezonunda sayı ve miktar limiti olmaksızın, Bakanlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde dalarak su ürünleri avcılığına izin verilebilir.

(11) Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonuna (CMAS) bağlı ülke federasyonları ile yapılan ikili ya da çoklu işbirliği kapsamında, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından ortak kamp yapmak üzere davet edilen ülkelerin milli sporcuları, kamp süresi boyunca onuncu fıkra hükümleri kapsamında avcılık faaliyetinde bulunabilir.

(12) Bu Tebliğde kişi başı kullanılabilecek av aracı sayısı belirtilenlerin dışında kullanımı serbest diğer av araçlarında kişi başı bir adetten fazla av aracı kullanılamaz.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İçsularda Amatör Balıkçılık Yapılması

 

İçsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıklar

MADDE 9 – (1) Çizelge 3’te yer alan içsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıkların kontrolsüz ve izinsiz olarak canlı nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaktır.

 

Çizelge 3 – İçsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıklar

Adı Latince adı Gerekçesi
Gökkuşağı alabalığı Oncornhychus mykiss Ülkemiz iç sularının doğal türü değildir. Doğal balık türlerinin yumurta ve yavrularını yok eder. Hastalıklara karşı son derece dayanıklı olup, özellikle hassas olan doğal alabalık türlerine hastalık bulaştırma riski taşır ve doğal türlere karşı yem rekabetini lehine geliştirir.
Turna Esox lucius Bu tür tatlı su yaşam zincirinin en üst halkasındadır. Her türlü kirlilik ve yaşam şartına kolay adapte olabilir. Ülkemizin doğal türü olmakla birlikte, bırakıldığı bir su havzasından temizlenmesi mümkün değildir.
Tatlısu levreği Perca fluviatilis Aşırı etçil bir türdür. Diğer balık türleri üzerinde baskı oluşturur. Bu tür ülkemizin doğal türü olmakla birlikte, bırakıldığı bir su havzasından temizlenmesi mümkün değildir.

 

İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıklar

MADDE 10 – (1) Çizelge 4’te yer alan içsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıkların görüldüğü sular derhal Bakanlığın en yakın il veya ilçe müdürlüklerine, amatör balıkçılık dernekleri ya da federasyonlarına bildirilmelidir. Bu grup balıklar için boy ve sayı limiti yoktur, kapalı sezon bulunmamaktadır. Bu balıkların canlı yem olarak kullanılması, bir içsudan başka bir içsuya taşınması yasaktır.

 

Çizelge 4 – İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıklar

Adı Latince adı Gerekçesi
Güneş levreği Lepomis gibbosus Ülkemiz iç sularının doğal türü olmayan etçil bir balıktır. Ekonomik değeri olmayıp yerli türlerimize ve ekonomik balık türlerine büyük zararlar verebilmektedir.
Tilapya azmanı Tilapia sp. Ülkemiz iç sularının doğal türü değildir. Ekonomik değeri olmayıp, yerli türlerimize ve ekonomik balık türlerine büyük zararlar verebilir.
Havuz balıkları Carassius sp. Sazan balığı ve bazı sazangiller türleriyle çiftleştiğinde kısır yavrular meydana gelir. Bu etkisi ile sazan ırkını yok edici özellik taşımaktadır. Hızla çoğalarak ortama hakim olur.
Gambusia Gambusia holbrooki Sivrisineklerle biyolojik mücadelede kullanılan ve zararsız olduğu düşünülen bu balık türü, bırakıldığı sularda bazı balık türlerinin yumurtalarını yiyerek, zararlı olabilmektedir. Yerleştiği habitattan temizlenmesi çok zordur.
Çizgili sazan (Çakıl balığı)

 

Pseudorasbora parva Ekonomik değeri yoktur. Küçük böcekler, balık yumurtaları ve larvalarıyla beslenir. Sayıca üstünlüğe ulaşınca diğer balıkların yumurtlama alanlarına ciddi zararlar verir. Kirlilikten ve sıcaklık değişimlerinden etkilenmez. Birçok balık türü üzerinde baskı oluşturur. Doğal balık faunasına, öldürücü patojen enfeksiyonlar bulaştırması ile de zarar vermektedir
Gümüş Atherina

boyeri

Denizlerde ve tatlı sularda yaşayabilir. Baraj ve göllerde pelajik özellik gösterir. Erginleri büyük sürüler oluşturur. Etçil beslenir balık larvalarına zarar verirler.

 

İçsularda avlanabilecek türler ve zamanlar

MADDE 11 – (1) Çizelge 5’te avlanabilir asgari boy ve alıkonulabilir miktar bilgileri belirtilen su ürünlerinden daha küçüklerinin ve belirtilen miktardan fazlasının avlanılarak alıkonulmaları yasaktır.

 

              Çizelge 5 – İçsu balıkları

Türler Latince adı Boy Limiti
(en az)
Alıkonulabilir Miktar

(en fazla)

Doğal alabalık (Bütün türler) 25 cm. 3 adet
Gökkuşağı alabalığı Oncorhynchus mykiss Yok 10 adet
Sazan Cyprinus carpio 40 cm. 5 adet
Kadife Tinca tinca 26 cm. 10 adet
Sudak Sander lucioperca 26 cm 10 adet
Tatlısu levreği Perca fluviatilis 18 cm. kg
Tatlısu kefali Leuciscus cephalus 20 cm. kg
Siraz Capoeta tinca 20 cm. kg
Turna Esox lucius 40 cm. 5 adet
Yayın Silurus glanis 90 cm. 1 adet
Karabalık Capoeta trutta 22 cm. 10 adet
Fırat turnası Luciobarbus esocinus 50 cm. 1 adet
Maya Luciobarbus xanthopterus 50 cm. 1 adet
Şabut Arabibarbus grypus 45 cm. 1 adet
Yılan balığı Anguilla anguilla 50 cm. 3 adet
Diğer türler  —- Yok kg

(2) Çizelge 5’te boy limitleri belirtilen türlerde  % 5 küçük boylara istisna tanınır.

(3) Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz.

(4) Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı  geçemez. Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg’ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dâhilinde kabul edilir. Avlanan balıklardan en büyüğünün hariç tutulduğu durumda, geri kalan balıkların toplam ağırlığının 4 kg’ı geçmemesi halinde, avlanan balıklar alıkonulabilir miktar dâhiline kabul edilir.

(5) Alıkonulabilir miktar, her türün ayrı ayrı alıkonulacağı miktar olmayıp, av günü sayısına bakılmaksızın bir amatör balıkçının beraberinde götürebileceği toplam balık miktarıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda alıkonulacak toplam balık sayısı, avlanan türlerden hiçbirinin izin verilen sayıdan fazla olmaması şartıyla 10’u geçemez.

(6) Sayı ve ağırlık sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumda, sayı sınırlamasına tabi türün alıkonulabilecek adetten fazla olmaması şartıyla, avlanan en büyük balık hariç tutularak geri kalan balıkların toplam ağırlığı 4 kg’ı geçemez.

(7) Çizelge 6’da belirtilen türlerin, belirtilen bölge veya illerde belirtilen dönemlerde avlanmaları yasaktır (Harita-1).

 

Çizelge 6 – Zaman yasakları

Türler Bölgeler/İller Yasak Dönem
Sazan

Kadife

Siraz

Yayın

Tatlısu kefali

(akarsular hariç)

Diğer türler

 

Adana, Antalya, Aydın, Denizli, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Manisa, Mersin, Muğla,  Osmaniye 1 Mart

31 Mayıs

Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Zonguldak 15 Mart

15 Haziran

Adıyaman, Artvin, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Mardin, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli,  Yozgat 1 Nisan

30 Haziran

Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Van 15 Mayıs

15 Ağustos

Doğal alabalık (Bütün türler) Tüm Bölgeler 1 Ekim-28 Şubat
Gökkuşağı alabalığı Orman içi sular hariç Yok
Sudak Tüm Bölgeler 15 Mart – 30 Nisan
Tatlısu levreği Tüm Bölgeler 15 Mart – 30 Nisan
Turna Tüm Bölgeler 15 Aralık-31 Mart
Tatlısu kefali Akarsular (Orman içi akarsular hariç) Yok
Yılan balığı Tüm Bölgeler 1 Aralık- 1 Mart

 

 

İçsulardaki yer yasakları ve sınırlamalar

MADDE 12 – (1) Ek-4 ve Ek-5’te belirtilen alanlarda avlanmak tamamen yasaktır.

 

İçsularda amatör avcılık 

MADDE 13 – (1) Ek-4’te yer alan avlanmanın yasaklandığı içsular ile Ek-5’te yer alan avlanmanın kısmen yasaklandığı içsularda dönem boyunca avcılık yapılması yasaktır.

(2) Çırpma/çarpma ve bırakma olta, birden fazla iğne ile donatılmış küspe, parakete, sualtı tüfeği, zıpkın, pinter ve sepet, düzen (çökertme)  gibi tuzakların kullanılması yasaktır. Yemlik uzatma ağı dışında her türlü ağın (tırıvırı, germe, uzatma, sürütme, çevirme, serpme ve benzeri) avlakta bulundurulması ve kullanımı yasaktır.

(3) Her türlü patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu ve benzerlerinin amatör avcılıkta kullanımı ve bu malzemelerin av mahallinde bulundurulması yasaktır.

(4) Bir amatör balıkçı en fazla 4 olta takımı ile avlanabilir. Olta başına iğne sayısı 3 adedi geçemez. Ancak, alabalık avında iki olta takımından daha fazla olta takımı kullanılamaz ve her olta takımında iki iğne bulunabilir.

(5) Akarsularda her türlü doğal yem kullanılarak alabalık avcılığı yasaktır. Sadece yapay yem kullanılarak avcılık yapılabilir. Göllerde yapılacak alabalık avcılığında ise kan kurdu, kemik kurdu, leş kurdu, sinek larvaları, canlı ya da cansız içsu ve deniz balıkları hariç, her türlü yapay, doğal ve mamul doğal yem kullanılabilir.

(6) Boyu 7.5 metrenin üzerindeki teknelerle amatör balık avcılığı yapılması yasaktır.

(7) Akarsuların, göllerin ve göletlerin yatakları değiştirilerek bir kısmının kurutulması veya bentlenmesi yöntemi ile avcılık yapılması veya ızgaralarla balık toplanması yasaktır.

(8) İçme suyu rezervuarlarında, akaryakıt ile çalışan kayık, motor ve benzeri araçların kullanılması ve su alma noktasına 300 metreden daha yakın yerlerde su ürünleri avcılığı yasaktır.

(9) Gün içinde av saati sınırlaması yoktur.

(10) Baraj göllerinde yapılan avcılıkta Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen güvenlik sahasında avlanmak tehlikeli ve yasaktır.

(11) Balık asansörü, balık geçidi ve balık göç yapılarında su ürünleri avcılığı yasaktır.

(12) Kiraya verilen istihsal sahalarında amatör avcılık aşağıdaki esaslar dâhilinde yapılır:

 1. a) Kiraya verilen istihsal sahalarında amatör avcılık yapılabilecek alanlar Bakanlık il müdürlüklerince belirlenir. İl Müdürlükleri alanların belirlenmesinde, gönüllü amatör balıkçılık kuruluşlarından görüş alabilir. Kiraya verilen istihsal sahası baraj gölü ise amatör balıkçılığa ayrılacak alan için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü mahalli kuruluşundan da görüş alınır.
 2. b) Kiraya verilen istihsal sahalarına, kiracı tarafından; kiralama yapanı, kira süresini ve amatör avcılık için belirlenen alanları gösterir bilgilendirme levhaları konulur.
 3. c) Kafeslerde yetiştiricilik amacı ile kiraya verilen göletler hariç, projeli olarak kiraya verilenlerde amatör avcılık yapılması yasaktır. Sadece kafeslerde yetiştiricilik amacı ile kiralanmış göletlerde ise kafeslere 100 metreden daha yakın olmamak kaydıyla amatör avcılık serbesttir.

ç) Kiraya verilen istihsal sahalarında avcılığın serbest olduğu dönemlerde, kişi başı en fazla 3 iğneli bir olta takımı ile amatör avcılık yapılması serbesttir. Sadece kerevit veya gümüş avcılığı için kiralanmış olan istihsal sahalarında alan sınırlaması olmaksızın, amatör balık avcılığı yapılabilir.

 

Orman içi sularda amatör avcılık

MADDE 14 – (1) Orman içi sulardaki amatör avcılık, bu Tebliğ kapsamındaki esaslar dahilinde yapılır. Ancak;

 1. a) Gökkuşağı alabalığı avcılığında, doğal alabalıklar için belirtilen tarih aralığındaki zaman yasağı geçerlidir.
 2. b) Tatlısu kefali avcılığında, Çizelge 6’da orman içi suyun bulunduğu ilin yer aldığı bölgeye ait tarih aralığındaki zaman yasağı uygulanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denizlerde Amatör Balıkçılık Yapılması

 

Denizlerde avlanabilecek türler

MADDE 15 – (1) Çizelge 7’de avlanabilir asgari boy ve alıkonulabilir miktar bilgileri belirtilen su ürünlerinden daha küçüklerinin ve belirtilen miktardan fazlasının avlanılarak alıkonulmaları yasaktır. Tarih aralığı verilerek zaman yasağı belirtilen türlerin yasak dönemde avcılığı yapılamaz.

 

Çizelge 7 – Denizlerde avlanabilecek türler

Türler Latince  adı Boy/ağırlık limiti

(en az)

Alıkonulabilir Miktar

(en fazla)

Zaman

Yasağı

Ahtapot Octopus vulgaris 750 gr 1 adet 15 Nisan – 31 Ekim
Akya Lichia amia 40 cm 1 adet 15 Nisan-15 Mayıs
Barbunya Mullus barbatus 13 cm Kg
Çipura Sparus aurata 20 cm Kg
Deniz böceği Palinurus vulgaris 25 cm 1 adet
Eşkina Sciana umbra 35cm 3 adet
İstavrit Trachurus trachurus 13 cm Kg
İstakoz Homarus gammarus 25 cm 1 adet
Kalkan Scopthalmus sp. 45 cm 1 adet 15 Nisan-15 Haziran
Karagöz  Diplodus vulgaris 18 cm Kg
Kefal Mugil sp. 20 cm Kg
Kılıç Xiphias gladius 125 cm 1 adet 15 Şubat-15 Mart

1 Ekim-30 Kasım

Kırma(Kırmızı) mercan Pagellus erythrinus 15 cm Kg
Kolyoz Scomber japonicus 18 cm Kg
Lagos Epinephelus aeneus 50 cm 1 adet 1 Haziran-31 Ağustos
Lambuka Coryphaena hippurus 50 cm 1 adet 1 Ocak – 14 Ağustos
Levrek Dicentrarchus labrax 25 cm Kg
Lüfer  Pomatomus saltatrix 18 cm Kg
Mavi yüzgeçli ton   (orkinos)* Thunnus thynnus 115 cm 1 adet 15 Ekim – 15 Haziran
Mavi yengeç Callinectes sapidus 13 cm Kg
Mezgit Merlangius merlangus 13 cm Kg
Palamut Sarda sarda 25 cm Kg 1 Nisan – 14 Ağustos
Pisi Pleuronectes limanda 20 cm Kg
Sargos  Diplodus sargos 21 cm Kg
Sarıkuyruk Seriola dumerili 30 cm 1 adet 15 Nisan-15 Mayıs
Sinagrit Dentex dentex 35 cm Kg
Tekir Mullus surmuletus 11 cm Kg
Uskumru Scomber scombrus 20 cm Kg
Yazılı orkinos Euthynnus alletteratus 45 cm 2 adet
Diğer türler —– Yok Kg
* Her yıl ülke kotasının % 0,5’i amatör amaçlı mavi yüzgeçli orkinos avcılığı için tahsis edilir. Avlanılan mavi yüzgeçli orkinoslar için il/ilçe Müdürlüklerinden Orkinos Yakalama Dökümanı (e-BCD) düzenlettirilmesi zorunludur. Güncel kota miktarına ilişkin bilgiler Bakanlık web sayfasında yer alır (www.tarimorman.gov.tr/BSGM).

                        (2) Çizelgede boy limitleri belirtilen türlerde  % 5 küçük boylara istisna tanınır.

(3) Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz.

(4) Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı  geçemez. Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg’ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dâhilinde kabul edilir. Avlanan balıklardan en büyüğünün hariç tutulduğu durumda, geri kalan balıkların toplam ağırlığının 4 kg’ı geçmemesi halinde, avlanan balıklar alıkonulabilir miktar dâhiline kabul edilir.

(5) Alıkonulabilir miktar, her türün ayrı ayrı alıkonulacağı miktar olmayıp, av günü sayısına bakılmaksızın bir amatör balıkçının beraberinde götürebileceği toplam balık miktarıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda alıkonulacak toplam balık sayısı, avlanan türlerden hiçbirinin izin verilen sayıdan fazla olmaması şartıyla 3’ü geçemez.

(6) Sayı ve ağırlık sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumda, sayı sınırlamasına tabi türün alıkonulabilecek adetten fazla olmaması şartıyla, avlanan en büyük balık hariç tutularak geri kalan balıkların toplam ağırlığı 4 kg’ı geçemez.

 

Denizlerde amatör avcılık

MADDE 16 – (1) Çizelge-7’de zaman yasağı belirtilen türler hariç, denizlerde amatör avcılık, zaman yasağına tabi değildir. Gün içinde av saati sınırlaması yoktur.

(2) Denizlerde amatör avcılıkta kullanılabilecek avlanma araçları ve yasaklı maddelerle ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 1. a) Denizlerde amatör avcılık çırpma/çarpma, bırakma olta, parakete, pinter ve sepet gibi tuzaklar hariç olmak üzere; her türlü olta takımı, serpme, yemlik uzatma ağı ve sualtı tüfeği ile yapılabilir.
 2. b)  Bu Tebliğde özellikleri belirtilerek izin verilenler dışındaki her türlü ağ, tuzak ve patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu ve benzerleri ile su ürünleri avcılığı yapılması, bu maddelerin gemilerde ve av mahallerinde bulundurulması yasaktır.
 3. c) Kullanılacak serpme ağının, kapalı iken yerden yüksekliği 3 metreyi geçemez, göz açıklığı 28 mm’den küçük olamaz.

(3) Bir amatör avcı en fazla 4 olta takımı kullanabilir. Olta takımındaki iğne sayısı çaparide 10, olta takımında ise 6 adedi geçemez.

(4) Su altı tüfeği ile yapılacak avcılıkla ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Denizlerde gün batımından gün doğumuna kadar olan sürede sualtı tüfeği ile avcılık yapılamaz.
 2. b) Sualtı tüfeği ile yapılacak avcılıkta ışık kaynağı, şnorkel hariç yapay hava kaynağı, tüp, nargile, her türlü soluma cihazı ve yedek hava kaynağı kullanılamaz.
 3. c) Sualtı tüfeği veya zıpkın ile dalarak avcılık yapacakların bulundukları yeri gösterir şamandıra kullanması zorunludur.

(5) 1 Nisan – 15 Kasım tarihleri arasındaki dönemde, sahilden itibaren uzaklığı 200 metreyi geçmeyen, şamandıralarla çevrilmiş yüzme alanları içinde su ürünleri avcılığı yasaktır.

(6) Avlanması tamamen yasak olan türler dışındaki su ürünlerinin avcılığında her türlü doğal yem, mamul doğal yem ve yapay yemlerin denizlerde yapılan amatör avcılıkta kullanılması serbesttir.

 

Denizlerdeki yer yasakları ve sınırlamalar

MADDE 17 – (1) Denizlerdeki yer yasakları ve sınırlamalar aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Mersin İli, Anamur İlçesinde; Kızılliman mevkii Arap Burnu (36° 05.200′ N – 33° 05.466′ E) ile Gökçevlik (36° 06.500′ N – 33° 06.633′ E) mevkii arasında kıyıdan itibaren 200 metre mesafe içerisinde (Harita-2),
 2. b) Mersin İli, Erdemli İlçesinde; ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü sınırları içerisinde (36° 33.599′ N – 34° 14.959′ E), (36° 33.497′ N – 34° 15.276′ E), (36° 34.069′ N – 34° 15.875′ E), ( 36° 34.216′ N – 34° 15.545′ E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-3),
 3. c) Antalya İli, Kumluca İlçesinde; Üç Adaları içine alan (36° 12′ 14.51” N – 30° 24′ 20.53” E), (36° 12′ 7.94” N – 30° 23′ 41.17” E), (36° 9′ 57.82” N – 30° 24′ 17.18” E), (36° 9′ 59.44” N – 30° 24′ 45.42” E) koordinat noktalarını birleştiren alanda olta ile yapılan avcılık hariç  (Harita-4),

ç) Antalya İli, Kaş İlçesinde (Harita-5);

1 ) Bohça İskelesi mevkiinde; (36° 09′ 33”  N – 29° 46′ 40” E) ve (36° 09′ 19” N – 29° 46′ 36” E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-5-1),

2) Ufakdere mevkiinde; 36° 08.788′ N – 29° 39.896′ E) ile (36° 09.129′ N – 29° 40.766′)  koordinat noktalarını birleştiren hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-5-2),

3) Beşadalar mevkiinde; (36° 10′ 03” N – 29° 37′ 31” E), (36° 09′ 10” N – 29° 36′ 50” E), (36° 08’52” N – 29° 36’59” E), (36° 09′ 05” N – 29° 38′ 08” E), (36° 09′ 25” N – 29° 38′ 29” E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-5-3),

4) İnceburun mevkiinde; (36° 11′ 04” N – 29°  39′ 02” E) ile (36° 11′ 00” N – 29° 38′ 32” E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güneyinde kalan alanda (Harita-5-4),

5) Çondur Burnu mevkiinde; (36° 11′ 15” N – 29° 36′ 17” E), (36° 11′ 12” N – 29° 36′ 40” E), (36° 11′ 49” N – 29° 37′ 01” E)  koordinat noktalarını birleştiren hattın batısında kalan alanda (Harita-5-5),

 1. d) Su ürünleri ile ilgili araştırmalar yapmak amacıyla Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne tahsis edilmiş olan Antalya İli, Demre İlçesi, Beymelek Lagünü ile Lagüne ait her iki mendireği birleştiren hattın deniz tarafındaki 1 millik alan içerisinde ve Acıgölde (Harita-6),
 2. e)  Kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere, Fethiye Limanında, Fethiye Adası Feneri (36° 38.824′ N – 29° 05.896′ E) ile Paçarız Burnu (36° 38.517′ N – 29° 06.075′ E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-7),
 3. f) Muğla İli, Köyceğiz Dalyanını Akdeniz’e bağlayan kanalın başladığı İztuzu Sahilinde, Akiye Burnu (36° 47.945′ N – 28° 35.671′ E) ile Kamışlı Yalı Zeytin Horozu Kayalığı (36° 46.320′ N – 28° 37.070′ E) koordinatlarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda 15 Ekim – 30 Kasım tarihleri arasında (Harita-8),
 4. g) Muğla İli Hisarönü Körfezinde (Harita-9);

1) (36° 46.087′ N – 28° 06.104′ E), (36° 46.243′ N – 28° 06.753′ E), (36° 46.507′ N – 28° 06.789′ E), (36° 46.450′ N – 28° 07.361′ E ), (36° 45.072′ N – 28° 07.361′ E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güney doğusunda kalan alanda (Harita-9-1),

2) (36° 46.361′ N – 28° 02.223′  E) ile (36° 46.366′ N – 28° 02.374′ E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-9-2),

3) Kurucabük ve Çiftlik koylarında (36° 44.676′ N – 27° 52.236′ E) ile (36° 44.523′ N- 27° 55.305′ E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-9-3),

4) Kargı Koyunda, (36° 42.114′ N – 27° 41.155′ E) ile (36° 41.824′ N- 27° 40.787’E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın batısında kalan alanda (Harita-9-4),

ğ) Muğla İli Gökova Körfezinde (Harita-10);

1) Bördübet Limanında; (36° 49.810′ N – 28° 02.293′ E) ile (36° 48.045′ N – 28° 02.552′ E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-10-1),

2) Kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere, Boncuk Koyu- Karaca Limanında; Domuz Burnu (36° 58.933′ N -28° 11.815′ E) ile Andızlı Burnunu (36° 56.912′ N -28° 10.805′ E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-10-2),

3) Çamlı Limanında; Çapa Burnu (36° 59.943′ N – 28° 13.242′ E) ile (37° 00.153′ N – 28° 14.761′ E) koordinat noktasını birleştiren hattın güneydoğusunda kalan alanda kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere (Harita-10-3),

4) Akyakada;  (37° 03.041′ N – 28° 18.600′ E) ile (37° 01.461′ N – 28° 18.598′ E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere (Harita-10-4),

5) Akbük Limanında; (37° 01.43′ N – 28° 06.863′ E) ile (37° 02.108′ N – 28° 06.915′ E) koordinat noktalarını birleştiren hattın batısında kalan alanda kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere (Harita-10-5),

 1. h) İzmir İli, Aliağa İlçesi Karaağaç mevkiinde; Ege Gaz A.Ş. LNG Terminaline ait  (38° 49.047′ N- 26° 54.703′ E), (38° 49.137′ N – 26° 54.445′ E), (38° 49.705′ N –  26° 54.767′ E), (38° 49.518′ N – 26° 55.307′ E)  koordinatlar arasında kalan özel güvenlik bölgesinin yer aldığı alanda (Harita-11),

ı) İzmir Limanında; Bostanlı Sazburnu (38° 27.55” N – 027° 05.40” E) ile Üçkuyular Vapur İskelesi (38° 24.35” N – 027° 04.30” E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda  (Harita-12),

 1. i) Balıkesir İli, Edremit İlçesinde yapay resif bloklarının bulunduğu (39° 33.294′ N –  26° 40.371′ E), (39° 33.224′ N –  26° 41.533′ E), (39° 33.488′ N –  26° 42.310′ E), (39° 33.358′ N –  26° 42.359′ E), (39° 33.024′ N –  26° 41.581′ E), (39° 33.103′ N –  26° 40.312′ E) koordinat noktaları arasında kalan alanda (Harita-13),
 2. j) Çanakkale İli, Gökçeada İlçesinde; Gökçeada Deniz Parkının bulunduğu Yıldız Koyu (40° 14.186′ N – 25° 54.230′ E) ile Çiftlik Koyu (40° 14.432′ N – 25° 56.112′ E) arasında kıyıdan itibaren 1 mil uzunluğundaki alanda (Harita-14),
 3. k) Yalova İli, İDO İskelesinin Önü, (40° 39′ 42.41” N – 29°16′ 43.24”E),(40° 39′ 46.16”N-29° 16′ 43.93” E), (40° 39′ 45.69” N – 29° 16′ 49.46” E), (40° 39′ 36.87” N – 29° 16′ 47.06” E) koordinatları arasında kalan alanda (Harita-15),
 4. l) Samsun İlinde, Bilgin Samsun Doğalgaz Kombine Çevrim Santralinin bulunduğu  (41° 9′ 24.81″ N – 37° 9′ 5.85″ E), (41° 9′ 24.53″ N – 37° 9′ 41.43″ E), (41° 8′ 52.42″ N – 37° 9′ 41.05″ E), (41° 8′ 53.97″ N – 37° 9′ 5.23″ E)  koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-16),

su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.

(2) Akdeniz fokunun yaşadığı sualtı veya su üstü girişli kıyı mağaralarında ışık kullanmak, her türlü vasıta ile dalış yapmak, yüzerek veya herhangi bir deniz vasıtasıyla girmek, mağara girişlerinde beklemek, demirlemek ve avlanmak yasaktır.

(3) Kültür ve tabiat varlıklarını korumak amacıyla; Karadeniz’de yer alan dalışa yasak alanlara ilişkin harita ve koordinat listesi 9/12/2018 tarihli ve 435 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Ege Denizi’nde yer alan dalışa yasak alanlara ilişkin 1/4/2020 tarihli ve 2339 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile güncellenerek belirlenen, ayrıca, 5/4/2016 tarihli ve 2016/8743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Su Altında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Bölgelerde Dalış Yasağı Uygulanmasına Dair Kararda koordinatları ilan edilen bölgelerde, dalış yapılarak su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.

(4) Limanlarda, balıkçı barınak, barınma ve çekek yerlerinde dalış yapılarak su ürünleri avcılığı yasaktır.

(5) Deniz Askeri Yasak Bölgelerinde su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.

ALTINCI BÖLÜM

Yasal İşlemler ve Yasak Kararları

 

Koruma ve kontrolle görevli olanlar

MADDE 18 – (1) Tarım ve Orman Bakanlığı  teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve iç suların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri koruma ve kontrolle görevlidir.

(2) Koruma ve kontrolle görevli olanlar, 1380 sayılı Kanun kapsamına giren kabahatler hakkında tutanak tutmak, kabahatte kullanılan istihsal vasıtalarına ve elde edilen su ürünlerine el koymak, anılan Kanunun ek 3 üncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler.

 

İdari yaptırımlar

MADDE 19 – (1) Koruma ve kontrolle görevli olanlar tarafından aykırılığın niteliğinin ticari veya amatör olup olmadığının belirlenmesinde;

 1. a) Amatör amaçlı su ürünleri avcılığında alıkonulabilir miktara izin verilen ürün miktarından 3 kat veya daha fazla ürün,
 2. b) Avlanması tamamen yasaklanmış türlerden, tür veya sayı bazında birden fazla ürün,
 3. c) Zaman yasağında olan türlerden, amatör amaçlı su ürünleri avcılığında izin verilen miktardan 2 kat veya daha fazla ürün,

ç) Amatör amaçlı su ürünleri avcılığında kullanılmasına izin verilen av aracı sayısından (iğne sayısı hariç) 2 kat veya daha fazla av aracı,

 1. d) Yemlik uzatma ağı hariç her türlü germe, uzatma, sürütme, çevirme ve benzeri ağlar ve ticari amaçlı su ürünleri avcılığında kullanımına izin verilen diğer av araçları,
 2. e) Amatör avcılıkta kullanımı yasaklanmış birden fazla av aracı,
 3. f) Her türlü patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu, elektroşok ve benzerlerinin kullanıldığı,

tespit edilen kabahatler, ticari amaçla yapılan avcılık faaliyetine aykırılık kapsamında değerlendirilir ve 1380 sayılı Kanunda söz konusu kabahatlere ilişkin öngörülen yaptırımlar uygulanır.

(2) Aykırılığın niteliğinin ticari olarak değerlendirilmesinde, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hususlardan bir tanesinin gerçekleşmesi yeterlidir.

(3) Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan hususlarda belirtilen limitlere kadar olan aykırılıklar; söz konusu fıkranın (d) ve (f) bentleri hariç olmak üzere, amatör amaçla yapılan avcılık faaliyetine aykırılık kapsamında değerlendirilir ve 1380 sayılı Kanunun birinci fıkrasının (k) bendinde amatör amaçla yapılacak avcılık faaliyetlerine yönelik olarak getirilen hükümlere aykırı hareket edenler için öngörülen yaptırımlar uygulanır.

Yasak kararları

MADDE 20 – (1) Bu Tebliğde belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlülükleri belirlemeye ve ilân etmeye Bakanlık yetkilidir. Mülki idareler, diğer bakanlıklar ve ilgili kamu kuruluşları, özel ve tüzel kişiler; bu yasaklara aykırı veya yeni yasaklama kararı alamaz, ilan edemez.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 21 – (1) 13/8/2016 tarihli ve 29800 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (Tebliğ No: 2016/36) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Tebliğ 1/9/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir